Вы тут

Біўні захраслі ў Беларусі


З Укра­і­ны ў Літ­ву праз бе­ла­рус­кі пункт про­пус­ку «Но­вая Гу­та» ру­хаў­ся аў­то­бус мар­кі «Neoplan». У яго ба­гаж­ным ад­дзя­лен­ні ся­род аса­біс­тых рэ­чаў мыт­ні­ка­мі бы­лі вы­яў­ле­ны вя­ліз­ныя кост­кі. Спе­цы­я­ліс­ты вы­ка­за­лі мер­ка­ван­ні, што яны вель­мі па­доб­ныя на біў­ні ма­ман­та.

Пад­час апы­тан­ня бы­ло ўста­ноў­ле­на, што не­звы­чай­ны груз пе­ра­во­зіў адзін з кі­роў­цаў аў­то­бу­са. Муж­чы­на, па яго сло­вах, па­ві­нен быў пе­ра­даць ар­тэ­факт у Віль­ню­се не­зна­ё­мым асо­бам. За пе­ра­воз­ку та­ва­ру ён атры­маў гра­шо­вую ўзна­га­ро­ду ў па­ме­ры 50 до­ла­раў. У прэс-гру­пе Го­мель­скай мыт­ні па­ве­да­мі­лі, што на­зва­ныя прад­ме­ты ад­но­сяц­ца да куль­тур­ных каш­тоў­нас­цяў і пад­ля­га­юць аба­вяз­ко­ва­му пісь­мо­ва­му дэк­ла­ра­ван­ню. Ця­пер біў­ні, ары­ен­ці­ро­вач­на ацэ­не­ныя ў Br6,6 млн, кан­фіс­ка­ва­ны. Пры­зна­ча­на бія­ла­гіч­ная экс­пер­ты­за. Па гэ­тым фак­це па­ча­ты ад­мі­ніст­ра­цый­ны пра­цэс.

Іры­на АСТАШ­КЕ­ВІЧ.

Выбар рэдакцыі

Адукацыя

Наталля Карчэўская: Культуры патрэбны прыток новых людзей

Наталля Карчэўская: Культуры патрэбны прыток новых людзей

Рэктар БДУКМ — пра падрыхтоўку прафесійных кадраў для ўстаноў культуры.

Грамадства

Батанічны сад — месца, напоўненае спакоем і прыгажосцю

Батанічны сад — месца, напоўненае спакоем і прыгажосцю

Прагуляліся па квітнеючым Цэнтральным батанічным садзе: расказваем аб уражаннях

Грамадства

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Пра гэта даведаліся карэспандэнты «Звязды».

Гандаль

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Напярэдадні Міжнароднага сімпозіума кандытараў эксперты расказалі аб планах і перспектывах кандытарскай галіны.