Вы тут

Песенька шафёра


Ка­хан­не — гэ­та па­чуц­цё­вы па­лёт у бяс­кон­цасць. І чым мац­ней­шае яно, тым боль­шая сі­ла пры­цяг­нен­ня ўзні­кае між за­ка­ха­ны­мі.

Ана­толь Зэ­каў пры­го­жа ад­люст­ра­ваў пра­гу су­стрэ­чы. Ні за­вея, ні га­ла­лёд не здоль­ны асту­дзіць ня­ўтоль­нае жа­дан­не за­ка­ха­на­га, пе­ра­шко­дзіць яму адо­лець да­ро­гу. Ця­пер ужо не пеш­шу, не на ко­ні­ку спя­ша­юц­ца на спат­кан­не. Но­вы час па­ска­рае раз­віц­цё дзей і ўзмац­няе ця­гу яд­нан­ня. Кам­па­зі­тар ве­се­ла, на­ват уз­ру­ша­на-га­рэз­на, пе­ра­даў апан­та­ны стан ка­хан­ка, аг­ніс­тую ві­хур­насць яго па­чуц­цё­вых па­мкнен­няў.

7-1

Еду, еду на спат­кан­не

Па сліз­го­це, па ша­шы

Да ця­бе, маё ка­хан­не,

Што і ў сэр­цы, і ў ду­шы.

Пры­пеў:

Па­ва­рот, па­ва­рот,

Там і тут ві­ра­жы.

Га­ла­лёд, га­ла­лёд,

Не за­нось ты на ша­шы.

Я шчас­лі­вы, я вя­сё­лы,

А за­вея, як на­зло,

То шпур­ляе снег пад ко­лы,

То ца­ляе пра­ма ў шкло.

Пры­пеў:

Не пра­шу пад­мо­гі ў вет­ру

Па­ка­заць да лю­бай след,

Да яе і сам да­еду,

Як не вы­ня­се ў кю­вет.

Пры­пеў:

 

Мі­хась ШАВЫРКІН

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Гісторыя ваеннага братэрства

Гісторыя ваеннага братэрства

«Нармандыя», што стала Нёманскай.

Рэлігія

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

Гомельскі кафедральны Свята-Петра-Паўласкі сабор — адзін з самых велічных праваслаўных храмаў Беларусі, адзін з нямногіх помнікаў архітэктуры зрэлага класіцызму, які захаваўся да нашых дзён.