Вы тут

Чужога нам не трэба, свайго не аддадзім


Мы ні­ко­лі не бу­дзем увяз­вац­ца ў не­ра­зум­ныя су­праць­ста­ян­ні, але здо­ле­ем аба­ра­ніць су­ве­рэ­ні­тэт сва­ёй кра­і­ны

Прэ­зі­дэнт Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка ўчо­ра вы­сту­піў пе­рад ка­манд­ным скла­дам Уз­бро­е­ных Сіл. У сва­ім вы­ступ­лен­ні кі­раў­нік дзяр­жа­вы за­кра­нуў важ­ныя ас­пек­ты на­цы­я­наль­най бяс­пе­кі і раз­віц­ця бе­ла­рус­кай ар­міі.

20-39

Пра сіс­тэ­му між­на­род­най бяс­пе­кі

«Та­кія ар­га­ні­за­цыі, як ААН, АБ­СЕ, зна­хо­дзяц­ца пад ві­да­воч­ным уплы­вам ад­па­вед­ных дзяр­жаў. І, ка­лі пра­ма ка­заць, ні­я­кія функ­цыі па між­на­род­най бяс­пе­цы яны ўжо не здоль­ны ажыц­цяў­ляць. Яны дэ­ман­стру­юць ня­здоль­насць эфек­тыў­на пад­трым­лі­ваць бяс­пе­ку ў све­це, вы­ра­шаць гла­баль­ныя праб­ле­мы і ак­ту­аль­ныя за­да­чы су­час­нас­ці», — ад­зна­чыў Прэ­зі­дэнт.

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка звяр­нуў ува­гу на тое, што Бе­ла­русь з‑за свай­го геа­гра­фіч­на­га ста­но­ві­шча і ад­кры­тас­ці ў поў­най ме­ры звед­вае ўздзе­ян­не боль­шас­ці геа­па­лі­тыч­ных пра­цэ­саў, што ад­бы­ва­юц­ца ў све­це. Па­вод­ле слоў кі­раў­ні­ка дзяр­жа­вы, ЗША і іх за­ход­не­еў­ра­пей­скія са­юз­ні­кі па-ра­ней­ша­му пра­вод­зяць пла­на­мер­ную дзей­насць па за­ма­ца­ван­ні сва­іх лі­дзі­ру­ю­чых па­зі­цый у ва­ен­най, па­лі­тыч­най і эка­на­міч­най сфе­рах.

«Вой­ны ўжо не аб'­яў­ля­юц­ца, а па­чаў­шы­ся, ідуць не па звык­лым шаб­ло­не. Во­пыт су­час­ных ва­ен­ных кан­флік­таў па­каз­вае, што па­спя­хо­вая дзяр­жа­ва за лі­ча­ныя ме­ся­цы і на­ват дні мо­жа пе­ра­тва­рыц­ца ў арэ­ну бяз­лі­тас­на­га ўзбро­е­на­га зма­ган­ня, стаць ах­вя­рай за­меж­най ін­тэр­вен­цыі, апус­ціц­ца ў вір ха­о­су, гу­ма­ні­тар­най ка­та­стро­фы і гра­ма­дзян­скай вай­ны», — ска­заў Прэ­зі­дэнт.

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка звяр­нуў ува­гу на тое, што ра­зам з ад­кры­тым ва­ен­ным ува­рван­нем асаб­лі­вае мес­ца ў ін­стру­мен­та­рыі ўлад­ных лю­дзей за­ня­лі «ка­ля­ро­выя» рэ­ва­лю­цыі. «У іх асно­ве ля­жыць глы­бо­кая транс­фар­ма­цыя свя­до­мас­ці лю­дзей. Па сут­нас­ці, яе раз­бу­рэн­не, пад­ме­на фун­да­мен­таль­ных каш­тоў­нас­цяў іх су­ра­га­та­мі і па­мыл­ко­вы­мі ідэ­я­мі, сэн­са­мі», — лі­чыць бе­ла­рус­кі лі­дар.

Кі­раў­нік дзяр­жа­вы пад­крэс­ліў, што су­праць Бе­ла­ру­сі пры­мя­ня­юц­ца эка­на­міч­ныя санк­цыі і дыс­кры­мі­на­цый­ныя за­ха­ды па­лі­тыч­на­га ха­рак­та­ру. На яго дум­ку, гэ­тыя і ін­шыя знеш­нія фак­та­ры не­га­тыў­на ўплы­ва­юць на стан на­цы­я­наль­най бяс­пе­кі.

Пры гэ­тым Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка пад­крэс­ліў, што на­ват у та­кіх ня­прос­тых знеш­ніх умо­вах Бе­ла­русь не ад­сту­піць ад рэа­лі­за­цыі мі­ра­лю­бі­вай знеш­няй па­лі­ты­кі, бу­дзе і на­да­лей аба­ра­няць свае ін­та­рэ­сы.

«Вя­до­ма, мы ха­це­лі б і ў да­лей­шым аба­пі­рац­ца на моц брац­кай Ра­сіі пры на­ту­раль­ным улі­ку на­шых ін­та­рэ­саў у сфе­ры су­ве­рэ­ні­тэ­ту і не­за­леж­нас­ці Бе­ла­ру­сі», — ска­заў Прэ­зі­дэнт.

Кі­раў­нік дзяр­жа­вы пад­крэс­ліў, што Бе­ла­русь так­са­ма раз­гля­дае су­пра­цоў­ніц­тва ў рам­ках Ар­га­ні­за­цыі Да­га­во­ра аб ка­лек­тыў­най бяс­пе­цы як га­рант бяс­пе­кі кра­і­ны і за­бес­пя­чэн­ня ста­біль­нас­ці на Еў­ра­зій­скім кан­ты­нен­це.

Ад­нак, па­вод­ле слоў Аляк­санд­ра Лу­ка­шэн­кі, гэ­та не зна­чыць, што Бе­ла­русь ад­маў­ля­ец­ца ад дыя­ло­гу з ін­шы­мі кра­і­на­мі і ва­ен­на-па­лі­тыч­ны­мі ар­га­ні­за­цы­я­мі, у пры­ват­нас­ці, НА­ТА, на прын­цы­пах па­ры­тэт­нас­ці і праз­рыс­тас­ці.

Пра сі­ту­а­цыю ў Бе­ла­ру­сі

«Мы, ка­лі трэ­ба, па­він­ны ўмець аба­ра­ніць не­за­леж­насць, су­ве­рэ­ні­тэт на­шай кра­і­ны, але ні­ко­лі не бу­дзем увяз­вац­ца ў не­ра­зум­ныя, бяз­глуз­дыя су­праць­ста­ян­ні з кім бы там ні бы­ло. Мы бу­дзем пра­во­дзіць ра­зум­ную, стры­ма­ную па­лі­ты­ку: нам чу­жо­га не трэ­ба, свай­го ні­ко­му не ад­да­дзім. Гэ­та сут­насць на­шай па­лі­ты­кі. І ка­лі трэ­ба за гэ­та па­мер­ці, мы бу­дзем па­мі­раць за гэ­та», — ска­заў кі­раў­нік дзяр­жа­вы.

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка кан­ста­та­ваў, што ва ўмо­вах ня­прос­та­га між­на­род­на­га ста­но­ві­шча і іс­ну­ю­чых эка­на­міч­ных цяж­кас­цей унут­ры­па­лі­тыч­ная сі­ту­а­цыя ў Бе­ла­ру­сі за­ста­ец­ца ста­біль­най. У той жа час, па­вод­ле яго слоў, гэ­та не зна­чыць, што мож­на са­бе да­зво­ліць рас­сла­біц­ца. «Ні­хто не мо­жа сён­ня ду­маць, што ўсё доб­ра, што вось мы тут вя­лі­кія мі­ра­твор­цы, па­ся­рэд­ні­кі, і за гэ­та нам хтось­ці бу­дзе пла­ціць і ў нас бу­дзе мір і спа­кой на­да­лей. Не пад­ман­вай­це­ся. Яшчэ раз пад­крэс­лі­ваю: ні­хто нам спа­кой­на­га жыц­ця не га­ран­туе. Мы бу­дзем ра­біць усё, каб гэ­тае жыц­цё бы­ло спа­кой­ным, але мы па­він­ны мець бая­здоль­ную ар­мію, ды і ўсе Уз­бро­е­ныя Сі­лы», — пад­крэс­ліў кі­раў­нік дзяр­жа­вы.

«Бе­ла­ру­сы — мір­ныя лю­дзі. Не­вы­пад­ко­ва пра гэ­та га­во­рыц­ца ў пер­шым жа рад­ку на­ша­га Дзяр­жаў­на­га гім­на. Ад­нак, гле­дзя­чы на па­дзеі, што ад­бы­ва­юц­ца ў кра­і­нах бліз­ка­га і да­лё­ка­га за­меж­жа, да­рэ­чы ўзга­даць пра­піс­ную іс­ці­ну аб не­аб­ход­нас­ці тры­маць по­рах су­хім», — ад­зна­чыў Прэ­зі­дэнт.

Асаб­лі­вую ўва­гу Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка звяр­нуў на ста­біль­ную ра­бо­ту эка­но­мі­кі. «Лю­быя ўзру­шэн­ні тут — гэ­та вы­клі­кі і па­гро­зы для на­цы­я­наль­най бяс­пе­кі, — ад­зна­чыў Прэ­зі­дэнт. — Бу­дзе ў нас нар­маль­на ў эка­но­мі­цы — ні­я­кія ўзру­шэн­ні нам не страш­ныя». Ён пад­крэс­ліў, што ў кра­і­не пры­ня­ты ўсе не­аб­ход­ныя ра­шэн­ні, у тым лі­ку кад­ра­выя, каб эка­но­мі­ка маг­ла функ­цы­я­на­ваць.

«Як бы цяж­ка гэ­та нам ні да­ва­ла­ся, Бе­ла­русь ні на ёту не ад­сту­піць ад вы­ка­нан­ня сва­іх са­цы­яль­ных аба­вя­за­цель­стваў. Больш за тое, сё­ле­та мы па­ча­лі рэа­лі­за­цыю шэ­ра­гу ам­бі­цый­ных пра­ек­таў, на­кі­ра­ва­ных на са­цы­яль­ную пад­трым­ку сем'­яў і за­бес­пя­чэн­не дэ­ма­гра­фіч­най бяс­пе­кі», — да­даў кі­раў­нік дзяр­жа­вы.

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка звяр­нуў ува­гу, што важ­ныя гра­мад­ска-па­лі­тыч­ныя пра­цэ­сы ў Бе­ла­ру­сі тра­ды­цый­на су­пра­ва­джа­юц­ца ак­ты­ві­за­цы­яй спроб і «пя­тай ка­ло­ны», і яе за­меж­ных апе­ку­ноў раз­ла­дзіць гра­мад­ска-па­лі­тыч­ную сі­ту­а­цыю ў кра­і­не. «Мы гэ­та ўсё пра­хо­дзі­лі. У нас ёсць дзейс­ныя ін­стру­мен­ты адэ­кват­на­га рэ­ага­ван­ня. Але вы­ключ­на ў пра­ва­вым по­лі. І ўсе па­він­ны ра­зу­мець: мы ні з кім гу­ляц­ца не бу­дзем і ў нас не за­ржа­вее, ка­лі ка­мусь­ці за­хо­чац­ца яко­га-не­будзь тут май­да­на або яшчэ ча­го-не­будзь гор­ша­га», — ад­зна­чыў Прэ­зі­дэнт.

Пра ма­дэр­ні­за­цыю ар­міі

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка па­ве­да­міў, што цал­кам пад­тры­маў пра­па­но­вы мі­ніст­ра аба­ро­ны аб на­прам­ках ма­дэр­ні­за­цыі ар­міі, Уз­бро­е­ных Сіл, ва­ен­най тэх­ні­кі, за­куп­ках но­вых уз­бра­ен­няў. «Мы аба­вяз­ко­ва зной­дзем тыя срод­кі, якія за­прош­вае Мі­ніс­тэр­ства аба­ро­ны. І ка­лі мы ажыц­ця­вім тое, што на­ме­ці­лі (а план да 2020 го­да) то мы да 2035–2040‑х га­доў бу­дзем мець доб­рую ар­мію, на якую не трэ­ба бу­дзе тра­ціць та­кія срод­кі, якія мы тра­цім сён­ня», — ска­заў кі­раў­нік дзяр­жа­вы.

У ня­прос­тых су­час­ных умо­вах рэа­лі­за­цыя ме­ра­пры­ем­стваў па да­лей­шым па­вы­шэн­ні аба­ра­на­здоль­нас­ці кра­і­ны на­бы­вае асаб­лі­вую знач­насць. «Мож­на ад­зна­чыць, што дзей­насць у гэ­тай сфе­ры Мі­на­ба­ро­ны ў цэ­лым за­слу­гоў­вае ста­ноў­чай ацэн­кі», — ска­заў кі­раў­нік дзяр­жа­вы. «На­ват на­шы ня­доб­ра­зыч­ліў­цы пры­зна­юць — бе­ла­рус­кая ар­мія за­ста­ец­ца ад­ной з са­мых бая­здоль­ных у рэ­гі­ё­не Ус­ход­няй Еў­ро­пы і Азіі. Тым не менш спа­чы­ваць на лаў­рах не трэ­ба. Як па­ка­за­ла пра­ве­дзе­ная ле­тась пра­вер­ка Уз­бро­е­ных Сіл, не­да­хо­паў у вой­сках яшчэ ня­ма­ла. Ад­па­вед­ныя ра­шэн­ні бы­лі мной пры­ня­ты. Ця­пер ідзе ра­бо­та па нейт­ра­лі­за­цыі гэ­тых не­да­хо­паў і ро­біц­ца ўсё, каб та­ко­га ў бу­ду­чы­ні не бы­ло», — пад­крэс­ліў бе­ла­рус­кі лі­дар.

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка так­са­ма ад­зна­чыў, што Мі­ніс­тэр­ствам аба­ро­ны пад­рых­та­ва­ны важ­ны да­ку­мент ва­ен­на­га пла­на­ван­ня дзяр­жа­вы — План аба­ро­ны Бе­ла­ру­сі. «Сло­вам, зроб­ле­на ня­ма­ла, зру­хі па­зі­тыў­ныя ёсць», — рэ­зю­ма­ваў Прэ­зі­дэнт, за­явіў­шы аб на­ме­ры ў да­лей­шым пра­ін­спек­та­ваць уз­ро­вень фі­зіч­най і ба­я­вой пад­рых­тоў­кі афі­цэ­раў Уз­бро­е­ных Сіл. Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка так­са­ма за­па­тра­ба­ваў рэ­гу­ляр­на пра­во­дзіць за­ня­ткі і збо­ры з рэ­зер­вам вой­скаў тэ­ры­та­ры­яль­най аба­ро­ны. Ва­ен­най на­ву­цы і аду­ка­цыі, на дум­ку Прэ­зі­дэн­та, не­аб­ход­на за­ся­ро­дзіць на­ма­ган­ні на вы­зна­чэн­ні і прак­тыч­ным за­сва­ен­ні най­больш мэ­та­згод­ных і ап­ты­маль­ных ме­та­даў пад­тры­ман­ня ба­я­вой га­тоў­нас­ці. А так­са­ма пра­пра­цоў­цы і ўка­ра­нен­ні су­час­ных спо­са­баў вя­дзен­ня ва­ен­ных дзе­ян­няў, асаб­лі­ва ва ўмо­вах гіб­рыд­ных вой­наў.

Звяр­та­ю­чы­ся да ка­манд­на­га скла­ду Уз­бро­е­ных Сіл, Прэ­зі­дэнт асаб­лі­ва пад­крэс­ліў яго ад­каз­насць у пра­цэ­се ўдас­ка­на­лен­ня ме­ха­ніз­му за­бес­пя­чэн­ня ва­ен­най бяс­пе­кі. «Нам трэ­ба і да­лей уваж­лі­ва вы­ву­чаць ва­ры­ян­ты сі­ла­во­га рэ­ага­ван­ня на су­час­ныя па­гро­зы. Вы­ву­ча­ю­чы во­пыт ба­раць­бы і кан­флік­таў, у тым лі­ку ўкра­ін­ска­га, мы па­він­ны ба­чыць, якая нам па­трэб­на ар­мія, і не­ад­клад­на рэ­ага­ваць на та­кія рэ­чы», — за­явіў бе­ла­рус­кі лі­дар.

Пры гэ­тым Прэ­зі­дэнт пад­крэс­ліў, што ўзро­вень са­цы­яль­най аба­ро­не­нас­ці ва­ен­на­слу­жа­чых і чле­наў іх сем'­яў у Бе­ла­ру­сі бу­дзе за­ха­ва­ны, ня­гле­дзя­чы на іс­ну­ю­чыя эка­на­міч­ныя цяж­кас­ці. Ён за­ўва­жыў, што па боль­шас­ці па­зі­цый ва­ен­на­слу­жа­чыя ма­тэ­ры­яль­на за­бяс­печ­ва­юц­ца не горш і на­ват лепш за ін­шых ра­бот­ні­каў бюд­жэт­най сфе­ры.

На су­стрэ­чы мі­ністр аба­ро­ны Анд­рэй Раў­коў па­да­рыў кі­раў­ні­ку дзяр­жа­вы аў­та­мат Ка­лаш­ні­ка­ва ў спе­цы­яль­ным фу­та­ра­ле. «Вы па­він­ны ве­даць: у не­аб­ду­ма­ныя, не­па­трэб­ныя для кра­і­ны аван­ту­ры я вас ні­ко­лі не ўцяг­ну. Але ка­лі да­вя­дзец­ца аба­ра­няць сваю зям­лю і ста­яць пля­чо ў пля­чо, вы мо­жа­це быць упэў­не­ны, што мя­не вы там уба­чы­це ў пер­шых ра­дах», — пад­крэс­ліў бе­ла­рус­кі лі­дар.

Па­вод­ле БЕЛ­ТА.

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.