Вы тут

Паварот на сапраўдную зіму


У пят­ні­цу на поў­на­чы пад­ма­ро­зіць да мі­нус 17 гра­ду­саў

На гэ­тым тыд­ні на­двор'е на тэ­ры­то­рыі Бе­ла­ру­сі бу­дзе мець са­праў­ды зі­мо­вы ха­рак­тар, па­ве­да­мі­ла спе­цы­я­ліст Рэс­пуб­лі­кан­ска­га гід­ра­мет­цэнт­ра Мінп­ры­ро­ды Воль­га Фя­до­та­ва. У аў­то­рак пры па­ні­жа­ным фо­не ат­мас­фер­на­га ціс­ку ў боль­шас­ці ра­ё­наў прой­дзе снег, мес­ца­мі бу­дзе сла­бы ту­ман. На да­ро­гах ча­сам га­ла­лё­дзі­ца.

Мак­сі­маль­ная тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра ўдзень скла­дзе ад мі­нус 3 да плюс 3 гра­ду­саў. А ў се­ра­ду і чац­вер да нас за­ві­тае больш ха­лод­нае па­вет­ра з бо­ку Бал­тый­ска­га мо­ра. Та­му мес­ца­мі прой­дзе ка­рот­ка­ча­со­вы снег, а на асоб­ных участ­ках да­рог ча­ка­ец­ца га­ла­лё­дзі­ца. Тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра ўна­чы на се­ра­ду скла­дзе мі­нус 2-7 гра­ду­саў, пры пра­яс­нен­нях — да 10 ма­ро­зу. Удзень ча­ка­ец­ца ад мі­нус 3 да плюс 2 гра­ду­саў. Уна­чы на чац­вер ста­не яшчэ ха­лад­ней, ка­лі ча­ка­ец­ца 3-10 ма­ро­зу, а пры пра­яс­нен­нях — да мі­нус 15 гра­ду­саў. Удзень бу­дзе ад мі­нус 5 да плюс 1 гра­ду­са. Вель­мі хо­лад­на на гэ­тым тыд­ні бу­дзе ў пят­ні­цу. Та­ды па­вя­лі­чыц­ца ат­мас­фер­ны ціск і апад­каў ужо не прад­ба­чыц­ца. Тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра ўна­чы бу­дзе 3-10 ма­ро­зу, а па паў­ноч­най па­ло­ве кра­і­ны — да мі­нус 11-17 гра­ду­саў. Удзень бу­дзе мі­нус 1-8 гра­ду­саў.

Па­вод­ле доў­га­тэр­мі­но­вых пра­гно­заў ай­чын­ных спе­цы­я­ліс­таў, на­пры­кан­цы тыд­ня сур'­ёз­ны хо­лад уна­чы за­ві­тае і ў дру­гую па­ло­ву кра­і­ны. На вы­хад­ныя мес­ца­мі прой­дзе ка­рот­ка­ча­со­вы снег. Тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра ўна­чы на су­бо­ту скла­дзе ў ме­жах мі­нус 5-12 гра­ду­саў, на поўд­ні кра­і­ны — да 17 ма­ро­зу. Удзень ча­ка­ец­ца ад 0 да мі­нус 6 гра­ду­саў. Сі­ноп­ты­кі праг­на­зу­юць, што ў ня­дзе­лю ста­не пры­клад­на на 2-3 гра­ду­сы цяп­лей. Вось та­ды ча­ка­ец­ца, што да нас пач­не па­ці­ху па­сту­паць больш віль­гот­нае па­вет­ра з бо­ку Ат­лан­ты­кі.

Сяр­гей КУР­КАЧ

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.