Вы тут

Джыхадзісты рыхтуюць атакі ў 10 краінах Еўропы


Італь­ян­скія СМІ пі­шуць, што джы­ха­дзіс­ты рых­ту­юць сін­хрон­ныя ата­кі ад­ра­зу ў 10 кра­і­нах Еў­ро­пы. Гэ­тую ін­фар­ма­цыю, як сцвяр­джае га­зе­та Іl Gіоrnаlе, рас­паў­сю­дзі­ла із­ра­іль­ская раз­вед­ка «Ма­сад».

7-26

«Іта­лія мо­жа стаць сэр­цам еў­ра­пей­ска­га джы­ха­ду», — пі­ша вы­дан­не, па­ве­дам­ля­ю­чы, што на тэ­ры­то­рыі кра­і­ны зна­хо­дзіц­ца 162 ба­е­ві­кі са­ма­аб­ве­шча­най «Іс­лам­скай дзяр­жа­вы». Акра­мя та­го, Рым і Ва­ты­кан на яго тэ­ры­то­рыі ідэа­льна па­ды­хо­дзяць на ро­лю сім­ва­ліч­най мэ­ты іс­лам­скіх эк­стрэ­міс­таў. Па звест­ках «Ма­сад», на якія спа­сы­ла­ец­ца Іl Gіоrnаlе, іс­лам­скія ба­е­ві­кі так­са­ма рых­ту­юць но­выя ата­кі ў Фран­цыі (там зна­хо­дзіц­ца 350 ба­е­ві­коў), Вя­лі­ка­бры­та­ніі (622), Бель­гіі (75), Ні­дэр­лан­дах (83), Шве­цыі (125), Да­ніі (43) і Гер­ма­ніі (220). У боль­шас­ці вы­пад­каў га­вор­ка ідзе аб прад­стаў­ні­ках дру­го­га ці трэ­ця­га па­ка­лен­няў араб­скіх іміг­ран­таў, якія ма­юць ле­галь­ныя паш­пар­ты, вы­да­дзе­ныя ў еў­ра­пей­скіх кра­і­нах.

Выбар рэдакцыі

Адукацыя

Наталля Карчэўская: Культуры патрэбны прыток новых людзей

Наталля Карчэўская: Культуры патрэбны прыток новых людзей

Рэктар БДУКМ — пра падрыхтоўку прафесійных кадраў для ўстаноў культуры.

Грамадства

Батанічны сад — месца, напоўненае спакоем і прыгажосцю

Батанічны сад — месца, напоўненае спакоем і прыгажосцю

Прагуляліся па квітнеючым Цэнтральным батанічным садзе: расказваем аб уражаннях

Грамадства

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Пра гэта даведаліся карэспандэнты «Звязды».

Гандаль

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Напярэдадні Міжнароднага сімпозіума кандытараў эксперты расказалі аб планах і перспектывах кандытарскай галіны.