Вы тут

У Бабруйску бачылі ілжэсвятара


Пра Юрыя Кра­та, які вы­дае ся­бе за клі­ры­ка Гру­зін­скай царк­вы і пе­ры­я­дыч­на гаст­ра­люе па Бе­ла­ру­сі, упер­шы­ню за­га­ва­ры­лі не­каль­кі га­доў та­му.Дзіў­на­ва­ты ча­ла­век апра­на­ец­ца ў адзен­не свя­та­ра ці на­огул епіс­ка­па.

За­не­па­ко­е­нае та­кім на­хаб­ствам ду­ха­вен­ства па­пя­рэдж­вае лю­дзей, каб не трап­ля­лі ў яго паст­ку. Бо са­ма­зва­нец не толь­кі апра­на­ец­ца па-цар­коў­на­му, але яшчэ збі­рае ах­вя­ра­ван­ні і пра­во­дзіць плат­ныя трэ­бы (дак­лад­ней, бя­рэ аван­сы за іх і зні­кае). Ня­даў­на на сай­це Баб­руй­скай епар­хіі з'я­ві­ла­ся ін­фар­ма­цыя пра тое, што гэ­ты ча­ла­век рэ­гу­ляр­на за­яў­ляе аб са­бе на тэ­ры­то­рыі Глус­ка­га ра­ё­на. Юрыст епар­хіі Ігар Ха­да­се­віч па­цвер­дзіў, што адзін з пры­ха­джан рас­ка­заў гіс­то­рыю, як іл­жэ­свя­тар ска­рыс­таў­ся па­слу­га­мі мяс­цо­ва­га так­сіс­та. Маў­ляў, ён быў апра­ну­ты ў ад­па­вед­ную воп­рат­ку і пра­сіў па­ва­зіць яго па на­ва­кол­лі для збо­ру ах­вя­ра­ван­няў. Не­звы­чай­ны па­са­жыр на­ка­таў вя­лі­кую су­му гро­шай, а пад­час ад­ной з ад­лу­чак рап­тоў­на знік.

На­коль­кі гэ­та гіс­то­рыя ад­па­вя­дае рэ­ча­іс­нас­ці, удак­лад­ніць не атры­ма­ла­ся. Пры­нам­сі ў баб­руй­скую мі­лі­цыю па­цяр­пе­лыя ад гі­па­тэ­тыч­на­га мах­ля­ра не звяр­та­лі­ся. У След­чым ка­мі­тэ­це Ма­гі­лёў­скай воб­лас­ці так­са­ма ні­я­кіх спраў на­конт ча­ла­ве­ка ў ра­се, які пад­ман­ным шля­хам збі­рае гро­шы, не раз­гля­да­лі. Але, удак­лад­ні­лі, чут­кі пра яго са­праў­ды хо­дзяць.

Нэ­лі ЗІ­ГУ­ЛЯ

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

У чым пайсці на выпускны баль?

У чым пайсці на выпускны баль?

 Паглядзім, што раяць стылісты і што рэальна набыць у нашых шыротах, пажадана не ўганяючы бацькоў у даўгі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Цяльцоў гэты тыдзень будзе напоўнены справамі і клопатамі, звязанымі са сваякамі ці дзецьмі. 

Спорт

Які наш спорт сёння?

Які наш спорт сёння?

«З кожным днём сітуацыя ў свеце мяняецца так, што ў вялікай ступені гэта закранае і спорт».