Вы тут

Злачынцу затрымалі праз 17 гадоў


Пад­час су­мес­най апе­ра­цыі су­пра­цоў­ні­каў кры­мі­наль­на­га вы­шу­ку мі­ніс­тэр­стваў унут­ра­ных спраў Бе­ла­ру­сі і Ра­сіі на тэ­ры­то­рыі апош­няй быў за­тры­ма­ны гра­ма­дзя­нін на­шай кра­і­ны, які ха­ваў­ся ад пра­ва­суд­дзя 17 га­доў.

Вы­шук муж­чы­ны вёў­ся з каст­рыч­ні­ка 1997 го­да, ка­лі ён су­мес­на з хаў­рус­ні­кам у жы­лым до­ме ў Мін­ску з вы­ка­ры­стан­нем аг­ня­стрэль­най зброі ўчы­ніў за­бой­ства ад­на­го ча­ла­ве­ка і зра­біў за­мах на жыц­цё дру­го­га, па­ве­да­міў на­чаль­нік упраў­лен­ня ін­фар­ма­цыі і гра­мад­скіх су­вя­зяў Мі­ніс­тэр­ства ўнут­ра­ных спраў Кан­стан­цін Шаль­ке­віч.

Пер­ша­па­чат­ко­ва па­да­зра­ва­ны ха­ваў­ся ад бе­ла­рус­ка­га пра­ва­суд­дзя пад чу­жым імем у Ра­сіі, вы­ка­рыс­тоў­ва­ю­чы пад­роб­ле­ны паш­парт гра­ма­дзя­ні­на гэ­тай дзяр­жа­вы. У 1999 го­дзе на тэ­ры­то­рыі Ка­лі­нінг­рад­скай воб­лас­ці ў скла­дзе гру­пы ён вы­краў ча­ла­ве­ка. Сваю ах­вя­ру зла­чын­цы вы­вез­лі ў ба­гаж­ні­ку аў­та­ма­бі­ля ў ін­шы го­рад, доў­гі час тры­ма­лі пры­ка­ва­най на­руч­ні­ка­мі да ба­та­рэі цэнт­раль­на­га ацяп­лен­ня, збі­ва­лі, па­тра­бу­ю­чы буй­ную су­му гро­шай. Пас­ля гэ­та­га гра­ма­дзя­нін уцёк у Літ­ву і быў аб­ве­шча­ны ў між­на­род­ны вы­шук. Муж­чы­на ўся­ляк змя­няў сваю знеш­насць, мас­кі­ра­ваў­ся, на­зы­ваў ся­бе вы­ду­ма­ны­мі ім­ёна­мі і проз­ві­шча­мі. Тым не менш су­мес­ныя на­ма­ган­ні су­пра­цоў­ні­каў кры­мі­наль­на­га вы­шу­ку Бе­ла­ру­сі ра­зам з пра­ва­ахоў­ны­мі ор­га­на­мі ін­шых кра­ін і най­перш Ра­сіі да­лі свой плён. Гра­ма­дзя­нін быў за­тры­ма­ны ў Пско­ве на ква­тэ­ры ад­на­го са сва­іх зна­ё­мых. Ця­пер ор­га­ны пра­ку­ра­ту­ры Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі вы­ра­ша­юць пы­тан­не аб ме­ры аб­ме­жа­ван­ня яго сва­бо­ды, аб­мяр­коў­ва­ец­ца маг­чы­масць эк­стра­ды­цыі ў Бе­ла­русь.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА

Выбар рэдакцыі

Адукацыя

Наталля Карчэўская: Культуры патрэбны прыток новых людзей

Наталля Карчэўская: Культуры патрэбны прыток новых людзей

Рэктар БДУКМ — пра падрыхтоўку прафесійных кадраў для ўстаноў культуры.

Грамадства

Батанічны сад — месца, напоўненае спакоем і прыгажосцю

Батанічны сад — месца, напоўненае спакоем і прыгажосцю

Прагуляліся па квітнеючым Цэнтральным батанічным садзе: расказваем аб уражаннях

Грамадства

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Пра гэта даведаліся карэспандэнты «Звязды».

Гандаль

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Напярэдадні Міжнароднага сімпозіума кандытараў эксперты расказалі аб планах і перспектывах кандытарскай галіны.