Вы тут

Каб настаўнік не адстаў ад часу


У Бе­ла­ру­сі пла­ну­ец­ца рас­пра­ца­ваць пра­фе­сій­ны стан­дарт пе­да­го­га

Пра­ект кан­цэп­цыі раз­віц­ця пе­да­га­гіч­най аду­ка­цыі на 2015-2020 га­ды спе­цы­я­ліс­ты аб­мер­ка­ва­лі на па­ся­джэн­ні ка­ле­гіі Мі­ніс­тэр­ства аду­ка­цыі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

Кан­цэп­цыя вы­зна­чае ба­за­выя пе­да­га­гіч­ныя кам­пе­тэн­цыі, прын­цы­пы па­бу­до­вы на­ву­ко­ва-аду­ка­цый­на­га пе­да­га­гіч­на­га клас­та­ра, но­выя фор­мы і ме­та­ды ў пе­да­га­гіч­най дзей­нас­ці, уклю­ча­ю­чы маг­чы­мас­ці ар­га­ні­за­цыі ва­лан­цёр­ска­га ру­ху ў якас­ці пе­да­га­гіч­най прак­ты­кі.

На дум­ку рэк­та­ра БДПУ Аляк­санд­ра Жу­ка, пе­да­га­гіч­ную прак­ты­ку трэ­ба ка­рэн­ным чы­нам ма­дэр­ні­за­ваць. Па-пер­шае, яна па­він­на па­чы­нац­ца ўжо з пер­ша­га кур­са і на­сіць па­ста­ян­ны і плён­ны ха­рак­тар на пра­ця­гу ўся­го на­ву­чан­ня ў ВНУ. Пры гэ­тым сту­дэн­ты па­він­ны не прос­та на­вед­ваць уста­но­вы аду­ка­цыі і пры­сут­ні­чаць на за­ня­тках або вы­ха­ваў­чых ме­ра­пры­ем­ствах у якас­ці на­зі­раль­ні­каў, а быць уклю­ча­ны­мі ў рэ­аль­ныя аду­ка­цый­ныя і вы­ха­ваў­чыя спра­вы.

Ад­ным з эфек­тыў­ных ме­ха­ніз­маў ран­ня­га ўклю­чэн­ня бу­ду­чых пе­да­го­гаў у пра­фе­сій­нае ася­род­дзе з'яў­ля­ец­ца, на дум­ку рэк­та­ра БДПУ, ва­лан­цёр­ства. Та­му ва­лан­цёр­ская дзей­насць ва ўста­но­вах аду­ка­цыі па­він­на раз­гля­дац­ца як адзін з ві­даў пе­да­га­гіч­най прак­ты­кі.

Пер­шы на­мес­нік мі­ніст­ра аду­ка­цыі Ва­дзім БО­ГУШ па­дзя­ліў­ся сва­ім ба­чан­нем та­го, як па­ві­нен удас­ка­наль­вац­ца пе­да­гог у сва­ёй пра­фе­сіі. Апош­нім ча­сам сіс­тэ­ма па­вы­шэн­ня ква­лі­фі­ка­цыі бы­ла іс­тот­на пад­ка­рэк­та­ва­ная: тэр­мі­ны яе пра­хо­джан­ня пе­да­го­га­мі да­школь­най, агуль­най ся­рэд­няй, спе­цы­яль­най аду­ка­цыі, а так­са­ма да­дат­ко­вай аду­ка­цыі дзя­цей і мо­ла­дзі ў воч­най фор­ме бы­лі ска­ро­ча­ныя да 1 тыд­ня, а пе­ры­я­дыч­насць — да 3 га­доў. Ва­дзім Бо­гуш лі­чыць, што пра­фе­сій­нае раз­віц­цё на­стаў­ні­ка па­він­на ажыц­цяў­ляц­ца не эпі­за­дыч­на — адзін раз на 3 га­ды, а бес­пе­ра­пын­на. З улі­кам гэ­та­га перс­пек­тыў­ным уяў­ля­ец­ца ўка­ра­нен­не мо­дуль­най сіс­тэ­мы ў да­дат­ко­вай пе­да­га­гіч­най аду­ка­цыі. Вы­ка­ры­стан­не мо­дуль­ных аду­ка­цый­ных пра­грам дае пе­да­го­гу маг­чы­масць кан­стру­я­ваць ін­ды­ві­ду­аль­ны аду­ка­цый­ны марш­рут і пра­гра­му па­вы­шэн­ня ква­лі­фі­ка­цыі з улі­кам сва­іх ін­та­рэ­саў і ўзроў­ню ква­лі­фі­ка­цыі. Пры гэ­тым слу­хач мо­жа сам вы­браць змест, тэр­мі­ны і фор­мы на­ву­чан­ня. Во­пыт ука­ра­нен­ня мо­дуль­най сіс­тэ­мы па­вы­шэн­ня ква­лі­фі­ка­цыі до­сыць шы­ро­ка вы­ка­рыс­тоў­ва­ец­ца ў Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі, Укра­і­не і Ка­зах­ста­не.

Пер­шы на­мес­нік мі­ніст­ра аду­ка­цыі пад­крэс­ліў, што важ­ным рэ­сур­сам удас­ка­на­лен­ня ме­та­дыч­най ра­бо­ты і пра­фе­сій­на­га раз­віц­ця пе­да­го­гаў на мес­цах па­він­на стаць на­дан­не ста­ту­су рэс­пуб­лі­кан­скіх іна­ва­цый­ных цэнт­раў леп­шым на­ву­чаль­ным уста­но­вам. Пра­па­ну­ец­ца ўнес­ці змя­нен­ні ў Ін­струк­цыю аб ар­га­ні­за­цыі іна­ва­цый­най дзей­нас­ці, якія пра­ду­гледж­ва­юць ак­тыў­нае вы­ка­ры­стан­не па­тэн­цы­я­лу леп­шых іна­ва­цый­ных уста­ноў аду­ка­цыі рэс­пуб­лі­кі для пра­фе­сій­на­га раз­віц­ця пе­да­го­гаў.

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Захаваць. Нельга знесці

Захаваць. Нельга знесці

Знакі прыпынку нарэшце расстаўлены.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Стральцам на гэтым тыдні не трэба пераацэньваць сваіх магчымасцяў.