Вы тут

Занялося ад памінальнай свечкі


Уве­ча­ры вы­ра­та­валь­ні­каў му­сі­лі вы­клі­каць жы­ха­ры до­ма па ста­ліч­най ву­лі­цы За­ла­тая Гор­ка: на дру­гім па­вер­се з ад­ной з ква­тэр ішоў дым.

Як ад­зна­чы­лі ў Мін­скім га­рад­скім упраў­лен­ні МНС, хут­ка пры­быць да мес­ца па­жа­ру пад­раз­дзя­лен­ням пе­ра­шка­джа­лі скла­да­ныя ўмо­вы на­двор'я (га­ла­лёд), ін­тэн­сіў­ны рух і пра­ез­ды праз рэ­гу­лю­е­мыя скры­жа­ван­ні.

Уз­га­ран­не бы­ло ў ква­тэ­ры пен­сі­я­нер­кі 1932 го­да на­ра­джэн­ня, якой на мо­мант зда­рэн­ня не бы­ло до­ма. Мяр­ку­ец­ца, што ўсё ад­бы­ло­ся ад па­кі­ну­тай без на­гля­ду за­па­ле­най па­мі­наль­най свеч­кі, якую жан­чы­на па­ста­ві­ла па ня­бож­чы­ку-су­жэн­цу. Ні­я­кіх па­да­зрэн­няў на атру­чэн­не ў пен­сі­я­нер­кі на на­зі­ра­ла­ся, та­му яе па­кі­ну­лі до­ма. Не­дзе праз га­дзі­ну пас­ля лік­ві­да­цыі ача­га па­жа­ру жан­чы­на ад­чу­ла ся­бе дрэн­на і са­ма­стой­на вы­клі­ка­ла бры­га­ду хут­кай ме­ды­цын­скай да­па­мо­гі, якая да­ста­ві­ла яе ў баль­ні­цу з ды­яг­на­зам «тэр­ма­ін­га­ля­цый­ная траў­ма».

Выбар рэдакцыі

Рэгіёны

Наперадзе — лета! Ці гатовыя тэрыторыі дзіцячага адпачынку прыняць гасцей?

Наперадзе — лета! Ці гатовыя тэрыторыі дзіцячага адпачынку прыняць гасцей?

Вучэбны год завяршаецца для 1,1 мільёна беларускіх школьнікаў, з іх 107,8 тысячы заканчваюць 9-я класы і 57,5 тысячы — 11-я.

Грамадства

У чым пайсці на выпускны баль?

У чым пайсці на выпускны баль?

 Паглядзім, што раяць стылісты і што рэальна набыць у нашых шыротах, пажадана не ўганяючы бацькоў у даўгі.

Спорт

Які наш спорт сёння?

Які наш спорт сёння?

«З кожным днём сітуацыя ў свеце мяняецца так, што ў вялікай ступені гэта закранае і спорт».