Вы тут

Заказнікаў стала больш


З вы­ха­дам па­ста­но­вы Са­ве­та Мі­ніст­раў «Аб рэс­пуб­лі­кан­скіх за­каз­ні­ках», пры­ня­тай 4 лю­та­га, афі­цый­на за­цвер­джа­ны 9 но­вых асаб­лі­ва ахоў­ва­е­мых тэ­ры­то­рый рэс­пуб­лі­кан­ска­га зна­чэн­ня: «Гай­на-Брод­ня», «Бе­лая Русь», «Ва­ро­ніц­кі вост­раў», «Драж­біт­ка-Сві­на», «Ян­ка», «Ба­ры­саў­скі», «Ста­ры Жа­дэн», «Свіс­лац­ка-Бя­рэ­зін­скі», «Пой­ма ра­кі Сож». Яшчэ 5 за­каз­ні­каў — «Вы­га­на­шчан­скае», «Асвей­скі», «Сцік­ле­ва», «Трас­коў­шчы­на», «Швакш­ты» — пе­ра­фар­мі­ра­ва­ны.

Пры­ня­тае ра­шэн­не пра­ка­мен­та­ва­ла кі­раў­нік упраў­лен­ня бія­ла­гіч­най і ланд­шафт­най раз­на­стай­нас­ці Мінп­ры­ро­ды На­тал­ля МІН­ЧАН­КА:

— Мно­гія аб'­яў­ле­ныя за­каз­ні­кі ма­юць між­на­род­ны ста­тус ахо­вы, ха­ця да­гэ­туль не ме­лі на­цы­я­наль­на­га. На­конт гэ­та­га нам да­вя­ло­ся доў­га да­маў­ляц­ца з мяс­цо­вы­мі ор­га­на­мі ўла­ды, га­лі­но­вы­мі мі­ніс­тэр­ства­мі, та­му пры­ня­тае ра­шэн­не мож­на на­зваць вы­ні­кам вя­лі­кіх кам­пра­мі­саў. Пад ахо­ву тра­пі­лі рэд­кія ба­лот­ныя і ляс­ныя бія­то­пы, мес­цы пра­жы­ван­ня тых вод­на-ба­лот­ных ві­даў пту­шак, якія зна­хо­дзяц­ца пад па­гро­зай знік­нен­ня.

Ка­ця­ры­на РА­ДЗЮК

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.