Вы тут

Тэлефонная размова Аляксандра Лукашэнкі і Нурсултана Назарбаева


Па іні­цы­я­ты­ве Аста­ны ўчо­ра ад­бы­ла­ся тэ­ле­фон­ная раз­мо­ва Прэ­зі­дэн­та Бе­ла­ру­сі Аляк­санд­ра Лу­ка­шэн­кі з Прэ­зі­дэн­там Ка­зах­ста­на Нур­сул­та­нам На­за­рба­е­вым, па­ве­да­мі­лі ў прэс-служ­бе кі­раў­ні­ка бе­ла­рус­кай дзяр­жа­вы.

Га­лоў­ны­мі тэ­ма­мі раз­мо­вы ста­лі пы­тан­ні эка­на­міч­на­га і фі­нан­са­ва­га ха­рак­та­ру. Акра­мя та­го, бы­лі аб­мер­ка­ва­ны кры­зіс­ныя з'я­вы ў Еў­ра­пей­скім са­ю­зе, вы­клі­ка­ныя ўве­дзе­ны­мі ў дачыненні да Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі санк­цы­я­мі, а так­са­ма шэ­раг ін­шых пы­тан­няў.

Пад­час тэ­ле­фон­най раз­мо­вы кі­раў­ні­кі дзяр­жаў асоб­на спы­ні­лі­ся на пад­рых­тоў­цы су­стрэ­чы ў «нар­манд­скім фар­ма­це» ў Мін­ску.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.