Вы тут

Першы гатэль з персаналам з робатаў адкрыецца ў Японіі


Кі­раў­ніц­тва япон­ска­га тэ­ма­тыч­на­га пар­ка Huіs Tеn Bоsсh анан­са­ва­ла рас­пра­цоў­ку га­тэ­ля, пер­са­нал у якім бу­дзе скла­дац­ца вы­ключ­на з ро­ба­таў. Пра­ект атры­маў наз­ву Hеnn-nа Hоtеl, што ў пе­ра­кла­дзе азна­чае «Дзіў­ны га­тэль», па­ве­дам­ляе СNN.

7-27

Прад­стаў­ні­кі пар­ка пла­ну­юць ад­крыць для на­вед­валь­ні­каў пер­шыя 72 па­коі 17 лі­пе­ня 2015-га і яшчэ столь­кі ж — у 2016 го­дзе. На рэ­сэп­шэ­не гас­цей бу­дуць су­стра­каць тры ча­ла­ве­ка­па­доб­ныя акт­ро­і­ды. Аў­та­ры пра­ек­та абя­ца­юць, што яны змо­гуць афарм­ляць уезд і вы­езд і ра­зум­на гу­та­рыць з па­ста­яль­ца­мі. У ну­ма­ры гас­цей пра­во­дзіць адзін з ча­ты­рох парцье. Пра коль­касць ро­ба­таў-пры­бі­раль­шчы­каў не па­ве­дам­ля­ец­ца.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Захаваць. Нельга знесці

Захаваць. Нельга знесці

Знакі прыпынку нарэшце расстаўлены.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Стральцам на гэтым тыдні не трэба пераацэньваць сваіх магчымасцяў.