Вы тут

Не забытыя і маладыя


Ад­на з га­лоў­ных тэм ХХІІ Мін­скай між­на­род­най кніж­най вы­ста­вы-кір­ма­шу — 70‑год­дзе Вя­лі­кай Пе­ра­мо­гі. Прад­стаў­ні­кі Ра­сій­ска­га кніж­на­га са­ю­за, Вы­да­вец­ка­га до­ма «Звяз­да», пяр­віч­най ар­га­ні­за­цыі «Бе­лай Русі» ААТ «Бел­кні­га», а так­са­ма Мі­ніс­тэр­ства пра­цы і са­цы­яль­най аба­ро­ны зла­дзі­лі з гэ­тай на­го­ды су­мес­ную ак­цыю — на­ве­да­лі Рэс­пуб­лі­кан­скі ін­тэр­нат ве­тэ­ра­наў вай­ны і пра­цы.

[caption id="attachment_71817" align="alignnone" width="600"]Перад ветэранамі выступае расійскі пісьменнік Генадзь ІВАНОЎ. Перад ветэранамі выступае расійскі пісьменнік Генадзь ІВАНОЎ.[/caption]

Пас­ля ка­рот­кай эк­скур­сіі гос­ці су­стрэ­лі­ся з ве­тэ­ра­на­мі для раз­мо­вы і ча­я­піц­ця. Але звы­чай­най раз­мо­вы не атры­ма­ла­ся, бо гас­цін­ныя жы­ха­ры ін­тэр­на­та зла­дзі­лі цэ­лы кан­цэрт — спя­ва­лі пес­ні і ра­ман­сы, чы­та­лі ўлас­ныя вер­шы, тан­ца­ва­лі. Прад­стаў­ні­кі Ра­сій­ска­га кніж­на­га са­ю­за і ААТ «Белк­ні­га» пе­рад­алі ў дар ін­тэр­на­ту кні­гі і аль­бо­мы, пры­све­ча­ныя Вя­лі­кай Пе­ра­мо­зе.

На­тал­ля КА­РА­СЁ­ВА.

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.