Вы тут

Пажар як паратунак?


Сум­на-кур'­ёз­нае зда­рэн­не за­фік­са­ва­лі пра­ва­ахоў­ні­кі Брэс­та. Але спа­чат­ку на ін­цы­дэнт вы­яз­джа­лі па­жар­ныя.

Па­ча­ло­ся ўсё з ба­наль­най ся­мей­най свар­кі, у вы­ні­ку якой жы­хар до­ма па ву­лі­цы Са­сно­вай за­чы­ніў улас­ную жон­ку ў пад­ва­ле шмат­па­вяр­хоў­кі. Спа­чат­ку яна клі­ка­ла на да­па­мо­гу, але не бы­ла па­чу­тая. По­тым 39-га­до­вая жан­чы­на ад­ва­жы­ла­ся на ад­чай­ны крок. Яна пад­па­лі­ла ку­чу па­пе­ры ў пад­ва­ле, спа­дзе­ю­чы­ся, што дым за­ўва­жаць. Так і зда­ры­ла­ся. Жыль­цы пер­ша­га па­вер­ха вы­клі­ка­лі служ­бу МНС. Вы­ра­та­валь­ні­кі збі­лі на­вяс­ны за­мок і вы­зва­лі­лі па­лон­ні­цу. Спе­цы­я­ліс­ты ад­зна­чы­лі, што жан­чы­на вель­мі ры­зы­ка­ва­ла атры­маць атру­чэн­не пра­дук­та­мі га­рэн­ня.

Яна СВЕ­ТА­ВА.

Выбар рэдакцыі

Рэлігія

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

Гомельскі кафедральны Свята-Петра-Паўласкі сабор — адзін з самых велічных праваслаўных храмаў Беларусі, адзін з нямногіх помнікаў архітэктуры зрэлага класіцызму, які захаваўся да нашых дзён.

Здароўе

Як мыць садавіну, гародніну і зеляніну, каб не атруціцца?

Як мыць садавіну, гародніну і зеляніну, каб не атруціцца?

«Апрацоўваць гародніну і садавіну сродкам для мыцця посуду нельга».

Спорт

Які наш спорт сёння?

Які наш спорт сёння?

«З кожным днём сітуацыя ў свеце мяняецца так, што ў вялікай ступені гэта закранае і спорт».