Вы тут

Коратка


Пер­шыя рэ­гі­я­наль­ныя апе­ра­цыі па пе­ра­са­дцы сэр­ца і аў­та­транс­план­та­цыі лёг­ка­га па­спя­хо­ва вы­ка­на­ны ў Брэсц­кай аб­лас­ной баль­ні­цы. Сэр­ца бы­ло пе­ра­са­джа­на 35-га­до­ва­му па­цы­ен­ту з ды­яг­на­зам «ды­ла­та­цый­ная кар­дыя­мі­я­па­тыя». У на­ро­дзе та­кую хва­ро­бу на­зы­ва­юць «бы­чы­нае сэр­ца». Аў­та­транс­план­та­цыя лёг­ка­га бы­ла вы­ка­на­ная 56-га­до­ва­му жы­ха­ру Коб­рын­ска­га ра­ё­на. У па­цы­ен­та бы­ла пух­лі­на верх­няй до­лі пра­ва­га лёг­ка­га.

Бан­кі Бе­ла­ру­сі вы­пла­ці­лі ў бюд­жэт Br1 трлн 393,6 млрд за час дзе­ян­ня ва­лют­на­га збо­ру.

На­цы­я­наль­ны аэ­ра­порт Мінск увёў у тэс­та­вую экс­плу­а­та­цыю аў­та­ма­ты­за­ва­ную сіс­тэ­му вы­кліку так­сі. Па­са­жыр, які пры­ля­цеў, мо­жа звяр­нуц­ца да дыс­пет­ча­раў, што зна­хо­дзяц­ца ў бу­дын­ку аэ­ра­вак­заль­на­га комп­лек­су. Тыя вы­клі­чуць так­сі і раз­дру­ку­юць па­са­жы­ру та­лон з ну­ма­рам аў­та­ма­бі­ля. На ста­ян­цы, аб­ста­ля­ва­най у цэнт­ры пры­вак­заль­най пло­шчы, на спе­цы­яль­ным эк­ра­не так­сіст уба­чыць, што яго ма­шы­ну ча­кае клі­ент.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

У чым пайсці на выпускны баль?

У чым пайсці на выпускны баль?

 Паглядзім, што раяць стылісты і што рэальна набыць у нашых шыротах, пажадана не ўганяючы бацькоў у даўгі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Цяльцоў гэты тыдзень будзе напоўнены справамі і клопатамі, звязанымі са сваякамі ці дзецьмі. 

Спорт

Які наш спорт сёння?

Які наш спорт сёння?

«З кожным днём сітуацыя ў свеце мяняецца так, што ў вялікай ступені гэта закранае і спорт».