Вы тут

Ёсць чаму карані пусціць!


Ле­са­во­ды кра­і­ны ства­ры­лі рэ­корд­ны за­пас на­сен­ня хва­ё­вых па­род.

— Сён­ня на за­хоў­ван­ні ў ха­ла­дзіль­ных ка­ме­рах ле­са­на­сен­ных цэ­хаў ляс­га­саў зна­хо­дзіц­ца амаль 17 тон па­сяў­но­га ма­тэ­ры­я­лу са­сны, ел­кі, — па­ве­да­мі­лі ў прэс-служ­бе Мі­ніс­тэр­ства ляс­ной гас­па­дар­кі. — Гэ­ты аб'­ём — ад­мыс­ло­вы стра­тэ­гіч­ны за­пас, які за­бяс­печ­вае на вы­па­дак не­ўра­джай­ных га­доў па­трэ­бу ляс­га­саў у па­сяў­ным ма­тэ­ры­я­ле.

Уся­го ле­тась ляс­га­са­мі га­лі­ны бы­ло на­рых­та­ва­на 71,2 то­ны ляс­но­га на­сен­ня. У тым лі­ку 52,7 то­ны жа­лу­доў ду­ба, з якіх 3,6 то­ны — се­лек­цый­ных. Ура­джай­ным стаў мі­ну­лы год на на­сен­не хва­ё­вых па­род. 10,2 то­ны па­сяў­но­га ма­тэ­ры­я­лу (пе­ра­важ­на са­сны) — столь­кі бы­ло на­рых­та­ва­на ў 2014 го­дзе (у 2013-м — толь­кі 3,1 то­ны), з якіх 2 то­ны — се­лек­цый­ных (у 2013 го­дзе — 0,8 то­ны). Мяр­ку­ец­ца, што сё­лет­ні се­зон ста­не рэ­корд­ным па аб'­ёмах на­рых­тоў­кі яло­ва­га на­сен­ня.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Гісторыя ваеннага братэрства

Гісторыя ваеннага братэрства

«Нармандыя», што стала Нёманскай.

Рэлігія

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

Гомельскі кафедральны Свята-Петра-Паўласкі сабор — адзін з самых велічных праваслаўных храмаў Беларусі, адзін з нямногіх помнікаў архітэктуры зрэлага класіцызму, які захаваўся да нашых дзён.