Вы тут

Стасункі з Сірыяй аднаўляюцца


Па­сол гэ­тай кра­і­ны на­ве­даў ніж­нюю па­ла­ту бе­ла­рус­ка­га пар­ла­мен­та

Гэ­та су­стрэ­ча ста­ла ла­гіч­ным пра­ця­гам ад­наў­лен­ня бе­ла­рус­ка-сі­рый­скіх ад­но­сін ва ўсіх сфе­рах. Стар­шы­ня Па­ла­ты прад­стаў­ні­коў Ула­дзі­мір Анд­рэй­чан­ка вы­ка­заў за­да­во­ле­насць маг­чы­мас­цю су­стрэц­ца з Над­звы­чай­ным і Паў­на­моц­ным Па­слом Сі­рый­скай Араб­скай Рэс­пуб­лі­кі ў Бе­ла­ру­сі Ба­са­мам Аб­дуль Ма­жы­дам.

— Сам факт та­го, што вы сён­ня прый­шлі ў Па­ла­ту прад­стаў­ні­коў, шмат пра што свед­чыць, у пер­шую чар­гу пра тое, што вы аказ­ва­е­це вя­лі­кую ўва­гу пар­ла­менц­ка­му склад­ні­ку ў сіс­тэ­ме дзяр­жаў­ных ад­но­сін, — ска­заў спі­кер ніж­няй па­ла­ты. — Мы ў Бе­ла­ру­сі, як і вы ў Сі­рыі, за­ці­каў­ле­ныя ва ўма­ца­ван­ні і раз­віц­ці ад­но­сін па­між на­шы­мі кра­і­на­мі. Мы ўваж­лі­ва на­зі­ра­ем за раз­віц­цём па­дзей у Сі­рыі і ба­чым, што кі­раў­ніц­тва ва­шай дзяр­жа­вы на­дае вя­лі­кую ўва­гу нар­ма­лі­за­цыі ста­но­ві­шча і за­бес­пя­чэн­ню эка­на­міч­на­га рос­ту кра­і­ны, даб­ра­бы­ту лю­дзей. Дэ­пу­та­ты па­ла­ты прад­стаў­ні­коў заў­сё­ды га­то­вы пад­ста­віць пля­чо пры вы­ра­шэн­ні ва­шых за­дач.

Ула­дзі­мір Анд­рэй­чан­ка за­ўва­жыў, што па­між Бе­ла­рус­сю і Сі­ры­яй на­за­па­ша­ны вя­лі­кі ста­ноў­чы во­пыт між­пар­ла­менц­ка­га і між­дзяр­жаў­на­га су­пра­цоў­ніц­тва па ўсіх кі­рун­ках, які важ­на не стра­ціць і пры­мно­жыць. Да ся­рэ­дзі­ны 2011 го­да, ка­лі ў Сі­рыі рэз­ка аб­васт­ры­ла­ся ўнут­ры­па­лі­тыч­нае ста­но­ві­шча, па­між дзвю­ма кра­і­на­мі рэ­гу­ляр­на ад­бы­ва­лі­ся між­пар­ла­менц­кія аб­ме­ны. У 2010 го­дзе ўжо бы­ла сфар­мі­ра­ва­ная між­пар­ла­менц­кая ка­мі­сія па су­пра­цоў­ніц­тве, па­ся­джэн­не якой так і не ад­бы­ло­ся. У но­вым склі­кан­ні На­цы­я­наль­на­га схо­ду бе­ла­рус­кая част­ка ка­мі­сіі па су­пра­цоў­ніц­тве ўжо не фар­мі­ра­ва­ла­ся, ад­нак су­вя­зі па­між пар­ла­мен­та­мі пра­цяг­ва­лі­ся ў між­на­род­ных пар­ла­менц­кіх ар­га­ні­за­цы­ях.

Скла­да­нае ўнут­ры­па­лі­тыч­нае ста­но­ві­шча ў Сі­рыі ад­моў­на паў­плы­ва­ла і на ганд­лё­ва-эка­на­міч­нае су­пра­цоў­ніц­тва.

Сі­рый­скі па­сол па­га­дзіў­ся, што та­ва­ра­зва­рот стаў вель­мі сціп­лым, пры­чы­на та­му — кры­зіс і тое, што ад­бы­ва­ец­ца ў Сі­рыі. Пры гэ­тым ён за­ўва­жыў, што раз­мо­ва ідзе ні ў якім ра­зе не пра гра­ма­дзян­скую вай­ну, а пра вай­ну па­між дзяр­жа­вай і тэ­ра­рыс­та­мі, якія пры­еха­лі з 83 кра­ін све­ту. Ра­зам з тым Ба­сам Аб­дуль Ма­жыд вы­ка­заў над­зею, што ў вы­ні­ку ня­даў­ня­га ві­зі­ту мі­ніст­ра за­меж­ных спраў Бе­ла­ру­сі ў Сі­рыю, пад­час яко­га быў пад­пі­са­ны шэ­раг па­гад­нен­няў, ганд­лё­ва-эка­на­міч­нае су­пра­цоў­ніц­тва па­між кра­і­на­мі па­леп­шыц­ца.

«Пры­клад­на праз ме­сяц ад­бу­дзец­ца па­ся­джэн­не змя­ша­най між­ура­да­вай ка­мі­сіі па ганд­лё­ва-эка­на­міч­ным су­пра­цоў­ніц­тве, — ска­заў Ба­сам Аб­дуль Ма­жыд. — Сі­рый­скую дэ­ле­га­цыю бу­дзе су­пра­ва­джаць вя­лі­кае ко­ла біз­нес­ме­наў, якія пла­ну­юць пры­быць у Бе­ла­русь для на­ладж­ван­ня эка­на­міч­ных ста­сун­каў па­між кра­і­на­мі».

Воль­га МЯДЗ­ВЕ­ДЗЕ­ВА

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

У чым пайсці на выпускны баль?

У чым пайсці на выпускны баль?

 Паглядзім, што раяць стылісты і што рэальна набыць у нашых шыротах, пажадана не ўганяючы бацькоў у даўгі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Цяльцоў гэты тыдзень будзе напоўнены справамі і клопатамі, звязанымі са сваякамі ці дзецьмі. 

Спорт

Які наш спорт сёння?

Які наш спорт сёння?

«З кожным днём сітуацыя ў свеце мяняецца так, што ў вялікай ступені гэта закранае і спорт».