Вы тут

Цяжкасці пры вырошчванні хоі


* Ліс­ты мо­гуць блякнуць, скруч­­вац­ца або за­сы­хаць пры вель­мі ніз­кай тэм­­­­­пе­­ра­ту­ры ці ліш­ку асвят­лен­ня.

*  Апад­ан­не ліс­ця мо­жа быць вы­клі­ка­на вель­мі га­ра­чым і су­хім па­вет­рам.

*  Пу­пыш­кі кве­так апа­да­юць пры не­да­хо­пе віль­га­ці або пры за­ліш­нім па­лі­ве. Гэ­та ад­бы­ва­ец­ца і пры за­над­та су­хім па­вет­ры.

*  Па­раст­кі і ліс­ты мо­гуць аб­сы­пац­ца пры дрэн­ным дрэ­на­жы або пры па­лі­ве за­над­та ха­лод­най ва­дой.

*  За­ліш­ні па­ліў ра­зам з дрэн­ным дрэ­на­жом мо­гуць па­слу­жыць пры­чы­най гні­ен­ня ка­ра­нёў і ніж­няй част­кі сцяб­ла.

*  Квет­кі апа­да­юць, калі не­да­стат­ко­ва­е асвят­лен­не, а так­са­ма ка­лі рас­лі­ну пе­ра­ста­віць у ін­шае мес­ца пад­час цві­цен­ня.

*  Ліс­ты блякнуць, рост хоі тар­мо­зіц­ца пры не­да­хо­пе азо­ту ў гле­бе. Для вы­праў­лен­ня сі­ту­а­цыі трэ­ба пад­корм­лі­ваць рас­лі­ну ма­ча­ві­най (1 г на літр).

*  Ліс­ты бу­дуць жоўк­нуць, вя­нуць і ў вы­ні­ку апа­даць, ка­лі рас­лі­ну за­лі­ваць, або, на­ад­ва­рот, не­да­стат­ко­ва па­лі­ваць. Яшчэ ад­ной пры­чы­най мо­жа быць за­над­та ніз­кая тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра.

*  Час­цей за ўсё рас­лі­на па­ку­туе ад шчы­тоў­кі, тлі і бе­ла­крыл­кі. Па­ву­ці­на­вы клешч і муч­ніс­ты чар­вец так­са­ма ла­су­юц­ца хо­яй.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.