Вы тут

Піва і сон ратуюць ад дэменцыі і хваробы Паркінсона?


Злу­чэн­не пад наз­вай ксан­та­гу­мол даў­но пры­цяг­ну­ла ўва­гу спе­цы­я­ліс­таў. Яно вя­до­ма сва­і­мі ан­ты­ак­сі­дант­ны­мі і су­праць­пух­лін­ны­мі ўлас­ці­вас­ця­мі. Акра­мя та­го, ксан­та­гу­мол ка­рыс­ны для сар­дэч­на-са­су­дзіс­тай сіс­тэ­мы, рас­па­вя­дае Zее Nеws. На­ву­коў­цы з Аме­ры­кан­ска­га хі­міч­на­га та­ва­рыст­ва мяр­ку­юць, што акіс­ляль­нае па­шко­джан­не нер­во­вых кле­так пры­во­дзіць да раз­віц­ця ней­ра­дэ­ге­не­ра­тыў­ных за­хвор­ван­няў. Аказ­ва­ец­ца, ксан­та­гу­мол здоль­ны аба­ра­ніць клет­кі моз­гу ад іх. Ве­ра­год­на, ён мо­жа за­па­во­ліць пра­цэс раз­віц­ця та­кіх за­хвор­ван­няў, як хва­ро­ба Аль­цгей­ме­ра і хва­ро­ба Пар­кін­со­на. Яшчэ ад­но ня­даў­няе да­сле­да­ван­не па­ка­за­ла: па­збег­нуць праб­лем з моз­гам у ста­рас­ці да­па­ма­гае моц­ны сон. Ка­лі ча­ла­век пры­трым­лі­ва­ец­ца пра­віль­на­га рэ­жы­му сну (спіць па 8 га­дзін), дык ён на­ўрад ці су­тык­нец­ца з хва­ро­бай Аль­цгей­ме­ра.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.