Вы тут

Боепрыпасы ў пад'ездзе


Пра та­кую зна­ход­ку ў шмат­ква­тэр­ным жы­лым до­ме ў Мар'­і­най Гор­цы ста­ла вя­до­ма ран­кам.

Пад­час апе­ра­тыў­на-по­шу­ка­вых ме­ра­пры­ем­стваў ужо ў двух­па­ка­ё­вай ква­тэ­ры на пер­шым па­вер­се на ста­ле бы­лі вы­яў­ле­ны дзве гра­на­ты, мі­на­мёт­ная мі­на, абой­ма з 19-цю па­тро­на­мі і на­ват два гар­мат­ныя яд­ры. Для за­бес­пя­чэн­ня па­жар­най бяс­пе­кі да мес­ца зна­ход­кі, якое ахоў­ва­лі мі­лі­цы­я­не­ры, бы­лі на­кі­ра­ва­ны дзве аў­та­цыс­тэр­ны Пу­ха­віц­ка­га ра­ён­на­га ад­дзе­ла па над­звы­чай­ных сі­ту­а­цы­ях. Жыль­цоў з пад'­ез­да эва­ку­і­ра­ва­лі. Раз­мі­ні­ра­ван­не пра­во­дзі­лі вай­скоў­цы. Як бы­ло вы­свет­ле­на пад­час яго, усе бо­еп­ры­па­сы бы­лі не дзе­ю­чы­мі.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.