Вы тут

Гараскоп стрыжак на люты


3 лю­та­га, аў­то­рак. Не­спры­яль­ны час для стрыж­кі ва­ла­соў. Мо­гуць ад­быц­ца не­га­тыў­ныя па­дзеі ва ўсіх га­лі­нах жыц­ця.

4 лю­та­га, се­ра­да. Поў­ня. Не­спры­яль­ны час для на­вед­ван­ня цы­руль­ні­ка.

5 лю­та­га, чац­вер. Не­спры­яль­ны час для стрыж­кі. Аб­стры­жа­ныя ва­ла­сы пры­цяг­ва­юць ду­хаў, якія вы­ка­рыс­тоў­ва­юць энер­гію ча­ла­ве­ка.

6 лю­та­га, пят­ні­ца. Не­спры­яль­ны час для на­вед­ван­ня цы­руль­ні­ка. Стрыж­ка ў гэ­ты дзень пры­цяг­вае ня­шчас­ці і стра­ты, у тым лі­ку зда­роўя.

7 лю­та­га, су­бо­та. Спры­яль­ны дзень для стрыж­кі, ад­наў­лен­ня па­шко­джа­ных ва­ла­соў.

8 лю­та­га, ня­дзе­ля. Ус­тры­май­це­ся ад стрыж­кі ў гэ­ты дзень, та­му што вы­ні­кам мо­гуць стаць пе­сі­міс­тыч­ныя ад­но­сі­ны да жыц­ця, дэ­прэ­сіі.

9 лю­та­га, па­ня­дзе­лак. Доб­ры дзень для стрыж­кі ва­ла­соў. У вы­ні­ку вы атры­ма­е­це пры­га­жосць і ўнут­ра­ную гар­мо­нію.

10 лю­та­га, аў­то­рак. Сён­ня цал­кам пры­дат­ны дзень для стрыж­кі і для афар­боў­ван­ня, праў­да, пры ўмо­ве, што вы не збі­ра­е­це­ся ні­чо­га мя­няць, а прос­та хо­ча­це аб­на­віць фор­му і пад­фар­ба­ваць ка­ра­ні.

11 лю­та­га, се­ра­да. Пас­ля стрыж­кі ў гэ­ты дзень ва­ла­сы бу­дуць ад­рас­таць больш па­воль­на. Та­му дзень па­ды­хо­дзіць для ама­та­раў ка­рот­кіх пры­чо­сак.

12 лю­та­га, чац­вер. Сён­ня ме­на­ві­та той ме­ся­цо­вы дзень, ка­лі аб­рэ­за­ная грыў­ка мо­жа кар­ды­наль­на змя­ніць лёс.

13 лю­та­га, пят­ні­ца. Стрыж­ка ва­ла­соў пры­ня­се шчас­це і ўпэў­не­насць у са­бе.

14 лю­та­га, су­бо­та. У вы­ні­ку стрыж­кі ва­ла­соў ўзрас­це пры­ваб­насць — вы бу­дзе­це па­да­бац­ца лю­дзям.

15 лю­та­га, ня­дзе­ля. Доб­ра стрыг­чы ва­ла­сы тым, у ка­го аслаб­ле­нае фі­зіч­нае зда­роўе і ка­му на­да­ку­чы­ла ма­на­тон­насць ў жыц­ці, ка­му не ха­пае ак­тыў­нас­ці, сме­лас­ці і ва­ля­вых якас­цяў.

16 лю­та­га, па­ня­дзе­лак. Доб­ры дзень для стрыж­кі ва­ла­соў. Ні­чо­га но­ва­га та­кая стрыж­ка ў жыц­цё не пры­ня­се, але атры­ма­ец­ца пры­го­жай і ўда­лай, што па­зі­тыў­на паў­плы­вае на на­строй.

17 лю­та­га, аў­то­рак. У гэ­ты дзень лепш па­збя­гаць стры­жак і ін­шых ма­ні­пу­ля­цый з ва­ла­са­мі. Інакш яны мо­гуць па­чаць вы­па­даць.

18 лю­та­га, се­ра­да. Сён­ня са­та­нін­скі ме­ся­цо­вы дзень: не вар­та стрыг­чы ва­ла­сы, інакш вы мо­жа­це стра­ціць неш­та каш­тоў­нае для ся­бе.

19 лю­та­га, чац­вер. Не­спры­яль­ны час для на­вед­ван­ня цы­руль­ні­ка, не пла­нуй­це стрыж­ку ў гэ­ты час.

20 лю­та­га, пят­ні­ца. На­вед­ван­не цы­руль­ні­ка ў гэ­ты дзень спра­ва­куе гра­шо­выя стра­ты і праб­ле­мы са зда­роў­ем.

21 лю­та­га, су­бо­та. На ка­лен­да­ры стрыж­кі — не­спры­яль­ны дзень.

22 лю­та­га, ня­дзе­ля. Не­спры­яль­ны час, бо стрыж­ка ў гэ­ты дзень па­ска­рае рост ва­ла­соў са стра­тай іх якас­ці.

23 лю­та­га, па­ня­дзе­лак. Спры­яль­ны дзень для стрыж­кі і афар­боў­ван­ня ва­ла­соў. Стрыж­ка пры­цяг­не шчас­це, па­леп­шыць знеш­ні вы­гляд.

24 лю­та­га, аў­то­рак. Вы­дат­ны дзень. Но­вая стрыж­ка пры­ня­се пры­ваб­насць і зда­роўе ва­ла­соў.

25 лю­та­га, се­ра­да. Най­леп­шы дзень для на­вед­ван­ня цы­руль­ні­ка. Ва­ла­сы бу­дуць хут­ка рас­ці.

26 лю­та­га, чац­вер. Ка­лі стрыг­чы ва­ла­сы ў гэ­ты дзень, то гэ­та пры­цяг­не праб­ле­мы, пе­ра­шко­ды і хва­ро­бы.

27 лю­та­га, пят­ні­ца. Лепш пе­ра­нес­ці ві­зіт да цы­руль­ні­ка, інакш маг­чы­ма аб­васт­рэн­не хва­роб і з'яў­лен­не но­вых.

28 лю­та­га, су­бо­та. Дзень не па­ды­хо­дзіць для стрыж­кі, ад афар­боў­ван­ня так­са­ма лепш ад­мо­віц­ца.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Захаваць. Нельга знесці

Захаваць. Нельга знесці

Знакі прыпынку нарэшце расстаўлены.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Стральцам на гэтым тыдні не трэба пераацэньваць сваіх магчымасцяў.