Вы тут

«У школы вяртаецца курс «Сусветная мастацкая культура»


Мі­ністр аду­ка­цыі мае на­мер ра­за­брац­ца з вы­ка­нан­нем на­стаў­ні­ка­мі не­ўлас­ці­вых для іх функ­цый

Мі­ха­іл Жу­раў­коў пад­крэс­ліў, што гэ­тай праб­ле­май ён зай­ма­ец­ца з пер­ша­га дня свай­го зна­хо­джан­ня на па­са­дзе мі­ніст­ра. Па­вод­ле яго слоў, ця­пер пра­во­дзіц­ца ма­ні­то­рынг школ і гім­на­зій па ўсёй кра­і­не. Пра гэ­та ён па­ве­да­міў пад­час ан­лайн-кан­фе­рэн­цыі на сай­це БЕЛ­ТА. «Вы­ву­ча­ем ста­тыс­ты­ку, гля­дзім струк­ту­ру да­ру­чэн­няў, якія вы­кон­ва­юц­ца на­стаў­ні­ка­мі, і вы­свят­ля­ем, хто іх дае. Акра­мя та­го, аб­мяр­коў­ва­ем з на­стаў­ні­ка­мі, ды­рэк­та­ра­мі і прад­стаў­ні­ка­мі ра­ён­най ула­ды, якім яны ба­чаць сваё ўза­е­ма­дзе­ян­не ў бу­ду­чы­ні. Па­спра­бу­ем як ма­га хут­чэй аб­агуль­ніць гэ­тыя ма­тэ­ры­я­лы і сфар­му­ля­ваць рэ­ка­мен­да­цыі», — па­абя­цаў мі­ністр.

Безимени-2

Безимени-2

 

Па­вы­шэн­не прэ­сты­жу пра­фе­сіі на­стаў­ні­ка, на дум­ку кі­раў­ні­ка га­лі­ны, важ­ная мі­сія, але гэ­та за­да­ча не толь­кі для Мі­ніс­тэр­ства аду­ка­цыі, а для ўся­го гра­мад­ства:

—Трэ­ба ства­раць у на­шым гра­мад­стве ста­ноў­чы воб­раз на­стаў­ні­ка. Для гэ­та­га не­аб­ход­на і СМІ пры­цяг­ваць, больш рас­каз­ваць пра на­шых вы­дат­ных пе­да­го­гаў, пра іх іна­ва­цыі…

Мі­ніс­тэр­ства аду­ка­цыі, са свай­го бо­ку, бу­дзе ста­рац­ца ства­рыць са­мыя ап­ты­маль­ныя ўмо­вы для та­го, каб пе­да­го­гі пра­ца­ва­лі ў твор­чых і кам­форт­ных умо­вах, бу­дзе кла­па­ціц­ца пра іх ма­тэ­ры­яль­нае за­ах­воч­ван­не…

Ба­за­вы пад­руч­нік

Мі­ха­іл Жу­раў­коў па­ве­да­міў, што ле­там вы­пуск­ні­кі 9‑х кла­саў бу­дуць зда­ваць тры вы­пуск­ныя эк­за­ме­ны — па бе­ла­рус­кай, рус­кай мо­вах і ма­тэ­ма­ты­цы (усе ў пісь­мо­вай фор­ме). З 2015 го­да аба­вяз­ко­вы эк­за­мен па гіс­то­рыі Бе­ла­ру­сі бу­дуць зда­ваць толь­кі вы­пуск­ні­кі 11‑х кла­саў.

«Ця­пер на­шы спе­цы­я­ліс­ты рас­пра­цоў­ва­юць кры­тэ­рыі ад­бо­ру для за­лі­чэн­ня ў 10‑я про­філь­ныя кла­сы. Але пры гэ­тым мы за­ха­ва­ем і звы­чай­ныя 10‑я кла­сы для дзя­цей, якія не змаг­лі вы­зна­чыц­ца з про­фі­лем, дзе ўсе прад­ме­ты бу­дуць вы­ву­чац­ца на ба­за­вым уз­роў­ні», — ад­зна­чыў мі­ністр.

Ён да­даў, што на ба­зе не­ка­то­рых уста­ноў аду­ка­цыі кра­і­ны ў гэ­тым на­ву­чаль­ным го­дзе пра­во­дзіц­ца экс­пе­ры­мен­таль­ны пра­ект па апра­ба­цыі ма­дэ­лі не­за­леж­най вы­ні­ко­вай атэс­та­цыі вуч­няў ба­за­вай шко­лы. І толь­кі пас­ля яго за­вяр­шэн­ня мож­на бу­дзе пра­во­дзіць вы­пуск­ныя іс­пы­ты для дзе­вя­ці­клас­ні­каў па та­кой ма­дэ­лі.

У мі­ніст­ра аду­ка­цыі па­ці­ка­ві­лі­ся, што ён ду­мае на­конт якас­ці і да­ступ­нас­ці вы­кла­дан­ня ма­тэ­ры­я­лу ў школь­ных пад­руч­ні­ках, а так­са­ма маг­чы­мас­ці вяр­тан­ня да пра­ве­ра­ных ча­сам і мно­гі­мі па­ка­лен­ня­мі школь­ні­каў са­вец­кіх пад­руч­ні­каў.

—Ка­лі вы спы­та­е­це ба­буль, дзя­ду­ляў, баць­коў, яны ска­жуць вам, што гэ­та праб­ле­ма бы­ла заў­сё­ды і, на­пэў­на, бу­дзе. Нель­га на­пі­саць пад­руч­нік, які б за­да­во­ліў усіх без вы­клю­чэн­ня. Але ў нас уз­нік­ла ідэя ства­рэн­ня ба­за­ва­га пад­руч­ні­ка. Ба­за­вы пад­руч­нік — гэ­та пад­руч­нік, які бу­дзе змя­шчаць пэў­ны на­бор ба­за­вых ве­даў, які­мі па­ві­нен ва­ло­даць кож­ны ву­чань. Да ба­за­ва­га пад­руч­ні­ка бу­дуць вы­да­дзе­ны рэ­ка­мен­да­цыі па ве­лі­зар­най коль­кас­ці да­дат­ко­вых ма­тэ­ры­я­лаў. Да­дат­ко­выя ма­тэ­ры­я­лы — гэ­та і ін­тэр­нэт-рэ­сур­сы, да­дат­ко­выя пад­руч­ні­кі аль­бо ме­та­дыч­ныя ма­тэ­ры­я­лы. Іх бу­дзе вы­зна­чаць аль­бо сам на­стаў­нік-прад­мет­нік, аль­бо пед­са­вет.

На­прык­лад, ка­лі на­стаў­нік про­філь­ных кла­саў пра­цуе з моц­ны­мі вуч­ня­мі, то ён, акра­мя ба­за­ва­га пад­руч­ні­ка, мо­жа даць ім і вя­лі­кую коль­касць да­дат­ко­ва­га ма­тэ­ры­я­лу, які мо­жа быць ім ка­рыс­ным. Да­дат­ко­выя ма­тэ­ры­я­лы мо­гуць аб­наў­ляц­ца кож­ны год, та­му што ін­фар­ма­цыя мя­ня­ец­ца вель­мі хут­ка. У той час як пад­руч­ні­кі пі­шуц­ца вель­мі скру­пу­лёз­на, і пе­ра­піс­ваць іх кож­ны год мы не мо­жам. Та­му пя­рой­дзем да ба­за­ва­га пад­руч­ні­ка і да­дат­ко­вых ма­тэ­ры­я­лаў, — па­тлу­ма­чыў мі­ністр. — Але прос­та так ба­за­вы пад­руч­нік не з'я­віц­ца. Мы ця­пер ду­ма­ем над тым, якой па­він­на быць сіс­тэ­ма ад­бо­ру ка­лек­ты­ву для на­пі­сан­ня ба­за­ва­га пад­руч­ні­ка і як бу­дзе пра­хо­дзіць кон­курс па яго на­пі­сан­ні.

Так­са­ма Мі­ха­іл Жу­раў­коў па­ве­да­міў, што з на­ступ­на­га го­да ў шко­лы вяр­та­ец­ца курс «Су­свет­ная мас­тац­кая куль­ту­ра». У кож­най па­ра­ле­лі ён бу­дзе на­зы­вац­ца па-свой­му, у за­леж­нас­ці ад та­го, што ме­на­ві­та бу­дзе вы­ву­чац­ца ў кан­крэт­ным кла­се.

«Тэст» на нар­ко­ты­кі

Мі­ністр аду­ка­цыі рас­ка­заў, што з на­ступ­на­га на­ву­чаль­на­га го­да ся­род бе­ла­рус­кіх школь­ні­каў, на­ву­чэн­цаў і сту­дэн­таў пла­ну­ец­ца пра­во­дзіць псі­ха­са­цы­яль­нае ан­ке­та­ван­не на схіль­насць да нар­ко­ты­каў.

—Усе па­він­ны ра­зу­мець, якое зло ня­суць нар­ка­тыч­ныя срод­кі, псі­ха­троп­ныя рэ­чы­вы і іх ана­ла­гі. Спе­цы­яль­на для ўзмац­нен­ня ба­раць­бы з гэ­тай згуб­най з'я­вай мі­ніс­тэр­ства­мі аду­ка­цыі, унут­ра­ных спраў, ахо­вы зда­роўя рас­пра­ца­ва­ны комп­лекс ме­ра­пры­ем­стваў па пра­ду­хі­лен­ні рас­паў­сюдж­ван­ня ал­ка­го­лю, нар­ка­тыч­ных і псі­ха­троп­ных рэ­чы­ваў ся­род на­ву­чэн­цаў, — рас­ка­заў Мі­ха­іл Жу­раў­коў. — Акра­мя гэ­та­га да­ку­мен­та, спе­цы­я­ліс­та­мі рас­пра­ца­ва­ны па­ра­дак пра­вя­дзен­ня псі­ха­са­цы­яль­на­га ан­ке­та­ван­ня і ме­ды­цын­ска­га аб­сле­да­ван­ня. Сён­ня спе­цы­я­ліс­ты ўста­ноў аду­ка­цыі пра­вод­зяць з баць­ка­мі ра­бо­ту, тлу­ма­чаць ім важ­насць пра­вя­дзен­ня та­ко­га ан­ке­та­ван­ня. Нам бы ха­це­ла­ся, каб ан­ке­та­ван­не не ста­ла стрэ­сам для дзя­цей, не ўсхва­ля­ва­ла баць­коў, пры гэ­тым каб бы­ла за­ха­ва­на мак­сі­маль­ная кан­фі­дэн­цы­яль­насць ін­фар­ма­цыі. Вось ме­на­ві­та гэ­ты ас­пект ця­пер і пра­пра­цоў­ва­ец­ца спе­цы­я­ліс­та­мі. Як вы­ра­шыць, хто мае пра­ва до­сту­пу да ін­фар­ма­цыі, і як за­сце­раг­чы аса­біс­тыя да­ныя дзі­ця­ці.

Акра­мя пад­рых­тоў­кі баць­коў­скай гра­мад­скас­ці, ёсць яшчэ ад­но важ­нае пы­тан­не, без яко­га не­маг­чы­ма якас­на пра­вес­ці та­кое ан­ке­та­ван­не — трэ­ба пад­рых­та­ваць спе­цы­я­ліс­таў, якія бу­дуць яго пра­во­дзіць. Усю вяс­ну ін­сты­ту­ты раз­віц­ця аду­ка­цыі бу­дуць рых­та­ваць пе­да­го­гаў-псі­хо­ла­гаў і клас­ных кі­раў­ні­коў да пра­вя­дзен­ня ан­ке­та­ван­ня. Мі­ністр аду­ка­цыі рас­ка­заў, што ўвесь мі­ну­лы год у не­каль­кіх уста­но­вах аду­ка­цыі вя­ла­ся апра­ба­цыя та­ко­га ан­ке­та­ван­ня.

Па­ро­га­выя ацэн­кі на ЦТ

Ад­каз­ва­ю­чы на пы­тан­не: «Ка­лі ў абі­ту­ры­ен­таў з'я­віц­ца маг­чы­масць па­да­ваць свае да­ку­мен­ты ад­ра­зу ў не­каль­кі ВНУ?» — Мі­ха­іл Жу­раў­коў па­ве­да­міў, што сён­ня та­кое пы­тан­не не раз­гля­да­ец­ца. «Гэ­та зна­чыць, што ў бя­гу­чым і на­ступ­ным на­ву­чаль­ным го­дзе абі­ту­ры­ент па­ві­нен бу­дзе па­да­ваць да­ку­мен­ты ў кан­крэт­ную ВНУ. У перс­пек­ты­ве, мо­жа быць, мы да гэ­та­га і прый­дзем, але не ў блі­жэй­шыя га­ды», — удак­лад­ніў мі­ністр.

Пры гэ­тым Мі­ха­іл Жу­раў­коў не вы­клю­чае ў бу­ду­чы­ні і па­ве­лі­чэн­ня коль­кас­ці тэс­таў, якія змо­жа зда­ваць адзін ча­ла­век у хо­дзе цэнт­ра­лі­за­ва­на­га тэс­ці­ра­ван­ня: «Бу­дзем ду­маць, та­му што ня­ма аб­са­лют­на пра­віль­най і дас­ка­на­лай сіс­тэ­мы ад­бо­ру. Трэ­ба іс­ці на­пе­рад, заў­сё­ды ёсць што ўдас­ка­наль­ваць». Пры гэ­тым ён ад­зна­чыў, што ў лю­бым вы­пад­ку пра­ві­лы гуль­ні бу­дуць вы­зна­ча­ны за­га­дзя. Пра но­выя пра­ві­лы па­ступ­лен­ня ў ВНУ аб­вес­цяць як мі­ні­мум за год.

Пер­шае і, на­пэў­на, са­мае га­лоў­нае, што ці­ка­віць абі­ту­ры­ен­таў 2015 го­да, — гэ­та па­ро­га­выя ба­лы па прад­ме­тах ЦТ.Яны змя­няц­ца не бу­дуць. «Мі­ні­маль­ная коль­касць ба­лаў, якую не­аб­ход­на на­браць абі­ту­ры­ен­ту на ЦТ, за­ста­нец­ца ра­ней­шай, — за­пэў­ніў мі­ністр. — Ін­шая спра­ва, што мы кры­ху зме­нім па­ды­ход — бу­дзе ўве­дзе­на па­няц­це «про­філь­ны прад­мет». Зме­ніц­ца і пра­цяг­ласць пе­ры­я­ду па­да­чы да­ку­мен­таў абі­ту­ры­ен­та­мі — коль­касць дзён для па­да­чы ў асноў­ную хва­лю па­вя­лі­чыц­ца, за­тое змен­шыц­ца коль­касць дзён для тых, хто бу­дзе па­да­ваць да­ку­мен­ты ў рам­ках пра­вя­дзен­ня да­дат­ко­ва­га на­бо­ру. Ін­шых іс­тот­ных змен, якія паў­плы­ва­юць на лёс абі­ту­ры­ен­таў і іх план пад­рых­тоў­кі, не пла­ну­ец­ца».

Што даты­чыц­ца пла­на на­бо­ру на бюд­жэт, то ён мо­жа вар'­і­ра­вац­ца ў за­леж­нас­ці ад коль­кас­ці вы­пуск­ні­коў школ. Сё­ле­та коль­касць вы­пуск­ні­коў школ за­ста­ла­ся прак­тыч­на на ле­таш­нім уз­роў­ні, та­му коль­касць бюд­жэт­ных мес­цаў у ВНУ змен­шыц­ца ня­знач­на.

Дзі­ця­чы са­док — не «ка­ме­ра за­хоў­ван­ня»

«Хто пры­мае ра­шэн­не аб вы­клю­чэн­ні дзі­ця­ці з дзі­ця­ча­га сад­ка і ча­му бы­ло вы­ра­ша­на, што пад­ста­вай для ад­лі­чэн­ня мо­гуць стаць 30 дзён, пра­пу­шча­ных дзі­цем без уваж­лі­вай пры­чы­ны?» — па­ці­ка­ві­лі­ся ў мі­ніст­ра аду­ка­цыі.

—Вы­клю­чыць дзі­ця з дзі­ця­ча­га сад­ка без уваж­лі­вай пры­чы­ны ні­хто не мае пра­ва, — за­пэў­ніў Мі­ха­іл Жу­раў­коў. — Ні­хто не мо­жа гэ­та­га зра­біць не­аб­грун­та­ва­на, не вы­ву­чыў­шы ўсе аб­ста­ві­ны, якія спры­я­лі та­му, што дзі­ця пе­ра­ста­ла на­вед­ваць да­школь­ную ўста­но­ву. Ка­лі ма­ці пра­цуе дзень праз два ці та­та мо­жа па­ся­дзець з дзі­цем у буд­ны дзень, то, на­ту­раль­на, гэ­та трэ­ба аб­га­ва­рыць з за­гад­чы­цай сад­ка.

Пры гэ­тым мі­ністр удак­лад­ніў, што ў Ко­дэк­се аб аду­ка­цыі ёсць раз­дзел, які рэ­гу­люе на­вед­ван­не ўста­но­вы аду­ка­цыі: пад­пунк­там 5.6 пунк­та 5 ар­ты­ку­ла 79 вы­зна­ча­на, што да­тэр­мі­но­вае спы­нен­не аду­ка­цый­ных ад­но­сін па іні­цы­я­ты­ве кі­раў­ніц­тва ўста­но­вы (у тым лі­ку ўста­но­вы да­школь­най аду­ка­цыі) ажыц­цяў­ля­ец­ца ў вы­пад­ку пра­цяг­лай ад­сут­нас­ці (больш за 30 дзён) на за­ня­тках без уваж­лі­вых пры­чын на пра­ця­гу на­ву­чаль­на­га го­да (за вы­клю­чэн­нем ка­ні­ку­ляр­на­га ча­су, які не ўліч­ва­ец­ца як про­пуск без уваж­лі­вых пры­чын: гэ­та 90 ка­лян­дар­ных дзён ле­там, 10 ка­лян­дар­ных дзён зі­мой і 10 ка­лян­дар­ных дзён вяс­ной). Гэ­ты пункт даты­чыц­ца ўсіх уста­ноў аду­ка­цыі, а не толь­кі да­школь­ных.

«Так зроб­ле­на та­му, што ні дзі­ця­чы садок, ні шко­ла, ні праф­тэх­уста­но­ва не з'яў­ля­юц­ца, так бы мо­віць, «ка­ме­рай за­хоў­ван­ня». Гэ­та ўста­но­вы, якія пра­да­стаў­ля­юць аду­ка­цый­ныя па­слу­гі, і баць­кі аба­вя­за­ны вы­ра­шыць для ся­бе: бу­дуць яны імі ка­рыс­тац­ца або ад­мо­вяц­ца ад іх.

Мы лі­чым, што кі­раў­нік уста­но­вы да­школь­най аду­ка­цыі мае пра­ва са­ма­стой­на ў кож­ным асоб­ным вы­пад­ку (з улі­кам кан­крэт­ных аб­ста­він) вы­ра­шаць пы­тан­не аб тым, ці з'яў­ля­юц­ца тыя ці ін­шыя пры­чы­ны ад­сут­нас­ці вы­ха­ван­ца ўваж­лі­вы­мі. Так ці інакш, ра­шэн­не аб за­ха­ван­ні мес­ца вы­ха­ван­ца ва ўста­но­ве да­школь­най аду­ка­цыі пры­ма­ец­ца ў ін­та­рэ­сах дзя­цей», — пад­крэс­ліў Мі­ха­іл Жу­раў­коў. Ён рас­тлу­ма­чыў, што ка­лі ўзні­ка­юць спрэч­кі, то пы­тан­не вы­ра­ша­ец­ца ад­дзе­лам (упраў­лен­нем) аду­ка­цыі, спор­ту і ту­рыз­му, на тэ­ры­то­рыі яко­га зна­хо­дзіц­ца дзі­ця­чы садок.

«Спра­ва ў тым, што да­стат­ко­ва скла­да­на вы­зна­чыць на за­ка­на­даў­чым уз­роў­ні вы­чар­паль­ны пе­ра­лік уваж­лі­вых пры­чын, па якіх дзі­ця мо­жа ад­сут­ні­чаць у дзі­ця­чым сад­ку. На­прык­лад, баць­кі з'е­ха­лі за мя­жу больш чым на паў­го­да, і дзі­ця з'е­ха­ла ра­зам з імі, але яны не на­пі­са­лі за­яву аб тым, што про­сяць вы­клю­чыць дзі­ця з лі­ку вы­ха­ван­цаў дзі­ця­ча­га сад­ка. Та­му і за­хоў­ва­ла­ся за ім гэ­тае мес­ца. Та­ко­га быць не па­він­на», — рэ­зю­ма­ваў Мі­ха­іл Жу­раў­коў.

Мі­ністр аду­ка­цыі па­ве­да­міў, што ў Бе­ла­ру­сі ця­пер пра­цуе 10 пры­ват­ных уста­ноў, якія рэа­лі­зу­юць аду­ка­цый­ную пра­гра­му да­школь­най аду­ка­цыі (сем у Мін­ску, ад­на ў Мін­скай воб­лас­ці і дзве ў Ма­гі­лёў­скай). З мі­ну­ла­га го­да спро­шча­ны па­тра­ба­ван­ні ў пла­не ад­крыц­ця ся­мей­ных дзі­ця­чых сад­коў на пер­шых па­вер­хах іс­ну­ю­ча­га жыл­лё­ва­га фон­ду (ка­тэдж­най за­бу­до­вы). Гэ­та бы­ло зроб­ле­на, каб сты­му­ля­ваць ства­рэн­не ўста­ноў аду­ка­цыі пры­ват­най фор­мы ўлас­нас­ці.

—Я больш чым упэў­не­ны, што ця­пер мно­гае бу­дзе за­ле­жаць ад мяс­цо­вай вы­ка­наў­чай ула­ды і жа­дан­ня лю­дзей. На мяс­цо­вым уз­роў­ні, мы спа­дзя­ём­ся, у блі­жэй­шы час бу­дзе на­ла­джа­на ра­бо­та па іс­тот­ным раз­віц­ці сет­кі та­кіх уста­ноў, ства­рэн­ні для гэ­та­га ад­па­вед­ных умоў. Ду­маю, што трэ­ба склас­ці ў кож­ным рэ­гі­ё­не пе­ра­лік бу­дын­каў і па­мяш­кан­няў, якія мо­гуць быць ад­да­дзе­ны пад пры­ват­ныя дзі­ця­чыя сад­кі. Для да­школь­най аду­ка­цыі ця­пер вель­мі ак­ту­аль­нае дзяр­жаў­на-пры­ват­нае парт­нёр­ства, па­коль­кі, вы­ка­рыс­тоў­ва­ю­чы тра­ды­цый­ныя па­ды­хо­ды пры ар­га­ні­за­цыі да­школь­най аду­ка­цыі толь­кі за кошт дзяр­жаў­ных срод­каў, вы­ра­шыць гэ­тую праб­ле­му бу­дзе скла­да­на, — да­даў Мі­ха­іл Жу­раў­коў.

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Захаваць. Нельга знесці

Захаваць. Нельга знесці

Знакі прыпынку нарэшце расстаўлены.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Стральцам на гэтым тыдні не трэба пераацэньваць сваіх магчымасцяў.