Вы тут

Утрымаць высокую планку


Знеш­не­па­лі­тыч­ныя ары­ен­ці­ры 2015 го­да

Знеш­няя па­лі­ты­ка Бе­ла­ру­сі па­ка­за­ла вы­со­кія вы­ні­кі ў 2014 го­дзе. З най­больш яр­кіх мож­на на­зваць да­сяг­ну­тыя ў Мін­ску да­моў­ле­нас­ці па Укра­і­не, з да­па­мо­гай якіх уда­ло­ся зні­зіць ін­тэн­сіў­насць ба­я­вых дзе­ян­няў на не­каль­кі ме­ся­цаў і вы­ра­та­ваць сот­ні, ка­лі не ты­ся­чы жыц­цяў. Бе­ла­русь сва­і­мі дзе­ян­ня­мі па вы­ра­шэн­ні ўкра­ін­ска­га кры­зі­су так­са­ма пра­дэ­ман­стра­ва­ла ўсім, што з'яў­ля­ец­ца най­важ­ней­шым до­на­рам у сфе­ры бяс­пе­кі ў еў­ра­пей­скім рэ­гі­ё­не, пра што і ра­ней га­ва­ры­ла­ся кі­раў­ніц­твам кра­і­ны, але не ўсе жа­да­лі гэ­та ўспры­маць сур'­ёз­на.

Пос­пе­хі Бе­ла­ру­сі пры­вя­лі да сур'­ёз­най зме­ны на­строю ў да­чы­нен­ні да Бе­ла­ру­сі з бо­ку Еў­ра­са­ю­за, які ўпер­шы­ню за мно­гія га­ды па­чаў ста­віц­ца да нас з ві­да­воч­най па­ва­гай. Гэ­та ад­бі­ла­ся і на іс­тот­ным ска­ра­чэн­ні санк­цый у да­чы­нен­ні на­шай кра­і­ны. Ад­чу­валь­на па­леп­шы­лі­ся ста­сун­кі і з ЗША. У ня­прос­тых умо­вах бы­ла ажыц­цёў­ле­на па­спя­хо­вая пад­рых­тоў­ка да за­пус­ку Еў­ра­зій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ю­за з 1 сту­дзе­ня 2015 го­да. Не вар­та за­бы­ваць і пра тое, што пас­ля ад­мо­вы Укра­і­ны ўзна­ча­ліць СНД Бе­ла­русь дру­гі год за­пар ажыц­цяў­ля­ла стар­шын­скія функ­цыі ў гэ­тай ар­га­ні­за­цыі. На­ват спар­тыў­ныя да­сяг­нен­ні бе­ла­рус­кай збор­най на Алім­пі­я­дзе (8‑е мес­ца ў не­афі­цый­ным ка­манд­ным за­лі­ку XXІІ зі­мо­вых Алім­пій­скіх гуль­няў у лю­тым 2014 го­да) пры­нес­лі на­шай кра­і­не ад­чу­валь­ныя знеш­не­па­лі­тыч­ныя ды­ві­дэн­ды. Не мен­шае зна­чэн­не меў і пра­ве­дзе­ны ў Мін­ску 78‑ы чэм­пі­я­нат све­ту па ха­кеі, які на­ве­да­ла мност­ва па­лі­ты­каў і жур­на­ліс­таў, а пас­ля да­лі аб ім у сва­іх кра­і­нах вель­мі па­зі­тыў­ныя вод­гу­кі.

Да­сяг­ну­тая ў 2014 го­дзе вы­со­кая план­ка знеш­не­па­лі­тыч­най эфек­тыў­нас­ці вы­стаў­ляе сур'­ёз­ныя па­тра­ба­ван­ні да яе пад­тры­ман­ня і ў 2015 го­дзе. А ён бу­дзе не менш скла­да­ным па па­ра­мет­рах вы­клі­каў для бе­ла­рус­кай дып­ла­ма­тыі.

Ад­ной з най­важ­ней­шых за­дач ста­но­віц­ца раз­віц­цё еў­ра­зій­скай ін­тэ­гра­цыі ў вы­гад­ным для Бе­ла­ру­сі фар­ма­це. Бе­ла­русь бу­дзе і сё­ле­та, як і ў па­пя­рэд­нія га­ды, пе­ра­кон­ваць парт­нё­раў хут­чэй ад­мо­віц­ца ад усіх дыс­кры­мі­на­цый­ных фар­ма­таў і аб­ме­жа­ван­няў, якія пе­ра­шка­джа­юць ЕА­ЭС за­пра­ца­ваць у поў­ную сі­лу. Еў­ра­зій­скую эка­на­міч­ную ка­мі­сію не­аб­ход­на зра­біць сі­лай, здоль­най па­зі­тыў­на ўплы­ваць на раз­віц­цё эка­но­мік кра­ін, што ўва­хо­дзяць у ар­га­ні­за­цыю, а не ор­га­нам, дзе іс­ну­ю­чыя па­між кра­і­на­мі не­да­моў­кі і су­пя­рэч­нас­ці па­ра­лі­зу­юць сур'­ёз­ныя іні­цы­я­ты­вы. Гэ­та ак­ту­аль­на, у тым лі­ку, у су­вя­зі з па­шы­рэн­нем удзель­ні­каў еў­ра­зій­скай ін­тэ­гра­цыі з трой­кі да чац­вёр­кі пас­ля да­лу­чэн­ня Ар­ме­ніі, і ча­ка­ным да­лу­чэн­нем Кыр­гыз­ста­на.

Па­доб­ная за­да­ча ста­іць і ў су­вя­зі з да­лей­шым раз­віц­цём Са­юз­най дзяр­жа­вы. Не­су­мнен­на, што ў 2014 го­дзе лі­да­ра­мі абедз­вюх дзяр­жаў бы­ло пра­дэ­ман­стра­ва­на ві­да­воч­нае імк­нен­не да за­ха­ван­ня ста­ту­су гэ­та­га ін­тэ­гра­цый­на­га ўтва­рэн­ня як ад­на­го з най­важ­ней­шых пра­ек­таў на мно­гія га­ды на­пе­рад. У той жа час апош­нія ме­ся­цы 2014 го­да бы­лі азмро­ча­ны за­ба­ро­на­мі Рас­сель­гас­на­гля­ду на экс­парт бе­ла­рус­кай мяс­ной пра­дук­цыі на ра­сій­скі ры­нак, што на­нес­ла бе­ла­рус­кай эка­но­мі­цы ад­чу­валь­ную шко­ду (ка­ля 100 міль­ё­наў до­ла­раў). Не­аб­ход­на раз і на­заў­сё­ды сфар­мі­ра­ваць та­кія ўмо­вы функ­цы­я­на­ван­ня са­юз­на­га су­пра­цоў­ніц­тва, якія зро­бяць у бу­ду­чы­ні та­кія прак­ты­кі не­маг­чы­мы­мі.

Ад­ным з най­больш ці­ка­вых і ад­каз­ных ме­ра­пры­ем­стваў 2015 го­да ста­не рыж­скі са­міт у рам­ках пра­гра­мы «Ус­ход­няе парт­нёр­ства», за­пла­на­ва­ны на май. У яго рам­ках, хут­чэй за ўсё, Бе­ла­русь і ЕС змо­гуць пад­пі­саць да­га­вор аб спра­шчэн­ні ві­за­вых ад­но­сін і рэ­ад­мі­сіі. Пас­ля яго ўва­саб­лен­ня ў жыц­цё кошт шэн­ген­скіх віз для гра­ма­дзян Бе­ла­ру­сі па­ві­нен змен­шыц­ца амаль удвая, з 60 да 35 еў­ра, і бе­ла­рус­кі бок на­стой­вае на тым, каб па­кет да­ку­мен­таў для афарм­лен­ня ві­зы быў ска­ро­ча­ны да мі­ні­маль­на­га і быў уні­фі­ка­ва­ны для ўсіх па­соль­стваў кра­ін ЕС. Па­ка­заль­ная так­са­ма га­тоў­насць ЕС да пе­ра­моў аб поў­най ад­ме­не санк­цый су­праць Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь. У той жа час па­зі­цыя бе­ла­рус­ка­га бо­ку па іх за­ста­ец­ца прын­цы­по­вай — Еў­ра­са­юз па­ві­нен ад­мо­віц­ца ад прак­ты­кі двай­ных стан­дар­таў і вы­стаў­лен­ня для вя­дзен­ня па­доб­ных пе­ра­моў па­пя­рэд­ніх умоў, не­пры­маль­ных для ста­ту­су Бе­ла­ру­сі як раў­на­праў­на­га ўдзель­ні­ка між­на­род­ных ад­но­сін.

У маі 2015 го­да так­са­ма ча­ка­ец­ца ві­зіт у Бе­ла­русь стар­шы­ні Кі­тай­скай На­род­най Рэс­пуб­лі­кі Сі Цзінь­пі­на. Ня­мно­гія еў­ра­пей­скія ста­лі­цы мо­гуць па­хва­ліц­ца тым, што іх на­ве­даў лі­дар та­кой вя­ліз­най кра­і­ны, уплыў якой на су­свет­най арэ­не імк­лі­ва рас­це з кож­ным го­дам. Для Сі Цзінь­пі­на гэ­та бу­дзе ўжо дру­гі ві­зіт у Бе­ла­русь (пер­шы — у 2010 го­дзе). Га­лоў­най за­да­чай пе­ра­моў з бе­ла­рус­ка­га бо­ку ста­не пе­ра­вод цу­доў­ных па­лі­тыч­ных ад­но­сін з Кі­та­ем у кан­крэт­ныя вы­га­ды для бе­ла­рус­кай эка­но­мі­кі, якая звед­вае ня­прос­тыя ча­сы з‑за па­дзен­ня эка­но­мі­кі Ра­сіі і вай­ны ва Укра­і­не. Мож­на ча­каць аб­вя­шчэн­ня да­моў­ле­нас­цяў аб пры­хо­дзе сур'­ёз­ных кі­тай­скіх кам­па­ній у Кі­тай­ска-бе­ла­рус­кі ін­дуст­ры­яль­ны парк, так­са­ма ёсць на­строй на ўзгад­нен­не ме­ха­ніз­маў па па­ве­лі­чэн­ні бе­ла­рус­ка­га экс­пар­ту на са­мы вя­лі­кі ў све­це кі­тай­скі ры­нак.

Сяр­гей КІ­ЗІ­МА, док­тар па­лі­тыч­ных на­вук

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.