Вы тут

Спусціў у казіно чужыя грошы


У Пар­ты­зан­скі РУ­УС ста­лі­цы звяр­ну­ла­ся дзяў­чы­на, якая да­ве­ры­ла свай­му зна­ё­ма­му 12,3 ты­ся­чы до­ла­раў. Мі­лі­цы­я­не­ры вы­свет­лі­лі, што той чу­жыя гро­шы... прай­граў у ка­зі­но.

— Мін­чан­ка бы­ла зна­ё­мая з ма­ла­дым ча­ла­ве­кам ка­ля го­да, пад­трым­лі­ва­ла з ім сяб­роў­скія ад­но­сі­ны, — рас­ка­за­ла прэс-афі­цэр На­тал­ля Га­ну­се­віч. — Дзяў­чы­не спат­рэ­бі­ла­ся тэр­мі­но­ва ўнес­ці ўзнос на бу­даў­ніц­тва жыл­ля. Па­коль­кі воль­на­га ча­су ў яе не бы­ло, а збе­ра­жэн­ні за­хоў­ва­лі­ся ў ва­лю­це, яна па­пра­сі­ла сяб­ра аб­мя­няць до­ла­ры на руб­лі. Той па­га­дзіў­ся да­па­маг­чы, узяў гро­шы і знік... Як по­тым бы­ло вы­свет­ле­на, ма­ла­ды ча­ла­век прай­граў іх у ка­зі­но. За­ве­дзе­на кры­мі­наль­ная спра­ва па ар­ты­ку­ле «Пры­сва­ен­не ці рас­тра­та».

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Гісторыя ваеннага братэрства

Гісторыя ваеннага братэрства

«Нармандыя», што стала Нёманскай.

Рэлігія

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

Гомельскі кафедральны Свята-Петра-Паўласкі сабор — адзін з самых велічных праваслаўных храмаў Беларусі, адзін з нямногіх помнікаў архітэктуры зрэлага класіцызму, які захаваўся да нашых дзён.