Вы тут

Чулае слова літаратараў


Удзель­ні­кам ХХІІ Мін­скай між­на­род­най кніж­най вы­ставы-кір­ма­шу і Між­на­род­на­га сім­по­зі­у­ма лі­та­ра­та­раў «Пісь­мен­нік і час»

Да­ра­гія сяб­ры!

Сар­дэч­на ві­таю гас­цей і ўдзель­ні­каў XXІІ Мін­скай між­на­род­най кніж­най вы­ставы-кір­ма­шу і Між­на­род­на­га сім­по­зі­у­ма лі­та­ра­та­раў «Пісь­мен­нік і час».

Не ад­но па­ка­лен­не бе­ла­ру­саў вы­ха­ва­на на кні­гах, ге­роі якіх ста­на­ві­лі­ся пры­кла­дам для пе­рай­ман­ня, да­па­ма­га­лі фар­мі­ра­ваць ха­рак­тар, ву­чы­лі ад­да­на­сці Ра­дзі­ме, умен­ню зна­хо­дзіць вый­сце з ня­прос­тых жыц­цё­вых сі­ту­а­цый.

Для нас вы­ключ­на важ­на, каб удум­лі­вае, чу­лае сло­ва лі­та­ра­та­раў і ў да­лей­шым слу­жы­ла сцвяр­джэн­ню прын­цы­паў ма­ра­лі, па­чуц­ця ад­каз­нас­ці ча­ла­ве­ка за лёс сва­ёй кра­і­ны, ву­чы­ла мі­ла­сэр­нас­ці і да­бру, са­дзей­ні­ча­ла кан­са­лі­да­цыі гра­мад­ства пе­рад тва­рам вы­клі­каў і па­гроз XXІ ста­год­дзя.

Шчы­ра жа­даю ўсім удзель­ні­кам і гас­цям фо­ру­му плён­най працы, твор­чых пос­пе­хаў, шчас­ця і даб­ра­бы­ту.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка.

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Гісторыя ваеннага братэрства

Гісторыя ваеннага братэрства

«Нармандыя», што стала Нёманскай.

Рэлігія

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

Гомельскі кафедральны Свята-Петра-Паўласкі сабор — адзін з самых велічных праваслаўных храмаў Беларусі, адзін з нямногіх помнікаў архітэктуры зрэлага класіцызму, які захаваўся да нашых дзён.