Вы тут

Еўрапейскі зубр


Клас: мле­ка­кор­мя­чыя

Атрад: пар­на­ка­пыт­ныя

Ся­мей­ства: па­ла­ро­гія

Від: Еў­ра­пей­скі зубр Bіson Bonasus

7-13

Cамы буй­ны прад­стаў­нік на­зем­ных мле­ка­кор­мя­чых Па­леа­ркты­кі. Даў­жы­ня це­ла — 260-330 см, вы­шы­ня ў кар­ку — 172-198 см, ма­са са­мцоў — 550-700 кг, мак­сі­мум — 820 кг, у са­мак ад­па­вед­на 245-290 см і 155-188 см, 420-530 кг. У Еў­ро­пе сфар­мі­ра­ва­лі­ся 2 пад­ві­ды еў­ра­пей­ска­га зуб­ра: раў­нін­ны еў­ра­пей­скі (лі­тоў­скі, бе­ла­веж­скі) і каў­каз­скі. Апош­ні зубр, які жыў на во­лі, быў за­бі­ты ў ра­ё­не Бе­ла­веж­скай пу­шчы ў 1919 го­дзе, каў­каз­скі — у 1927 го­дзе. У наш час зуб­ры жы­вуць у 30 кра­і­нах, дзе ўтрым­лі­ва­юц­ца як на во­лі, так і ў за­го­нах. Гэ­та рэд­кі від, які зна­хо­дзіц­ца ў ста­дыі ад­наў­лен­ня ў асоб­ных мес­цах бы­ло­га арэ­а­лу ў Еў­ро­пе. З 1946 го­да па­ста­ян­на пра­жы­вае ў Бе­ла­ру­сі. За­не­се­ны ў Чыр­во­ную кні­гу Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

Бе­ла­рус­кая па­пу­ля­цыя бе­ла­веж­ска­га зуб­ра скла­дае больш за 1130 жы­вёл.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.