Вы тут

Заняткі патрыётаў


Сён­ня на ста­рон­ках «Плац­дар­ма» мы рас­па­чы­на­ем но­вую руб­ры­ку. «Ад­кры­ты ўрок: стыль мі­лі­та­ры» — су­мес­ны пра­ект Вы­да­вец­ка­га до­ма «Звяз­да» і Ва­ен­на­га ін­фар­ма­цый­на­га агенц­тва «Ва­яр». Што­ме­сяц ра­зам з вуч­ня­мі стар­шых кла­саў мы бу­дзем на­вед­ваць вай­ско­выя час­ці і злу­чэн­ні Уз­бро­е­ных Сіл на­шай кра­і­ны. Спа­дзя­ём­ся, гэ­та бу­дзе ка­рыс­на тым, хто вы­ра­шыў звя­заць сваё жыц­цё з ар­мі­яй. Ка­лі ж не, то зна­ём­ства з ро­да­мі і ві­да­мі вой­скаў, з тон­ка­сця­мі вай­ско­ва­га жыц­ця, афі­цэ­ра­мі, якія што­дзень ня­суць служ­бу, так­са­ма бу­дзе не ліш­нім. І, маг­чы­ма, у тых, у ка­го на жыц­цё бы­лі зу­сім ін­шыя пла­ны, уз­нік­не жа­дан­не пра­клас­ці свой пра­фе­сій­ны шлях у бок бе­ла­рус­кай ар­міі — на­род­най па сва­ёй сут­нас­ці.

18-36

Выбар рэдакцыі

Рэлігія

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

Гомельскі кафедральны Свята-Петра-Паўласкі сабор — адзін з самых велічных праваслаўных храмаў Беларусі, адзін з нямногіх помнікаў архітэктуры зрэлага класіцызму, які захаваўся да нашых дзён.

Здароўе

Як мыць садавіну, гародніну і зеляніну, каб не атруціцца?

Як мыць садавіну, гародніну і зеляніну, каб не атруціцца?

«Апрацоўваць гародніну і садавіну сродкам для мыцця посуду нельга».

Спорт

Які наш спорт сёння?

Які наш спорт сёння?

«З кожным днём сітуацыя ў свеце мяняецца так, што ў вялікай ступені гэта закранае і спорт».