Вы тут

Уздоўж мяжы — насустрач


Эс­та­фе­та Пе­ра­мо­гі ў го­нар 70-год­дзя пе­ра­мо­гі са­вец­ка­га на­ро­да ў Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­не стар­туе ад­на­ча­со­ва з Брэс­та і Мур­ман­ска ўздоўж ме­жаў СНД 2 лю­та­га.

Брэсц­кі старт пач­нец­ца з ле­ген­дар­най крэ­пас­ці-ге­роя. Удзель­ні­кі мар­шу прой­дуць уз­доўж участ­ка мя­жы, якую ахоў­вае Брэсц­кая Чыр­ва­на­сцяж­ная па­гра­ніч­ная гру­па імя
Ф. Дзяр­жын­ска­га, 2-4 лю­та­га. Да­лей іх марш­рут ідзе на поў­нач. Су­стрэ­ча бе­ла­рус­кіх і ра­сій­скіх удзель­ні­каў ак­цыі пла­ну­ец­ца 18 лю­та­га на сты­ку ме­жаў Бе­ла­ру­сі, Ра­сіі і Лат­віі. Фі­нал ак­цыі за­пла­на­ва­ны 28 мая ў Маск­ве на Па­клон­най га­ры.

Маш­таб­нае па­тры­я­тыч­нае ме­ра­пры­ем­ства пра­во­дзіц­ца па ўзгад­нен­ні з Са­ве­там ка­ман­ду­ю­чых па­меж­ны­мі вой­ска­мі Са­друж­нас­ці Не­за­леж­ных Дзяр­жаў. Удзел у эс­та­фе­це Пе­ра­мо­гі пры­ма­юць ве­тэ­ра­ны, школь­ні­кі, мяс­цо­выя жы­ха­ры, твор­чыя ка­лек­ты­вы вай­ско­вых час­цей, вай­скоў­цы, свя­та­ры. Як па­ве­да­мі­лі ў прэс-служ­бе Брэсц­кай па­гран-
г­ру­пы, на­пя­рэ­дад­ні стар­ту ак­цыі ў гра­мад­ска-куль­тур­ным цэнт­ры Брэс­та ад­бу­дзец­ца кан­цэрт па­гра­ніч­на­га ан­самб­ля ФСБ Ра­сіі.

Яна СВЕ­ТА­ВА.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

У чым пайсці на выпускны баль?

У чым пайсці на выпускны баль?

 Паглядзім, што раяць стылісты і што рэальна набыць у нашых шыротах, пажадана не ўганяючы бацькоў у даўгі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Цяльцоў гэты тыдзень будзе напоўнены справамі і клопатамі, звязанымі са сваякамі ці дзецьмі. 

Спорт

Які наш спорт сёння?

Які наш спорт сёння?

«З кожным днём сітуацыя ў свеце мяняецца так, што ў вялікай ступені гэта закранае і спорт».