Вы тут

Баль вярнуўся ў Залессе


У ся­дзі­бе Агін­скіх у За­лес­сі Смар­гон­ска­га ра­ё­на, якая ня­даў­на ад­ноў­ле­на дзя­ку­ю­чы на­ма­ган­ням дзяр­жа­вы і пра­ек­ту транс­гра­ніч­на­га су­пра­цоў­ніц­тва, ад­быў­ся пер­шы даб­ра­чын­ны баль.

Яго гас­цям мож­на бы­ло на­ву­чыц­ца ста­ра­даў­нім баль­ным тан­цам (па­ла­нэз, вальс, ма­зур­ка) і ад­па­вед­на­му эты­ке­ту, паў­дзель­ні­чаць у шмат­лі­кіх кон­кур­сах, гуль­нях і за­ба­вах. Да­рэ­чы, для на­вед­валь­ні­каў пра­ду­гледж­ваў­ся дрэс-код: ка­ва­ле­рам рэ­ка­мен­да­ва­лі быць у кас­цю­ме з галь­шту­кам-ба­бач­кай аль­бо шый­най хуст­кай, а да­мам — у доў­гай су­кен­цы і паль­чат­ках. Пад­час ба­лю прай­шоў даб­ра­чын­ны аў­кцы­ён, дзе ў якас­ці ло­таў пра­па­на­ва­лі­ся тво­ры мяс­цо­вых мас­та­коў і май­строў. Усе срод­кі, са­бра­ныя ад пра­вя­дзен­ня ба­лю, бу­дуць на­кі­ра­ва­ны на па­паў­нен­не му­зей­най ка­лек­цыі ў ся­дзі­бе Агін­скіх.

Ба­рыс ПРА­КОП­ЧЫК.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.