Вы тут

Патануў, катаючыся на каньках


На ра­цэ Чак­ва ка­ля вёс­кі Ру­бель на Сто­лін­шчыне пра­ва­ліў­ся пад лёд і па­та­нуў хлоп­чык 2000 го­да на­ра­джэн­ня.

Мяр­ку­ец­ца, што ён вы­пра­віў­ся сю­ды ка­тац­ца на кань­ках. Праз не­каль­кі га­дзін за­не­па­ко­е­ны ад­сут­нас­цю сы­на да ра­кі прый­шоў баць­ка, які ўба­чыў на бе­ра­зе аса­біс­тыя рэ­чы, а на лё­дзе — па­лон­ку. Да пры­быц­ця вы­ра­та­валь­ні­каў мяс­цо­выя жы­ха­ры са­мі да­ста­лі це­ла дзе­вя­ці­клас­ні­ка.

Па звест­ках сі­ноп­ты­каў, у Сто­лін­скім ра­ё­не на­пя­рэ­дад­ні зда­рэн­ня ча­ты­ры дні тры­ма­ла­ся тэм­пе­ра­ту­ра ад ну­ля да плюс пя­ці гра­ду­саў. У ня­дзе­лю слу­пок тэр­мо­мет­ра апус­ціў­ся да мі­нус двух. Вы­ра­та­валь­ні­кі на­гад­ва­юць: пры тэм­пе­ра­ту­ры ка­ля 0 гра­ду­саў, якая тры­ма­ец­ца ця­гам трох дзён, лёд ро­біц­ца тан­чэй­шым на 25 пра­цэн­таў. Пад­час ад­лі­гі пер­шы­мі ры­зы­ку­юць ры­ба­кі і не­паў­на­лет­нія. Не вы­ходзь­це на не­тры­ва­лы лёд са­мі і не пус­кай­це на яго дзя­цей!

Выбар рэдакцыі

Грамадства

У чым пайсці на выпускны баль?

У чым пайсці на выпускны баль?

 Паглядзім, што раяць стылісты і што рэальна набыць у нашых шыротах, пажадана не ўганяючы бацькоў у даўгі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Цяльцоў гэты тыдзень будзе напоўнены справамі і клопатамі, звязанымі са сваякамі ці дзецьмі. 

Спорт

Які наш спорт сёння?

Які наш спорт сёння?

«З кожным днём сітуацыя ў свеце мяняецца так, што ў вялікай ступені гэта закранае і спорт».