Вы тут

Доўгажыхар ратуе пінгвінаў


Са­мы ста­ры аў­стра­лі­ец — 109-га­до­вы Аль­фрэд Дэйт — ба­віць свой час за вя­зан­нем сві­та­раў для кар­лі­ка­вых пінг­ві­наў. Тры­ка­таж­ныя вы­ра­бы спат­рэ­бі­лі­ся Фон­ду да­па­мо­гі пінг­ві­нам на вост­ра­ве Фі­ліп.

Па­вод­ле слоў Дэй­та, ка­лі ён пры­ехаў у дом са­ста­рэ­лых на Цэнт­раль­ным уз­бя­рэж­жы Но­ва­га Паўд­нё­ва­г­а Уэль­са ў мі­ну­лым го­дзе, то ад­ра­зу ж спы­таў у мед­сяс­цёр ці мо­жа ён якім-не­будзь чы­нам пры­мя­ніць свае на­вы­кі. Та­ды яны пра­па­на­ва­лі яму ад­гук­нуц­ца на прось­бу фон­ду і па­чаць вя­заць сві­та­ры для... пінг­ві­наў. Муж­чы­на, які на­ву­чыў­ся вя­заць 80 га­доў та­му, ак­тыў­на ўзяў­ся за пра­цу, а яе вы­ні­кі прад­стаў­ні­кі фон­ду на­зва­лі аша­лам­ляль­ны­мі. З да­па­мо­гай не­абы­яка­вых лю­дзей з роз­ных кан­цоў све­ту ўда­ло­ся звя­заць сві­та­ры для ка­ло­ніі з 32 ты­сяч пінг­ві­наў. У фон­дзе ўдак­лад­ні­лі, што воп­рат­ка для кар­лі­ка­вых пінг­ві­наў — гэ­та не кап­рыз або да­ні­на мо­дзе, а не­аб­ход­насць: так іх мож­на аба­ра­ніць ад на­ступ­стваў раз­лі­ву наф­ты, якія пры­вод­зяць да та­го, што птуш­кі мерз­нуць і не мо­гуць па­ля­ваць. У 2001 го­дзе праз раз­ліў наф­ты па­цяр­пе­лі 438 пту­шак, якія жы­вуць на вост­ра­ве, ад­нак з да­па­мо­гай сві­та­раў уда­ло­ся вы­ра­та­ваць 96% з іх.

Выбар рэдакцыі

Адукацыя

Наталля Карчэўская: Культуры патрэбны прыток новых людзей

Наталля Карчэўская: Культуры патрэбны прыток новых людзей

Рэктар БДУКМ — пра падрыхтоўку прафесійных кадраў для ўстаноў культуры.

Грамадства

Батанічны сад — месца, напоўненае спакоем і прыгажосцю

Батанічны сад — месца, напоўненае спакоем і прыгажосцю

Прагуляліся па квітнеючым Цэнтральным батанічным садзе: расказваем аб уражаннях

Грамадства

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Пра гэта даведаліся карэспандэнты «Звязды».

Гандаль

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Напярэдадні Міжнароднага сімпозіума кандытараў эксперты расказалі аб планах і перспектывах кандытарскай галіны.