Вы тут

Як пазбегнуць падману?


Па­вер­ка ва­гаў і гір, якія ўжы­ва­юц­ца пры ганд­лі і раз­лі­ках па­між па­куп­ні­ка­мі і пра­даў­ца­мі, па­він­на пра­во­дзіц­ца што­год. У рам­ках гэ­тай пра­цэ­ду­ры па­цвяр­джа­юц­ца мет­ра­ла­гіч­ныя ха­рак­та­рыс­ты­кі срод­ку вы­мя­рэн­няў і яго здоль­насць за­бяс­печ­ваць дак­лад­насць вы­мя­рэн­няў. Аб пра­хо­джан­ні па­вер­кі свед­чыць спе­цы­яль­ны знак, які пры ста­ноў­чых вы­ні­ках на­но­сіц­ца не­па­срэд­на на пры­бор.

ВY — між­на­род­ны код Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 1–5 — дзве апош­нія ліч­бы го­да пры­мя­нен­ня зна­ка, МН — шыфр юры­дыч­най асо­бы дзяр­жаў­най мет­ра­ла­гіч­най служ­бы, 007 — ін­ды­ві­ду­аль­ны шыфр па­вяры­це­ля.

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Гісторыя ваеннага братэрства

Гісторыя ваеннага братэрства

«Нармандыя», што стала Нёманскай.

Рэлігія

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

Гомельскі кафедральны Свята-Петра-Паўласкі сабор — адзін з самых велічных праваслаўных храмаў Беларусі, адзін з нямногіх помнікаў архітэктуры зрэлага класіцызму, які захаваўся да нашых дзён.