Вы тут

Літва на траціну павялічыла бюджэт Мінабароны


На фо­не эс­ка­ла­цыі кан­флік­ту ва Укра­і­не кра­і­ны Бал­тыі па­вя­ліч­ва­юць вы­дат­кі на аба­ро­ну: асаб­лі­вых пос­пе­хаў да­сяг­ну­ла Літ­ва, якая пад­ня­ла­ся па гэ­тым па­каз­чы­ку на 19-е мес­ца ся­род 28 кра­ін НА­ТА, якія ма­юць ар­мію.

4-20hr

Ра­ней яна зна­хо­дзі­ла­ся на пе­рад­апош­нім мес­цы, па­ве­дам­ляе мяс­цо­вае вы­дан­не Bаlsаs са спа­сыл­кай на мі­ніс­тэр­ства аба­ро­ны кра­і­ны. Па­вод­ле ін­фар­ма­цыі, пры­ве­дзе­най на сай­це, у 2015 го­дзе бюд­жэт мі­ніс­тэр­ства аба­ро­ны ацэнь­ва­ец­ца ў 425 міль­ё­наў еў­ра, што скла­дае 1,11% ВУП.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Гісторыя ваеннага братэрства

Гісторыя ваеннага братэрства

«Нармандыя», што стала Нёманскай.

Рэлігія

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

Гомельскі кафедральны Свята-Петра-Паўласкі сабор — адзін з самых велічных праваслаўных храмаў Беларусі, адзін з нямногіх помнікаў архітэктуры зрэлага класіцызму, які захаваўся да нашых дзён.