Вы тут

Пра «бацькоўскі дзень» і пенсію для даяра


На агуль­на­рэс­пуб­лі­кан­скую «пра­мую лі­нію» Мі­ніс­тэр­ства пра­цы і са­цы­яль­най аба­ро­ны па­сту­пі­ла больш за 500 пы­тан­няў

Но­вая фор­ма ра­бо­ты з на­сель­ніц­твам, якую ве­дам­ства ў гэ­тую су­бо­ту апра­ба­ва­ла ўпер­шы­ню, да­зво­лі­ла ад­ра­зу на­кі­роў­ваць ча­ла­ве­ка да мяс­цо­ва­га кам­пе­тэнт­на­га ра­ён­на­га ка­мі­тэ­та, каб па­спець вы­ра­шыць больш паў­ся­дзён­ных праб­лем. Хто мо­жа бяс­плат­на ка­рыс­тац­ца па­слу­га­мі сац­ра­бот­ні­ка, ча­му да­яры не вы­хо­дзяць на да­тэр­мі­но­вую пен­сію і ў якім вы­пад­ку сям'я мае пра­ва на «баць­коў­скі дзень», што аплач­ва­ец­ца най­маль­ні­кам? На гэ­тыя і ін­шыя пы­тан­ні пад­час «пра­мой лі­ніі», на якой пры­сут­ні­ча­ла і ка­рэс­пан­дэнт «Звяз­ды», ад­ка­за­ла мі­ністр пра­цы і са­цы­яль­най аба­ро­ны Ма­ры­я­на ШЧОТ­КІ­НА.

11-32

ПЕ­РА­ЛІ­ЧЭН­НЕ ПЕН­СІЙ РО­БІЦ­ЦА АЎ­ТА­МА­ТЫЧ­НА

— Ле­пель­скі ра­ён, Ра­і­са Фё­да­раў­на. Вы па­ве­дам­ля­е­це, што пен­сіі па­вя­ліч­ва­юц­ца ў ся­рэд­нім на пяць пра­цэн­таў. Мне тэ­ры­та­ры­яль­нае ўпраў­лен­не па пра­цы па­вы­шае толь­кі на гэ­тыя пяць пра­цэн­таў, а ка­мусь­ці ін­ша­му, па зна­ём­стве, на 5,7. Не­спра­вяд­лі­ва!

— Па­вы­шэн­не пра­цоў­ных пен­сій ад­бы­ва­ец­ца ў су­вя­зі з рос­там ся­рэд­ня­га за­роб­ку. Ве­лі­чы­ня за­ра­бот­най пла­ты, з якой вы­зна­ча­ец­ца пен­сія, за­но­сіц­ца ў ад­па­вед­ную пра­гра­му і пе­ра­лі­чэн­не су­мы ро­біц­ца аў­та­ма­тыч­на. Та­му не мо­жа быць ма­хі­на­цый з па­ме­рам вы­плат.

— А ча­му пен­сі­я­не­ры, што не пра­цу­юць, і тыя, хто пра­цяг­вае за­раб­ляць, зна­хо­дзяц­ца ў ад­ноль­ка­вых умо­вах? Я па ста­не зда­роўя не ма­гу ха­дзіць на пра­цу. Прак­тыч­на сля­пая (у мя­не ка­та­рак­та), збі­раю гро­шы на апе­ра­цыю.

— Ве­да­е­це, шмат хто звяр­та­ец­ца з па­доб­ным пы­тан­нем. Тут па­ві­нен быць ба­ланс ін­та­рэ­саў. Лю­дзі, якія пла­ці­лі стра­ха­выя ўзно­сы ў Фонд са­цы­яль­най аба­ро­ны на­сель­ніц­тва, удзель­ні­ча­лі ў фар­мі­ра­ван­ні пен­сій­най сіс­тэ­мы, на­бы­лі пра­ва на пра­цоў­ную пен­сію. Тым больш гра­ма­дзя­нам, што пра­цяг­ва­юць пра­ца­ваць і ма­юць ін­ды­ві­ду­аль­ны ка­э­фі­цы­ент за­роб­ку вы­шэй­шы за 1,3, мы вы­плач­ва­ем пен­сію не ў поў­ным па­ме­ры. Сён­ня ў нас та­кія па­ды­хо­ды.

— Ба­ры­саў­скі ра­ён, Юрый Ле­а­ні­да­віч. Пра­цую апе­ра­та­рам ма­шын­на­га да­ен­ня 41-ы год. Ужо і спі­на, і ру­кі ба­ляць. Ка­лі жан­чы­ны-да­яр­кі ма­юць пра­ва на да­тэр­мі­но­вую пен­сію, то пра муж­чын у за­ка­на­даў­стве ні­чо­га не на­пі­са­на: ня­ма та­кой ка­тэ­го­рыі «да­яр». Ад­нак у на­шай гас­па­дар­цы два муж­чы­ны пра­цу­юць апе­ра­та­ра­мі ма­шын­на­га да­ен­ня. Ці мо­жам мы вый­сці на да­тэр­мі­но­вую пен­сію?

— Да­тэр­мі­но­выя пен­сіі да­ярак — аба­ро­на пра­воў жан­чын, што за­ня­ты асоб­ны­мі ві­да­мі шкод­най пра­цы, з улі­кам фі­зі­я­ла­гіч­ных маг­чы­мас­цяў іх ар­га­ніз­ма. Муж­чы­ны гэ­тай пра­фе­сіі на­ват у ча­сы Са­вец­ка­га Са­ю­за не ўва­хо­дзі­лі ў іль­гот­ную ка­тэ­го­рыю. Ця­пер зме­наў у за­ка­на­даў­стве для гэтых ра­бот­ні­каў так­са­ма не пра­ду­гледж­ва­ец­ца.

ПЛА­ЦІЦЬ ЗА САЦ­РА­БОТ­НІ­КА ПА­СІЛЬ­НА КОЖ­НА­МУ

— Смар­гонь, Люд­мі­ла Ар­кадзь­еў­на, 74 га­ды. Ска­жы­це, а ці пла­ну­ец­ца рэа­лі­зоў­ваць не толь­кі ў Мін­ску, але і ў рэ­гі­ё­нах пра­ект па­жыц­цё­ва­га ўтры­ман­ня, ка­лі па­жы­лыя лю­дзі пе­ра­да­юць сваю ма­ё­масць у ка­му­наль­ную улас­насць, а са­мі пе­ра­ся­ля­юц­ца ў дом-ін­тэр­нат і зна­хо­дзяц­ца на поў­ным дзяр­жаў­ным за­бес­пя­чэн­ні? Мне зда­ец­ца, не зу­сім уда­ла вы вы­бра­лі для экс­пе­ры­мен­ту Мінск. Там арэнд­ная пла­та вя­лі­кая, лю­дзі і так мо­гуць зда­ваць ква­тэ­ры.

— У гэ­тым го­дзе пра­ект за­кан­чва­ец­ца. Пра­ана­лі­зу­ем яго вы­ні­кі і бу­дзем раз­гля­даць маг­чы­масць рас­паў­сюдж­ван­ня рэн­ты на ін­шыя га­ра­ды. Да­рэ­чы, ка­лі ча­ла­век за­клю­чае та­кі да­га­вор, яго не толь­кі ста­вяць на аб­слу­гоў­ван­не, але і да­плач­ва­юць да пен­сіі.

— Мя­не яшчэ адзін мо­мант ці­ка­віць. Сёння дзей­ні­чае Комп­лекс­ная пра­гра­ма раз­віц­ця са­цы­яль­на­га аб­слу­гоў­ван­ня на 2011—2015 га­ды. Да­па­ма­га­юць ра­біць ра­монт ква­тэр, пе­чаў, элект­ра­пра­вод­кі. А ці бу­дзе та­кая пра­гра­ма рас­пра­цоў­вац­ца і далей?

— Аба­вяз­ко­ва. Мы вя­дзём раз­мо­ву з рэ­гі­я­наль­най ула­дай, каб яны ўно­сі­лі свае пра­па­но­вы, па­коль­кі ў кож­ным ра­ё­не пра­гра­ма па­він­на быць раз­лі­ча­на на мяс­цо­вае на­сель­ніц­тва.

— Го­мель, Лі­лія Пяй­са­хаў­на. Я — адзі­но­кая пен­сі­я­нерка. Тры ра­зы на ты­дзень мя­не на­вед­вае са­цы­яль­ны ра­бот­нік, за аб­слу­гоў­ван­не пла­чу 70,5 ты­ся­чы ў ме­сяц. Ма­гу я ка­рыс­тац­ца гэ­тай па­слу­гай бяс­плат­на?

— Які ў вас па­мер пен­сіі?

— 3 міль­ё­ны руб­лёў.

— Бяс­плат­на са­цы­яль­ныя па­слу­гі аказ­ва­юц­ца ма­ла­за­бяс­пе­ча­ным адзі­но­кім пен­сі­я­не­рам. Вы пад гэ­тую ка­тэ­го­рыю не пад­па­да­еце, як і па­жы­лыя лю­дзі, у якіх ёсць пра­ца­здоль­ныя дзе­ці. Та­му толь­кі на плат­най асно­ве. У Го­мель­скай воб­лас­ці га­дзі­на пра­цы са­цы­яль­на­га ра­бот­ні­ка каш­туе ўся­го тры з па­ло­вай ты­ся­чы руб­лёў. Та­кая су­ма па­сіль­на аб­са­лют­на кож­на­му.

ДА­ПА­МО­ГА НА ДЗЯ­ЦЕЙ — У ПОЎ­НЫМ ПА­МЕ­РЫ

— Ча­ву­сы, Тац­ця­на, 25 га­доў. Ле­тась у ве­рас­ні я на­ра­дзі­ла дру­гое дзі­ця. Мне да­гэ­туль не вы­пла­ці­лі ў поў­ным па­ме­ры ад­на­ра­зо­вую да­па­мо­гу. Пра­ца­ва­ла на за­вод­зе. Там ска­за­лі, што ня­ма гро­шай.

— Гэ­тыя срод­кі па­сту­па­юць з Фон­ду са­ца­ба­ро­ны. Ка­лі ў прад­пры­ем­ства ня­ма гро­шай, яны па­він­ны звяр­нуц­ца ў тэ­ры­та­ры­яль­нае ад­дзя­лен­не фон­ду: ім пе­ра­лі­чаць па­трэб­ную су­му, а по­тым бу­дуць утрым­лі­ваць. Усе ві­ды да­па­мо­гі на дзя­цей па­він­ны вы­плач­вац­ца свое­ча­со­ва і ў поў­ным па­ме­ры. Пы­тан­не трэ­ба вы­ра­шаць тэр­мі­но­ва, та­му што, як толь­кі прой­дзе 6 ме­ся­цаў з дня на­ра­джэн­ня ма­ло­га, вы стра­ці­це пра­ва на атры­ман­не гэ­тай да­па­мо­гі.

— Дзяр­жын­скі ра­ён, Га­лі­на. У нас шмат­дзет­ная сям'я — трое ма­лых. Муж пра­цуе ў вай­ско­вай час­ці Дзяр­жын­ска сле­са­рам ме­ха­на­збо­рач­ных ра­бот. Ра­ней мы ка­рыс­та­лі­ся «баць­коў­скім днём», які аплач­ваў­ся. Лі­та­раль­на на гэ­тым тыд­ні прый­шлі з ад­дзе­ла кад­раў вай­ско­вай час­ці і па­ве­да­мі­лі, што больш аплач­ваць гэ­ты дзень не бу­дуць. Ска­за­лі: мо­жа­це браць, але без апла­ты. Ці пра­ва­мер­на гэ­та?

— Коль­кі ва­шым дзе­цям га­доў?

— Ста­рэй­ша­му бу­дзе 6, ся­рэд­ня­му за­раз 4, а ма­лод­ша­му — паў­та­ра.

— Згод­на з ар­ты­ку­лам 265 Пра­цоў­на­га ко­дэк­са, ка­лі ў сям'і вы­хоў­ва­ец­ца трое і больш дзя­цей ва ўзрос­це да 16 га­доў, ма­ці аль­бо баць­ку па пісь­мо­вай за­яве да­ец­ца адзін да­дат­ко­вы сва­бод­ны ад пра­цы дзень у ты­дзень, які аплач­ва­ец­ца ў па­ме­ры ся­рэд­ня­дзён­на­га за­роб­ку. У мі­ну­лым го­дзе Мі­ніс­тэр­ства пра­цы і са­цы­яль­най аба­ро­ны пры­ня­ла па­ста­но­ву №34, дзе па­зна­ча­на, што апла­та сва­бод­на­га дня ажыц­цяў­ля­ец­ца за кошт срод­каў най­маль­ні­ка. Та­му ар­га­ні­за­цыя, дзе пра­цуе ваш муж, не мае пра­ва ў гэ­тым ад­мо­віць.

На­тал­ля ЛУБНЕЎСКАЯ

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Захаваць. Нельга знесці

Захаваць. Нельга знесці

Знакі прыпынку нарэшце расстаўлены.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Стральцам на гэтым тыдні не трэба пераацэньваць сваіх магчымасцяў.