Вы тут

Боршч па-віленску і селядцовыя грэнкі


Чар­го­вы Ты­дзень бе­ла­рус­кай кух­ні прой­дзе ў рэ­ста­ра­нах і ка­вяр­нях ста­лі­цы з 16 па 22 лю­та­га.

Як па­ве­да­мі­лі ў га­лоў­ным упраў­лен­ні спа­жы­вец­ка­га рын­ку Мін­гар­вы­кан­ка­ма, у ку­лі­нар­най ак­цыі возь­муць удзел 27 аб'­ек­таў гра­мад­ска­га хар­ча­ван­ня. Пад­час Тыд­ня бе­ла­рус­кай кух­ні ка­вяр­ні і рэ­ста­ра­ны пра­па­ну­юць сва­ім на­вед­валь­ні­кам па­каш­та­ваць се­ляд­цо­выя грэн­кі па ца­не 35 ты­сяч руб­лёў, боршч па-ві­лен­ску за 25 ты­сяч. Ах­вот­ныя змо­гуць за­мо­віць ры­бу пад смя­тан­ным со­у­сам з пры­пу­шча­най га­род­ні­най за 65 ты­сяч, сві­ны кум­пяк у слі­ва­вым со­у­се з буль­бя­ным пю­рэ за 85 ты­сяч, а так­са­ма кі­сель з жу­ра­він за 15 ты­сяч руб­лёў.

Ты­дзень бе­ла­рус­кай кух­ні пра­во­дзіц­ца ў Мін­ску пры пад­трым­цы гра­мад­ска­га аб'­яд­нан­ня бе­ла­рус­кіх ку­ха­раў «Су­пол­ка ку­ха­раў». Згод­на з пра­ві­ла­мі ак­цыі, усе яе ўдзель­ні­кі па­він­ны пры­трым­лі­вац­ца ад­ноль­ка­вых цэн і рэ­цэп­ту­ры. Па­пя­рэд­нія ана­ла­гіч­ныя ак­цыі прай­шлі ў ста­лі­цы ў ве­рас­ні і снеж­ні 2013 го­да, а так­са­ма ў лю­тым і са­ка­ві­ку, жніў­ні і ліс­та­па­дзе 2014 го­да.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА

Выбар рэдакцыі

Адукацыя

Наталля Карчэўская: Культуры патрэбны прыток новых людзей

Наталля Карчэўская: Культуры патрэбны прыток новых людзей

Рэктар БДУКМ — пра падрыхтоўку прафесійных кадраў для ўстаноў культуры.

Грамадства

Батанічны сад — месца, напоўненае спакоем і прыгажосцю

Батанічны сад — месца, напоўненае спакоем і прыгажосцю

Прагуляліся па квітнеючым Цэнтральным батанічным садзе: расказваем аб уражаннях

Грамадства

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Пра гэта даведаліся карэспандэнты «Звязды».

Гандаль

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Напярэдадні Міжнароднага сімпозіума кандытараў эксперты расказалі аб планах і перспектывах кандытарскай галіны.