Вы тут

Санітарныя дні ў аптэках адмяняюцца


З пра­па­но­вай ар­га­ні­за­ваць ра­бо­ту ап­тэк у нач­ны час вы­сту­пі­ла Мі­ніс­тэр­ства ахо­вы зда­роўя.

«У су­вя­зі з се­зон­ным пад'­ёмам за­хва­раль­нас­ці на­сель­ніц­тва на ві­рус­ныя ін­фек­цыі і па­ве­лі­чэн­нем коль­кас­ці на­вед­валь­ні­каў Мі­ніс­тэр­ства ахо­вы зда­роўя звяр­тае ўва­гу на не­аб­ход­насць ар­га­ні­за­цыі ра­бо­ты ап­тэк усіх фор­маў улас­нас­ці па мак­сі­маль­на пра­цяг­лым рэ­жы­ме пра­цоў­на­га дня і раз­гле­дзець маг­чы­масць ра­бо­ты ап­тэк у нач­ны час», — ска­за­на ў ліс­це за под­пі­сам на­мес­ні­ка мі­ніст­ра ахо­вы зда­роўя Вя­ча­сла­ва Шы­ла, раз­ме­шча­ным на афі­цый­ным сай­це мі­ніс­тэр­ства.

Так­са­ма ап­тэ­кам пра­па­ну­ец­ца пра­во­дзіць са­ні­тар­на-гі­гі­е­ніч­ную апра­цоў­ку па­мяш­кан­няў, у тым лі­ку са­ні­тар­ныя дні (са­ні­тар­ныя га­дзі­ны), у не­пра­цоў­ны час.

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

У чым пайсці на выпускны баль?

У чым пайсці на выпускны баль?

 Паглядзім, што раяць стылісты і што рэальна набыць у нашых шыротах, пажадана не ўганяючы бацькоў у даўгі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Цяльцоў гэты тыдзень будзе напоўнены справамі і клопатамі, звязанымі са сваякамі ці дзецьмі. 

Спорт

Які наш спорт сёння?

Які наш спорт сёння?

«З кожным днём сітуацыя ў свеце мяняецца так, што ў вялікай ступені гэта закранае і спорт».