Вы тут

Ездзіць у Расію стане танней,


у Літ­ву — хут­чэй, а ад­мя­няць цяг­ні­кі ва Укра­і­ну і Вар­ша­ву па­куль не бу­дуць

Кош­ты на пра­езд у цяг­ні­ках між­на­род­ных зно­сін (у пер­шую чар­гу ў Ра­сій­скую Фе­дэ­ра­цыю) знач­на зні­зяц­ца з 10 лю­та­га. Пра гэ­та па­ве­да­міў жур­на­ліс­там пер­шы на­мес­нік на­чаль­ні­ка па­са­жыр­скай служ­бы ўпраў­лен­ня бе­ла­рус­кай чы­гун­кі Анд­рэй КАШ­КО.

— Ра­зам з ра­сій­скі­мі чы­гу­нач­ні­ка­мі мы прый­шлі да ра­ды­каль­ных кро­каў па зні­жэн­ні кош­ту пра­ез­ду. З улі­кам іс­ну­ю­чых та­рыф­ных пла­наў і зні­жак, якія мы на­пра­ца­ва­лі ле­тась, зні­жэн­не кош­ту скла­дзе да 50% амаль па ўсіх ка­тэ­го­ры­ях ва­го­наў, — рас­па­вёў Анд­рэй Каш­ко.

Спе­цы­я­ліст па­тлу­ма­чыў, што та­ры­фы на пра­езд фар­мі­ру­юц­ца ў швей­цар­скім фран­ку, і ва­ган­ні яго і на­шай на­цы­я­наль­най ва­лю­ты ад­нос­на больш важ­кіх ва­лют дык­ту­юць гэ­тыя зме­ны. Па­коль­кі 17 сту­дзе­ня ад­бы­ло­ся ад­цяг­нен­не швей­цар­ска­га фран­ка з ко­шы­ка еў­ра­пей­скіх ва­лют, знач­на выраслі цэны. Та­му ўзнік­ла не­аб­ход­насць у за­ха­дах, на­кі­ра­ва­ных на пры­цяг­нен­не па­са­жы­раў на чы­гу­нач­ны транс­парт і па­вы­шэн­не кан­ку­рэн­та­здоль­нас­ці між­на­род­ных чы­гу­нач­ных пе­ра­во­зак.

Кошт пра­ез­ду ў Маск­ву з улі­кам толь­кі гэ­та­га зні­жэн­ня па­тан­нее на су­му ад 200 ты­сяч руб­лёў да міль­ё­на — у за­леж­нас­ці ад ка­тэ­го­рыі ва­го­на. Апроч та­го, гэ­тыя зніж­кі бу­дуць па­вя­ліч­вац­ца ўдвая з улі­кам іс­ну­ю­чых та­рыф­ных пла­наў, якія дзей­ні­ча­юць у за­леж­нас­ці ад дня на­быц­ця пра­яз­но­га да­ку­мен­та, мес­ца раз­мя­шчэн­ня па­са­жы­ра ў ва­го­не, са­ста­ва і да­лё­кас­ці па­езд­кі.

Анд­рэй Каш­ко па­тлу­ма­чыў, ча­му та­кія зме­ны за­кра­на­юць толь­кі цяг­ні­кі ра­сій­ска­га на­прам­ку.

— Гэ­та са­мы буй­ны наш парт­нёр, які ў сег­мен­це між­на­род­ных чы­гу­нач­ных пе­ра­во­зак зай­мае ка­ля 70%. Да та­го ж са­мы­мі за­па­тра­ба­ва­ны­мі і па­са­жы­ра­нап­ру­жа­ны­мі кі­рун­ка­мі з'яў­ля­юц­ца Маск­ва і Санкт-Пе­цяр­бург (80% ад усіх пе­ра­во­зак з Ра­сі­яй).

Та­кім чы­нам, ка­лі сён­ня пра­езд да Маск­вы ў ва­го­не СВ каш­туе ка­ля трох міль­ё­наў руб­лёў, то з улі­кам зні­жэн­ня з 10 лю­та­га та­рыф апус­ціц­ца да двух міль­ё­наў. Кві­ток у плац­карт­ны ва­гон, які каш­туе 800 ты­сяч руб­лёў, па­тан­нее да 500 ты­сяч, ца­на на ку­пэй­ны кві­ток з 1,5 млн руб­лёў зні­зіц­ца да 1 млн. Апроч та­го, праз дзень у ра­сій­скую ста­лі­цу хо­дзіць і цяг­нік «Брэст — Маск­ва», у скла­дзе яко­га ёсць так зва­ны ся­дзя­чы «ва­гон-са­ма­лёт». Там кошт квіт­ка зні­зіц­ца з 630 да 400 ты­сяч руб­лёў. І гэ­та без улі­ку та­рыф­ных пла­наў, пра якія Анд­рэй Каш­ко так­са­ма рас­па­вёў:

— Ка­лі па­са­жыр за ме­сяц і больш куп­ляе пра­яз­ны бі­лет, яму да­ец­ца зніж­ка ў 15%. Ка­лі лю­дзі едуць у скла­дзе гру­пы 10 ча­ла­век у Маск­ву, яны так­са­ма атрым­лі­ва­юць зніж­ку ў 15%. А ка­лі гру­па едзе, ска­жам, у Ека­ця­рын­бург, то зніж­ка скла­дзе яшчэ 30% да ўжо зні­жа­най з 10 лю­та­га ца­ны.

У лю­бым вы­пад­ку, мі­ні­маль­нае зні­жэн­не цэн на цяг­ні­кі, што кур­сі­ру­юць па­між Бе­ла­рус­сю і Ра­сі­яй, скла­дзе 35%, а з улі­кам да­лё­кас­ці па­езд­кі і гру­па­вых зні­жак — больш за 50%. Но­ва­ўвя­дзен­не за­кра­не толь­кі цяг­ні­кі ра­сій­ска­га і бе­ла­рус­ка­га фар­мі­ра­ван­няў і не бу­дзе рас­паў­сюдж­вац­ца на са­ста­вы, што ідуць праз на­шу кра­і­ну тран­зі­там.

Ас­тат­ні сег­мент між­на­род­ных чы­гу­нач­ных пе­ра­во­зак зай­ма­юць Укра­і­на, Літ­ва і Поль­шча. З імі бе­ла­рус­кі бок так­са­ма пра­во­дзіць пе­ра­мо­вы па фар­мі­ра­ван­ні кош­таў на пра­езд.

— З Літ­вой мы тры­ма­ем са­цы­яль­ны та­рыф. Кошт пра­ез­ду ў на­шых цяг­ні­ках адэ­кват­ны ця­пе­раш­няй сі­ту­а­цыі і рэ­ак­цыі на ры­нак транс­парт­ных па­слуг на­огул у гэ­тым кі­рун­ку. Мы гля­дзім, як пра­цу­юць аў­та­ма­біль­ныя пе­ра­воз­чы­кі, авія­цыя і тры­ма­ем ней­кі па­ры­тэт ца­ны, — ад­зна­чыў пер­шы на­мес­нік на­чаль­ні­ка служ­бы.

Ён на­га­даў, што па­этап­на бы­ла рэа­лі­за­ва­на пра­гра­ма па па­ска­рэн­ні пе­ра­во­зак па­між Мінск­ам і Віль­ню­сам за кошт та­го, што мыт­ны агляд у ча­ты­рох цяг­ні­ках ця­пер пра­во­дзіц­ца не­па­срэд­на пад­час ру­ху на ўчаст­ку па­між Ма­ла­дзеч­нам і Гу­да­га­ем. Ця­пер дзя­ку­ю­чы гэ­та­му да­ро­га зай­мае 2,5 га­дзі­ны. Ад­нак увес­ці та­кую сіс­тэ­му для ўсіх цяг­ні­коў да лі­тоў­скай ста­лі­цы па­куль не­маг­чы­ма.

— Мы не раз­гля­да­ем змян­шэн­не час­та­ты цяг­ні­коў на гэ­тым кі­рун­ку, — за­явіў Анд­рэй Каш­ко, ма­ю­чы на ўва­зе цяг­ні­кі, якія ідуць у Віль­нюс ця­гам ча­ты­рох га­дзін з ма­лой за­паў­няль­нас­цю. — Мы раз­гля­да­ем пы­тан­не ап­ты­мі­за­цыі на­шых вы­дат­каў і па­вы­шэн­ня вы­ка­ры­стан­ня гэ­тых са­ста­ваў.

Што да да­лей­ша­га ска­ра­чэн­ня шля­ху ў віль­нюс­кім кі­рун­ку, то ка­лі ў Віль­нюс пус­цяць элект­ра­цяг­ні­кі, то час у да­ро­зе скла­дзе дзве га­дзі­ны. Ад­нак сё­ле­та гэ­ты пра­ект рэа­лі­за­ва­ны не бу­дзе.

Бе­ла­рус­кія чы­гу­нач­ні­кі да­мо­ві­лі­ся з ін­шы­мі чы­гу­нач­ны­мі ад­мі­ніст­ра­цы­я­мі (а гэ­та ў тым лі­ку Ка­зах­стан, Лат­вія, Укра­і­на, Літ­ва) пра тое, што кош­ты ў та­рыф­най ва­лю­це ў 2015 го­дзе па­вы­шац­ца не бу­дуць і за­ха­ва­юц­ца на ўзроў­ні 2014 го­да.

Так­са­ма спе­цы­я­ліст за­пэў­ніў, што цяг­ні­кі ва Укра­і­ну па­куль бу­дуць ха­дзіць без змен, цэ­ны на квіт­кі зні­жац­ца так­са­ма не бу­дуць. Па­вод­ле пе­ра­моў з поль­скі­мі чы­гу­нач­ні­ка­мі, цяг­нік «Мінск — Вар­ша­ва», які тра­піў пад па­гро­зу ад­ме­ны, па­куль усё ж бу­дзе кур­сі­ра­ваць. Бу­дуць пры­мац­ца за­ха­ды па па­вы­шэн­ні яго за­паў­няль­нас­ці, не вы­клю­ча­ны і па­доб­ныя на бе­ла­рус­ка-ра­сій­скія зніж­кі і ак­цыі.

Дзі­я­на СЕ­РА­ДЗЮК.

 

Выбар рэдакцыі

Адукацыя

Наталля Карчэўская: Культуры патрэбны прыток новых людзей

Наталля Карчэўская: Культуры патрэбны прыток новых людзей

Рэктар БДУКМ — пра падрыхтоўку прафесійных кадраў для ўстаноў культуры.

Грамадства

Батанічны сад — месца, напоўненае спакоем і прыгажосцю

Батанічны сад — месца, напоўненае спакоем і прыгажосцю

Прагуляліся па квітнеючым Цэнтральным батанічным садзе: расказваем аб уражаннях

Грамадства

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Пра гэта даведаліся карэспандэнты «Звязды».

Гандаль

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Напярэдадні Міжнароднага сімпозіума кандытараў эксперты расказалі аб планах і перспектывах кандытарскай галіны.