Вы тут

Да трасы — прамым рэйсам


У су­вя­зі з пра­вя­дзен­нем 18-24 лю­та­га чэм­пі­я­на­ту све­ту 2015 го­да па бія­тло­не ся­род юні­ё­раў і юна­коў бу­дзе ар­га­ні­за­ва­ная ра­бо­та экс­прэс­на­га пры­га­рад­на­га марш­ру­та № 449бЭ «Ст. м. «Ба­ры­саў­скі тракт» — «Раў­бі­чы».

Марш­рут бу­дзе пра­ца­ваць з 8.00 да 17.35, ін­тэр­вал ру­ху скла­дзе 15-20 хві­лін. Вы­ехаў­шы ад стан­цыі мет­ро «Ба­ры­саў­скі тракт», аў­то­бу­сы бу­дуць іс­ці ў на­кі­рун­ку ву­лі­цы Ка­лі­ноў­ска­га. Кошт пра­ез­ду скла­дзе да Раўбічаў: ад пры­пы­нач­на­га пунк­та «Ст. м. «Ба­ры­саў­скі тракт» — 14,2 ты­ся­чы руб­лёў, ад «Кар­бы­ша­ва» — 11 ты­сяч руб­лёў, ад пры­пы­нач­на­га пунк­та «Аг. Ляс­ны» — 6 ты­сяч руб­лёў. Бі­ле­ты мож­на на­бы­ваць на ўсіх аў­та­вак­за­лах і аў­та­стан­цы­ях ста­лі­цы, а так­са­ма ў аў­та­ка­сах на пры­пы­нач­ных пунк­тах «Ст. м. «Уруч­ча», «Пл. Бан­га­лор», «Ст. м. «Ка­мен­ная Гор­ка», «Кар­бы­ша­ва», «Слуц­кі Гас­ці­нец». З пад­ра­бяз­ным рас­кла­дам марш­ру­та мож­на а­зна­ё­міц­ца на афі­цый­ным сай­це прад­пры­ем­ства.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.