Вы тут

Коратка


Па­соль­ства Лат­віі ў Бе­ла­ру­сі ў 2014 го­дзе вы­да­ла бе­ла­рус­кім гра­ма­дзя­нам больш як 71 тыс. шэн­ген­скіх віз (амаль на 26% больш у па­раў­на­нні з 2013 го­дам).

Больш як 25,6 тыс. мін­чан у 2014 го­дзе атры­ма­лі дзяр­жаў­ную ад­рас­ную са­цы­яль­ную да­па­мо­гу (ДАСД) на агуль­ную су­му Br54,5 млрд. Коль­касць атры­маль­ні­каў ДАСД у ста­лі­цы ў мі­ну­лым го­дзе ў па­раў­на­нні з 2013 го­дам па­вя­лі­чы­ла­ся на 23 пра­цэн­ты.

Мі­ніс­тэр­ства транс­пар­ту і ка­му­ні­ка­цый мае на­мер пад­рых­та­ваць нар­ма­тыў­ную ба­зу для па­ве­лі­чэн­ня па­ме­ру штра­фаў без­бі­лет­ні­кам.

На 1 лю­та­га бя­гу­ча­га го­да ў 277 ар­га­ні­за­цы­ях кра­і­ны бы­ла пра­тэр­мі­на­ва­ная за­па­зы­ча­насць па за­ра­бот­най пла­це пе­рад 49,3 тыс. ра­бот­ні­каў. Су­ма пра­тэр­мі­на­ва­най за­па­зы­ча­нас­ці скла­ла на 1 лю­та­га бя­гу­ча­га го­да Br171 млрд, або 0,8% фон­ду за­ра­бот­най пла­ты па кра­і­не за сне­жань 2014 го­да.

Учо­ра ра­ні­цай у Мін­ску быў учы­не­ны буй­ны кра­дзеж з кра­мы на ву­лі­цы Кам­са­моль­скай. Ка­ля 5.00 не­вя­до­мыя, па­шко­дзіў­шы шкля­ныя дзве­ры і віт­ры­ны, вы­кра­лі з са­ло­на TіmеСіtу да­ра­гія на­руч­ныя га­дзін­ні­кі.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Гісторыя ваеннага братэрства

Гісторыя ваеннага братэрства

«Нармандыя», што стала Нёманскай.

Рэлігія

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

Гомельскі кафедральны Свята-Петра-Паўласкі сабор — адзін з самых велічных праваслаўных храмаў Беларусі, адзін з нямногіх помнікаў архітэктуры зрэлага класіцызму, які захаваўся да нашых дзён.