Вы тут

Скралі з крамы футра


Па­ра ма­ла­дых лю­дзей скра­ла ў ад­ной са ста­ліч­ных кра­маў па ву­лі­цы Глеб­кі фут­ра кош­там 7 міль­ё­наў руб­лёў. Дзяў­чы­на зай­шла ў пры­ме­рач­ную з тры­ма фут­ра­мі, а вый­шла з дву­ма.

Ка­ме­ры ві­дэа­на­зі­ран­ня за­фік­са­ва­лі хлоп­ца і дзяў­чы­ну, якіх па­да­зра­юць у кра­дзя­жы. Яны пра­бы­лі ў кра­ме ўся­го толь­кі 15 хві­лін. На­па­чат­ку ма­ла­дыя лю­дзі раз­гля­да­лі та­вар. По­тым дзяў­чы­на вы­бра­ла тры фут­ры, з які­мі на­кі­ра­ва­ла­ся ў пры­ме­рач­ную. Яе спа­да­рож­нік пе­ры­я­дыч­на пры­но­сіў ёй для пры­мер­кі но­выя рэ­чы, да­па­ма­гаў па­ра­да­мі. У ней­кі мо­мант ён узяў яе су­мач­ку і вый­шаў з кра­мы. Праз ней­кі час вый­шла з пры­ме­рач­най і дзяў­чы­на. Па­ве­сіў­шы на мес­ца су­кен­ку і два фут­ры, яна так­са­ма па­кі­ну­ла ганд­лё­вы аб'­ект. Мяр­ку­ец­ца, па­ве­да­мі­лі ў Фрун­зен­скім РУ­УС, што скра­дзе­нае зна­хо­дзі­ла­ся ў су­мцы, з якой з кра­мы вый­шаў муж­чы­на.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА

Выбар рэдакцыі

Рэгіёны

Наперадзе — лета! Ці гатовыя тэрыторыі дзіцячага адпачынку прыняць гасцей?

Наперадзе — лета! Ці гатовыя тэрыторыі дзіцячага адпачынку прыняць гасцей?

Вучэбны год завяршаецца для 1,1 мільёна беларускіх школьнікаў, з іх 107,8 тысячы заканчваюць 9-я класы і 57,5 тысячы — 11-я.

Грамадства

У чым пайсці на выпускны баль?

У чым пайсці на выпускны баль?

 Паглядзім, што раяць стылісты і што рэальна набыць у нашых шыротах, пажадана не ўганяючы бацькоў у даўгі.

Спорт

Які наш спорт сёння?

Які наш спорт сёння?

«З кожным днём сітуацыя ў свеце мяняецца так, што ў вялікай ступені гэта закранае і спорт».