Вы тут

Нашкодзіў? адкажаш!


Пра тое, што на тэ­ры­то­рыі Ма­гі­лёў­ска­га ра­ё­на пра­во­дзі­ла­ся не­за­кон­нае па­ля­ван­не, па тэ­ле­фо­не да­ве­ру Дзярж­ін­спек­цыі па­ве­да­мі­лі ві­да­воч­цы. Вы­свет­ліць, хто да яго мае да­чы­нен­не, да­па­мо­жа ге­на­ты­піч­ная экс­пер­ты­за: адзін з па­ру­шаль­ні­каў згу­біў на мес­цы зда­рэн­ня паль­чат­ку. Апроч та­го, на сне­зе за­ста­лі­ся сля­ды абут­ку, ма­шын і сне­га­хо­даў.

Вы­крыць ін­ша­га бра­кань­е­ра, які пра­ца­ваў еге­рам у Ча­вус­кім ра­ё­не, атры­ма­ла­ся дзя­ку­ю­чы ін­спек­тар­скай кем­лі­вас­ці. Па­гу­та­рыў­шы з прад­стаў­ні­ком ка­рыс­таль­ні­ка па­ляў­ні­чых угод­дзяў, су­пра­цоў­ні­кі Ма­гі­лёў­скай між­рай­інс­пек­цыі за­ўва­жы­лі не­ад­па­вед­нас­ці ў тлу­ма­чэн­нях, а паз­ней знай­шлі і рэ­ча­выя до­ка­зы: мя­са і рэшт­кі «ня­ўлі­ча­на­га» але­ня егер ха­ваў у ся­бе на пад­вор­ку.

Яшчэ чац­вя­рых не­ле­га­лаў, якія не­за­кон­на зда­бы­лі дзі­ка, дзярж­ін­спек­та­ры за­тры­ма­лі пад Лель­чы­ца­мі пад­час су­мес­на­га рэй­ду з су­пра­цоў­ні­ка­мі ДАІ. Ма­ла­дыя лю­дзі ме­лі пры са­бе кап­ка­ны і не­за­рэ­гіст­ра­ва­ную стрэль­бу. Іх ча­кае суд.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА.

Выбар рэдакцыі

Рэгіёны

Наперадзе — лета! Ці гатовыя тэрыторыі дзіцячага адпачынку прыняць гасцей?

Наперадзе — лета! Ці гатовыя тэрыторыі дзіцячага адпачынку прыняць гасцей?

Вучэбны год завяршаецца для 1,1 мільёна беларускіх школьнікаў, з іх 107,8 тысячы заканчваюць 9-я класы і 57,5 тысячы — 11-я.

Грамадства

У чым пайсці на выпускны баль?

У чым пайсці на выпускны баль?

 Паглядзім, што раяць стылісты і што рэальна набыць у нашых шыротах, пажадана не ўганяючы бацькоў у даўгі.

Спорт

Які наш спорт сёння?

Які наш спорт сёння?

«З кожным днём сітуацыя ў свеце мяняецца так, што ў вялікай ступені гэта закранае і спорт».