Вы тут

Закон Рэспублікі Беларусь «Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў у Крымінальны кодэкс Рэспублікі Беларусь па пытаннях супрацьдзеяння незаконнаму абарачэнню наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў, іх прэкурсараў або аналагаў»


Пры­ня­ты Па­ла­тай прад­стаў­ні­коў   15 сту­дзе­ня 2015 го­да

Ухва­ле­ны Са­ве­там Рэс­пуб­лі­кі             15 студзеня 2015 го­да

Ар­ты­кул 1. Унес­ці ў Кры­мі­наль­ны ко­дэкс Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 9 лі­пе­ня 1999 го­да (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 1999 г., № 76, 2/50; 2003 г., № 8, 2/922; 2006 г., № 111, 2/1242; 2008 г., № 1, 2/1388; 2011 г., № 4, 2/1775; На­цы­я­наль­ны пра­ва­вы ін­тэр­нэт-пар­тал Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 19.07.2012, 2/1960) на­ступ­ныя да­паў­нен­ні і змя­нен­ні:

1. Част­ку 2 ар­ты­ку­ла 27 да­поў­ніць пунк­там 171 на­ступ­на­га змес­ту:

«171) не­за­кон­нае аба­ра­чэн­не нар­ка­тыч­ных срод­каў, псі­ха­троп­ных рэ­чы­ваў, іх прэ­кур­са­раў або ана­ла­гаў (част­кі 2—5 ар­ты­ку­ла 328);».

2. Част­ку 1 ар­ты­ку­ла 57 пас­ля сло­ва «ча­ла­ве­ка» да­поў­ніць сло­ва­мі «аль­бо з не­за­кон­ным аба­ра­чэн­нем нар­ка­тыч­ных срод­каў, псі­ха­троп­ных рэ­чы­ваў, іх прэ­кур­са­раў або ана­ла­гаў».

3. Пункт 4 част­кі 2 ар­ты­ку­ла 115 вы­клас­ці ў на­ступ­най рэ­дак­цыі:

«4) за асаб­лі­ва цяж­кае зла­чын­ства, звя­за­нае з на­ўмыс­ным за­ма­хам на жыц­цё ча­ла­ве­ка аль­бо з не­за­кон­ным аба­ра­чэн­нем нар­ка­тыч­ных срод­каў, псі­ха­троп­ных рэ­чы­ваў, іх прэ­кур­са­раў або ана­ла­гаў, — два­нац­ца­ці га­доў.».

4. Част­ка 3 за­ўваг да ар­ты­ку­ла 327 вы­клас­ці ў на­ступ­най рэ­дак­цыі:

«3. Пад ана­ла­га­мі нар­ка­тыч­ных срод­каў і псі­ха­троп­ных рэ­чы­ваў у ар­ты­ку­лах гэ­та­га Ко­дэк­са ма­юц­ца на ўва­зе хі­міч­ныя рэ­чы­вы, струк­тур­ныя фор­му­лы якіх утво­ра­ны за­ме­най у струк­тур­ных фор­му­лах нар­ка­тыч­ных срод­каў, псі­ха­троп­ных рэ­чы­ваў або ба­за­вых струк­ту­рах ад­на­го або не­каль­кіх ата­маў ва­да­ро­ду на за­мя­шчаль­ні­кі ата­маў ва­да­ро­ду, уклю­ча­ныя ў пе­ра­лік за­мя­шчаль­ні­каў ата­маў ва­да­ро­ду ў струк­тур­ных фор­му­лах нар­ка­тыч­ных срод­каў, псі­ха­троп­ных рэ­чы­ваў або ба­за­вых струк­ту­рах, вы­зна­ча­ны Дзяр­жаў­ным ка­мі­тэ­там су­до­вых экс­пер­тыз Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.».

5. У ар­ты­ку­ле 328:

у част­цы 3:

у аб­за­цы пер­шым сло­вы «або ў мес­цы пра­вя­дзен­ня ма­са­вых ме­ра­пры­ем­стваў» за­мя­ніць сло­ва­мі «, ля­чэб­на-пра­цоў­ным пра­фі­лак­то­рыі, у мес­цы пра­вя­дзен­ня ма­са­ва­га ме­ра­пры­ем­ства аль­бо за­ве­да­ма не­паў­на­лет­ня­му»;

у аб­за­цы дру­гім сло­ва «тры­нац­ца­ці» за­мя­ніць сло­вам «пят­нац­ца­ці»;

част­ку 4 вы­клас­ці ў на­ступ­най рэ­дак­цыі:

«4. Дзе­ян­ні, пра­ду­гле­джа­ныя част­ка­мі 2 або 3 гэ­та­га ар­ты­ку­ла, учы­не­ныя ар­га­ні­за­ва­най гру­пай аль­бо спа­лу­ча­ныя з вы­ра­бам ці пе­ра­пра­цоў­кай нар­ка­тыч­ных срод­каў, псі­ха­троп­ных рэ­чы­ваў або іх прэ­кур­са­раў або ана­ла­гаў з вы­ка­ры­стан­нем ла­ба­ра­тор­на­га по­су­ду або ла­ба­ра­тор­на­га аб­ста­ля­ван­ня, пры­зна­ча­ных для хі­міч­на­га сін­тэ­зу, —

ка­ра­юц­ца па­збаў­лен­нем во­лі на тэр­мін ад дзе­ся­ці да двац­ца­ці га­доў з кан­фіс­ка­цы­яй ма­ё­мас­ці або без кан­фіс­ка­цыі.»;

да­поў­ніць ар­ты­кул част­кай 5 на­ступ­на­га змес­ту:

«5. Дзе­ян­ні, пра­ду­гле­джа­ныя част­ка­мі 2—4 гэ­та­га ар­ты­ку­ла, якія пры­вя­лі па не­асця­рож­нас­ці да смер­ці ча­ла­ве­ка ў вы­ні­ку спа­жы­ван­ня ім нар­ка­тыч­ных срод­каў, псі­ха­троп­ных рэ­чы­ваў або іх ана­ла­гаў, —

ка­ра­юц­ца па­збаў­лен­нем во­лі на тэр­мін ад два­нац­ца­ці да двац­ца­ці пя­ці га­доў з кан­фіс­ка­цы­яй ма­ё­мас­ці або без кан­фіс­ка­цыі.».

6. Да­поў­ніць Ко­дэкс ар­ты­ку­ла­мі 3281 і 3282 на­ступ­на­га змес­ту:

«Ар­ты­кул 3281. Не­за­кон­нае пе­ра­мя­шчэн­не праз Дзяр­жаў­ную мя­жу Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь нар­ка­тыч­ных срод­каў, псі­ха­троп­ных рэ­чы­ваў або іх прэ­кур­са­раў або ана­ла­гаў

1. Не­за­кон­нае пе­ра­мя­шчэн­не праз Дзяр­жаў­ную мя­жу Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь нар­ка­тыч­ных срод­каў, псі­ха­троп­ных рэ­чы­ваў або іх прэ­кур­са­раў або ана­ла­гаў пры ад­сут­нас­ці пры­кмет зла­чын­ства, пра­ду­гле­джа­на­га ар­ты­ку­лам 228 гэ­та­га Ко­дэк­са, —

ка­ра­ец­ца па­збаў­лен­нем во­лі на тэр­мін ад трох да ся­мі га­доў з кан­фіс­ка­цы­яй ма­ё­мас­ці або без кан­фіс­ка­цыі.

2. Дзе­ян­не, пра­ду­гле­джа­нае част­кай 1 гэ­та­га ар­ты­ку­ла, учы­не­нае гру­пай асоб па па­пя­рэд­няй змо­ве, аль­бо паў­тор­на, аль­бо асо­бай, якая ра­ней бы­ла асу­джа­на за зла­чын­ства, пра­ду­гле­джа­нае гэ­тым ар­ты­ку­лам, або служ­бо­вай асо­бай з вы­ка­ры­стан­нем сва­іх служ­бо­вых паў­на­моц­тваў, аль­бо ў да­чы­нен­ні асаб­лі­ва не­бяс­печ­ных нар­ка­тыч­ных срод­каў, псі­ха­троп­ных рэ­чы­ваў, аль­бо ў да­чы­нен­ні нар­ка­тыч­ных срод­каў, псі­ха­троп­ных рэ­чы­ваў або іх ана­ла­гаў у буй­ным па­ме­ры, —

ка­ра­ец­ца па­збаў­лен­нем во­лі на тэр­мін ад пя­ці да дзе­ся­ці га­доў з кан­фіс­ка­цы­яй ма­ё­мас­ці або без кан­фіс­ка­цыі.

3. Дзе­ян­не, пра­ду­гле­джа­нае част­ка­мі 1 або 2 гэ­та­га ар­ты­ку­ла, учы­не­нае ар­га­ні­за­ва­най гру­пай, —

ка­ра­ец­ца па­збаў­лен­нем во­лі на тэр­мін ад ся­мі да два­нац­ца­ці га­доў з кан­фіс­ка­цы­яй ма­ё­мас­ці або без кан­фіс­ка­цыі.

Ар­ты­кул 3282. Спа­жы­ван­не нар­ка­тыч­ных срод­каў, псі­ха­троп­ных рэ­чы­ваў або іх ана­ла­гаў у гра­мад­скім мес­цы або з'яў­лен­не ў гра­мад­скім мес­цы або зна­хо­джан­не на пра­цы ў ста­не, вы­клі­ка­ным ужы­ван­нем нар­ка­тыч­ных срод­каў, псі­ха­троп­ных рэ­чы­ваў, іх ана­ла­гаў, так­січ­ных або ін­шых адур­мань­ва­ю­чых рэ­чы­ваў

Спа­жы­ван­не без пры­зна­чэн­ня ўра­ча нар­ка­тыч­ных срод­каў або псі­ха­троп­ных рэ­чы­ваў у гра­мад­скім мес­цы аль­бо спа­жы­ван­не іх ана­ла­гаў у гра­мад­скім мес­цы, а так­са­ма з'яў­лен­не ў гра­мад­скім мес­цы ў ста­не, вы­клі­ка­ным ужы­ван­нем без пры­зна­чэн­ня ўра­ча нар­ка­тыч­ных срод­каў або псі­ха­троп­ных рэ­чы­ваў ці спа­жы­ван­нем іх ана­ла­гаў, так­січ­ных або ін­шых адур­мань­ва­ю­чых рэ­чы­ваў, якое аб­ра­жае ча­ла­ве­чую год­насць і гра­мад­скую ма­раль, аль­бо зна­хо­джан­не на пра­цоў­ным мес­цы ў пра­цоў­ны час у ста­не, вы­клі­ка­ным ужы­ван­нем без пры­зна­чэн­ня ўра­ча нар­ка­тыч­ных срод­каў або псі­ха­троп­ных рэ­чы­ваў ці спа­жы­ван­нем іх ана­ла­гаў, так­січ­ных або ін­шых адур­мань­ва­ю­чых рэ­чы­ваў, учы­не­ныя на пра­ця­гу го­да пас­ля на­кла­дан­ня ад­мі­ніст­ра­цый­на­га спаг­нан­ня за та­кія ж па­ру­шэн­ні, —

ка­ра­юц­ца штра­фам, або арыш­там, ці аб­ме­жа­ван­нем во­лі на тэр­мін да двух га­доў.».

7. Ар­ты­кул 332 вы­клас­ці ў на­ступ­най рэ­дак­цыі:

«Ар­ты­кул 332. Пра­да­стаў­лен­не па­мяш­кан­няў, ар­га­ні­за­цыя аль­бо ўтры­ман­не пры­то­наў для вы­ра­бу, пе­ра­пра­цоў­кі і (або) спа­жы­ван­ня нар­ка­тыч­ных срод­каў, псі­ха­троп­ных рэ­чы­ваў, іх ана­ла­гаў або ін­шых адур­мань­ва­ю­чых рэ­чы­ваў

1. Пра­да­стаў­лен­не па­мяш­кан­няў для вы­ра­бу, пе­ра­пра­цоў­кі і (або) спа­жы­ван­ня нар­ка­тыч­ных срод­каў, псі­ха­троп­ных рэ­чы­ваў, іх ана­ла­гаў або ін­шых адур­мань­ва­ю­чых рэ­чы­ваў —

ка­ра­ец­ца арыш­там, ці аб­ме­жа­ван­нем во­лі на тэр­мін да пя­ці га­доў, або па­збаў­лен­нем во­лі на тэр­мін ад двух да пя­ці га­доў.

2. Ар­га­ні­за­цыя аль­бо ўтры­ман­не пры­то­наў для вы­ра­бу, пе­ра­пра­цоў­кі і (або) спа­жы­ван­ня нар­ка­тыч­ных срод­каў, псі­ха­троп­ных рэ­чы­ваў, іх ана­ла­гаў або ін­шых адур­мань­ва­ю­чых рэ­чы­ваў —

ка­ра­юц­ца аб­ме­жа­ван­нем во­лі на тэр­мін ад двух да пя­ці га­доў са штра­фам або па­збаў­лен­нем во­лі на тэр­мін ад трох да ся­мі га­доў са штра­фам.».

Ар­ты­кул 2. Гэ­ты За­кон ус­ту­пае ў сі­лу пас­ля яго афі­цый­на­га апуб­лі­ка­ван­ня.

Прэ­зі­дэнт Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь        Аляксандр Лу­ка­шэн­ка

29 сту­дзе­ня 2015 го­да, г. Мінск № 245-3

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Захаваць. Нельга знесці

Захаваць. Нельга знесці

Знакі прыпынку нарэшце расстаўлены.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Стральцам на гэтым тыдні не трэба пераацэньваць сваіх магчымасцяў.