Вы тут

Дзяржстандарт праверыў рынкі


Вы­яў­ле­ны па­ру­шэн­ні ў 75% прад­пры­маль­ні­каў

Ле­тась на ай­чын­ных рын­ках кож­ныя тры ганд­ляр­кі з ча­ты­рох па­ру­ша­лі пра­ві­лы ка­ры­стан­ня ва­га­мі і гі­ра­мі пры вод­пус­ку та­ва­ру спа­жыў­цам — 386 з 509 пра­ве­ра­ных ганд­лё­вых аб'­ек­таў на 106 рын­ках! А па­ло­ва ва­гаў і гір, якія яны пры­мя­ня­лі, не пра­хо­дзі­лі па­вер­ку аль­бо экс­плу­а­та­ва­лі­ся тэх­ніч­на ня­спраў­ны­мі.

6-42

Так, ін­спек­цыя Дзярж­стан­дар­та па Мін­скай воб­лас­ці і го­ра­дзе Мін­ску ад­зна­чы­ла вель­мі не­зда­валь­ня­ю­чы стан срод­каў вы­мя­рэн­няў на рын­ку «Ку­ра­соў­шчы­на» ў Мін­ску і рын­ку Круп­ска­га рай­па, а так­са­ма на Слуц­кім рын­ку аб­лспа­жыў­са­ю­за. Тут па­вер­ку не прай­шлі ўсе пры­бо­ры.

«Аб­лас­ныя ін­спек­цыі Дзярж­стан­дар­та так­са­ма вы­яві­лі па­ру­шэн­ні пра­даў­ца­мі па­тра­ба­ван­няў да ўста­ноў­кі ва­гаў пры вод­пус­ку та­ва­ру. Яны па­він­ны быць уста­ноў­ле­ны па ўзроў­ні, на тры­ва­лай, устой­лі­вай га­ры­зан­таль­най асно­ве. На­са­мрэч ва­гі ў асноў­ным зна­хо­дзі­лі­ся на драў­ля­ных і кар­дон­ных скры­нях, якія лёг­ка пад­вяр­га­юц­ца роз­ным стра­сен­ням», — па­тлу­ма­чы­ла кі­раў­нік прэс-служ­бы Дзярж­стан­дар­та Та­ма­ра БУР­ДУ­КЕ­ВІЧ.

За­фік­са­ва­ны так­са­ма вы­пад­кі, ка­лі ва­гі за­гру­вашч­ва­лі­ся та­ва­рам або якім-не­будзь ін­вен­та­ром, бы­лі за­кры­тыя віт­ры­на­мі, і па­куп­ні­кі не маг­лі ба­чыць увесь пра­цэс узваж­ван­ня і вод­пус­ку та­ва­ру. Гэ­тыя па­ру­шэн­ні не га­ран­ту­юць дак­лад­нас­ці вы­мя­рэн­няў і мо­гуць пры­вес­ці да аб­важ­ван­ня і аб­лі­ку па­куп­ні­коў. Больш за тое, ганд­лё­выя па­віль­ё­ны не ў поў­ным аб'­ёме бы­лі за­бяс­пе­ча­ны срод­ка­мі вы­мя­рэн­няў тэм­пе­ра­ту­ры і віль­гот­нас­ці, а тэр­мо­мет­ры і гіг­ро­мет­ры не пра­хо­дзі­лі мет­ра­ла­гіч­ны кант­роль, што так­са­ма не га­ран­туе дак­лад­нас­ці вы­мя­рэн­няў.

Так, па вы­ні­ках пра­ве­дзе­ных пра­ве­рак скла­дзе­на і на­кі­ра­ва­на ў суд для пры­няц­ця мер 306 пра­та­ко­лаў аб ад­мі­ніст­ра­цый­ных пра­ва­па­ру­шэн­нях.

У су­дах ужо раз­гле­джа­на част­ка пра­та­ко­лаў і вы­не­се­на ра­шэн­не аб спаг­нан­ні са служ­бо­вых асоб штраф­ных санк­цый на су­му звыш 356 млн руб­лёў.

На ўсе па­ве­ра­ныя ў 2015 го­дзе ва­гі па­він­на быць на­не­се­на га­ла­гра­фіч­ная на­клей­ка сі­ня­га ко­ле­ру. На яе на­яў­насць вар­та звяр­таць ува­гу пры здзяйс­нен­ні па­ку­пак, асаб­лі­ва на рын­ках. Ін­спек­та­ры так­са­ма ра­яць не на­бы­ваць та­вар у ганд­лё­вым аб'­ек­це, дзе ва­гі чым-не­будзь за­гру­ва­шча­ны, за­чы­не­ныя віт­ры­най аль­бо ўста­ля­ва­ныя на ня­ўстой­лі­вай пад­стаў­цы.

Да­р'я ШО­ЦІК

Выбар рэдакцыі

Грамадства

У чым пайсці на выпускны баль?

У чым пайсці на выпускны баль?

 Паглядзім, што раяць стылісты і што рэальна набыць у нашых шыротах, пажадана не ўганяючы бацькоў у даўгі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Цяльцоў гэты тыдзень будзе напоўнены справамі і клопатамі, звязанымі са сваякамі ці дзецьмі. 

Спорт

Які наш спорт сёння?

Які наш спорт сёння?

«З кожным днём сітуацыя ў свеце мяняецца так, што ў вялікай ступені гэта закранае і спорт».