Вы тут

Заказнікаў стала больш


З вы­ха­дам па­ста­но­вы Са­ве­та Мі­ніст­раў «Аб рэс­пуб­лі­кан­скіх за­каз­ні­ках», пры­ня­тай 4 лю­та­га, афі­цый­на за­цвер­джа­ны 9 но­вых асаб­лі­ва ахоў­ва­е­мых тэ­ры­то­рый рэс­пуб­лі­кан­ска­га зна­чэн­ня: «Гай­на-Брод­ня», «Бе­лая Русь», «Ва­ро­ніц­кі вост­раў», «Драж­біт­ка-Сві­на», «Ян­ка», «Ба­ры­саў­скі», «Ста­ры Жа­дэн», «Свіс­лац­ка-Бя­рэ­зін­скі», «Пой­ма ра­кі Сож». Яшчэ 5 за­каз­ні­каў — «Вы­га­на­шчан­скае», «Асвей­скі», «Сцік­ле­ва», «Трас­коў­шчы­на», «Швакш­ты» — пе­ра­фар­мі­ра­ва­ны.

Пры­ня­тае ра­шэн­не пра­ка­мен­та­ва­ла кі­раў­нік упраў­лен­ня бія­ла­гіч­най і ланд­шафт­най раз­на­стай­нас­ці Мінп­ры­ро­ды На­тал­ля МІН­ЧАН­КА:

— Мно­гія аб'­яў­ле­ныя за­каз­ні­кі ма­юць між­на­род­ны ста­тус ахо­вы, ха­ця да­гэ­туль не ме­лі на­цы­я­наль­на­га. На­конт гэ­та­га нам да­вя­ло­ся доў­га да­маў­ляц­ца з мяс­цо­вы­мі ор­га­на­мі ўла­ды, га­лі­но­вы­мі мі­ніс­тэр­ства­мі, та­му пры­ня­тае ра­шэн­не мож­на на­зваць вы­ні­кам вя­лі­кіх кам­пра­мі­саў. Пад ахо­ву тра­пі­лі рэд­кія ба­лот­ныя і ляс­ныя бія­то­пы, мес­цы пра­жы­ван­ня тых вод­на-ба­лот­ных ві­даў пту­шак, якія зна­хо­дзяц­ца пад па­гро­зай знік­нен­ня.

Ка­ця­ры­на РА­ДЗЮК

Выбар рэдакцыі

Грамадства

«Сацыяльная зніжка» — каму і на што? Як купіць прадукты танней на 10 %

«Сацыяльная зніжка» — каму і на што? Як купіць прадукты танней на 10 %

На зніжку могуць разлічваць пенсіянеры, шматдзетныя сем'і і.

Палітыка

Андрэй Савіных: Якасць абраных стратэгій не правяраецца ў ідэальных сітуацыях

Андрэй Савіных: Якасць абраных стратэгій не правяраецца ў ідэальных сітуацыях

Беларускі парадак дня нікому не дае расслабіцца, час не дазваляе.

Грамадства

Экстраная дапамога. Як працуе Цэнтр аператыўнага кіравання МНС

Экстраная дапамога. Як працуе Цэнтр аператыўнага кіравання МНС

Дзяжурныя службы — вушы і вочы Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. 

Палітыка

Пасол Беларусі ў КНР: З 1992-га тавараабарот з Кітаем вырас больш як у 130 разоў

Пасол Беларусі ў КНР: З 1992-га тавараабарот з Кітаем вырас больш як у 130 разоў

Наперадзе юбілей беларуска-кітайскіх адносін — 30 гадоў.