Вы тут

Моладзь у найбольшай ступені пакутуе ад эканамічных узрушэнняў


Пра гэ­та за­явіў ге­не­раль­ны сак­ра­тар ААН Пан Гі Мун на ма­ла­дзёж­ным фо­ру­ме, які пра­хо­дзіць у штаб-ква­тэ­ры ААН у Нью-Ёр­ку. Ка­ля 73 млн ма­ла­дых лю­дзей не мо­гуць знай­сці пра­цу. Міль­ё­ны не мо­гуць вы­рвац­ца з га­ле­чы, у тым лі­ку і тыя, хто жы­ве ў ба­га­тых кра­і­нах. Мно­гія юна­кі і дзяў­ча­ты пад­вяр­га­юц­ца экс­плу­а­та­цыі. У апош­нія га­ды больш за 2,5 млн дзя­цей у ба­га­тых кра­і­нах па­поў­ні­лі ар­мію жаб­ра­коў. Сён­ня ў све­це пра­жы­вае бес­прэ­цэ­дэнт­ная коль­касць ма­ла­дых лю­дзей — 1,8 млрд. Яны па-ра­ней­ша­му су­ты­ка­юц­ца з мност­вам пе­ра­шко­даў, у тым лі­ку з ты­мі, якія за­мі­на­юць ім знай­сці мес­ца на рын­ку пра­цы. Дзя­сят­кі міль­ё­наў дзя­цей не хо­дзяць у шко­лу, а ка­лі і хо­дзяць, то не атрым­лі­ва­юць на­ват мі­ні­маль­на не­аб­ход­на­га ўзроў­ню ве­даў. Да 60% ма­ла­дых лю­дзей у кра­і­нах, якія раз­ві­ва­юц­ца, не ву­чац­ца і не пра­цу­юць аль­бо пе­ра­бі­ва­юц­ца вы­пад­ко­вы­мі за­роб­ка­мі.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Гісторыя ваеннага братэрства

Гісторыя ваеннага братэрства

«Нармандыя», што стала Нёманскай.

Рэлігія

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

Гомельскі кафедральны Свята-Петра-Паўласкі сабор — адзін з самых велічных праваслаўных храмаў Беларусі, адзін з нямногіх помнікаў архітэктуры зрэлага класіцызму, які захаваўся да нашых дзён.