Вы тут

Золатавалютныя рэзервы паменшыліся да 4,7 млрд долараў


Та­кім чы­нам, згод­на з ін­фар­ма­цы­яй ста­тыс­ты­кі На­цы­я­наль­на­га бан­ка кра­і­ны, зо­ла­та­ва­лют­ныя рэ­зер­вы Бе­ла­ру­сі ў ад­па­вед­нас­ці з ме­та­да­ло­гі­яй Між­на­род­на­га ва­лют­на­га фон­ду ска­ра­ці­лі­ся за сту­дзень на 334,4 млн до­ла­раў і, па па­пя­рэд­ніх пад­лі­ках, на 1 лю­та­га скла­лі 4 млрд 724,7 млн до­ла­раў. У на­цы­я­наль­ным вы­зна­чэн­ні аб'­ём зо­ла­та­ва­лют­ных рэ­зер­ваў па­мен­шыў­ся на 193,6 млн до­ла­раў і на па­ча­так ме­ся­ца склаў 5 млрд 522,4 млн до­ла­раў.

Сяр­гей КУР­КАЧ.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Гісторыя ваеннага братэрства

Гісторыя ваеннага братэрства

«Нармандыя», што стала Нёманскай.

Рэлігія

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

Гомельскі кафедральны Свята-Петра-Паўласкі сабор — адзін з самых велічных праваслаўных храмаў Беларусі, адзін з нямногіх помнікаў архітэктуры зрэлага класіцызму, які захаваўся да нашых дзён.