Вы тут

Пісьменнікі і іх час


Між­на­род­ны сім­по­зі­ум лі­та­ра­та­раў «Пісь­мен­нік і час» — ад­на з га­лоў­ных па­дзей XXІІ Мін­скай між­на­род­най кніж­най вы­ста­вы-кір­ма­шу — ад­крыў­ся ўчо­ра ў му­зеі гіс­то­рыі Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны.

11-36

Сім­по­зі­ум — вы­дат­ная пля­цоў­ка для вы­каз­ван­ня ду­мак і дыс­ку­сій аб ро­лі лі­та­ра­та­ра і лі­та­ра­ту­ры ў су­час­ным све­це. Ін­та­рэс да ме­ра­пры­ем­ства пра­явіў­ся жы­вы: яно са­бра­ла ўдзель­ні­каў з 16 кра­ін. Што трэ­ба чы­та­чу і ці па­ві­нен пісь­мен­нік гэ­та ўліч­ваць? Як пе­ра­даць важ­ную ін­фар­ма­цыю і якім чы­нам на аў­та­ра ўздзей­ні­чае ка­мер­цый­ны дух? Ка­му ў пер­шую чар­гу па­трэб­ная лі­та­ра­ту­ра — аў­та­ру ці чы­та­чу і ці вар­та гэ­тая твор­часць тых на­ма­ган­няў, якіх яна па­тра­буе? Удзель­ні­кам сім­по­зі­у­ма бу­дзе пра што па­га­ва­рыць і па­спра­чац­ца. Не толь­кі па­між са­бой — за­пла­на­ва­ны шэ­раг су­стрэч лі­та­ра­та­раў са сту­дэнц­кай мо­лад­дзю.

Мі­ністр ін­фар­ма­цыі Лі­лія Ана­ніч падчас першай такой сустрэчы за­зна­чы­ла: «Пісь­мен­нік заў­сё­ды чу­ла рэ­агуе на пра­цэ­сы ў гра­мад­стве, як ні­хто ін­шы тон­ка ад­чу­вае свет, тое, што ў ім ад­бы­ва­ец­ца. Ён ду­хоў­ны ара­кул гра­мад­ства. Ка­лі на бе­ла­рус­кай зям­лі аб­мяр­коў­ва­ец­ца гла­баль­ны па­ра­дак дня, вы­ра­ша­юц­ца лё­сы све­ту, важ­на, што з Мін­ска гу­чаць га­ла­сы пісь­мен­ні­каў. Мы хо­чам, каб іх сло­вы бы­лі ўспры­ня­тыя ма­ла­ды­мі мін­ча­на­мі, у сту­дэнц­кіх аў­ды­то­ры­ях, бо вя­до­ма: як сло­ва ад­гук­нец­ца, што ўбя­руць у сябе бу­ду­чыя па­ка­лен­ні,  та­кім і бу­дзе на­ступ­ны дзень».

Ірэ­на КА­ЦЯ­ЛО­ВІЧ.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

У чым пайсці на выпускны баль?

У чым пайсці на выпускны баль?

 Паглядзім, што раяць стылісты і што рэальна набыць у нашых шыротах, пажадана не ўганяючы бацькоў у даўгі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Цяльцоў гэты тыдзень будзе напоўнены справамі і клопатамі, звязанымі са сваякамі ці дзецьмі. 

Спорт

Які наш спорт сёння?

Які наш спорт сёння?

«З кожным днём сітуацыя ў свеце мяняецца так, што ў вялікай ступені гэта закранае і спорт».