Вы тут

Тыдзень анамальнай цеплыні


Пры па­ступ­лен­ні са­праў­ды цёп­лых па­вет­ра­ных мас на тэ­ры­то­рыю Бе­ла­ру­сі з бо­ку паўд­нё­ва­г­а за­ха­ду Еў­ро­пы на гэ­тым тыд­ні ся­рэд­ні тэм­пе­ра­тур­ны фон бу­дзе пры­клад­на на 6-8 гра­ду­саў пе­ра­вы­шаць клі­ма­тыч­ную нор­му. Пра гэ­та па­ве­да­мі­ла спе­цы­я­ліст Рэс­пуб­лі­кан­ска­га гід­ра­мет­цэнт­ра Мінп­ры­ро­ды Воль­га Фя­до­та­ва.

У аў­то­рак на боль­шай част­цы кра­і­ны прой­дзе дождж, мес­ца­мі — ту­ман, а мак­сі­маль­ная тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра ўдзень скла­дзе плюс 3-9 гра­ду­саў. І ў се­ра­ду амаль паў­сюд­на ча­ка­юц­ца не­пра­цяг­лыя апад­кі (пе­ра­важ­на дождж), ра­ні­цай і ўна­чы — ту­ман і га­ла­лёд­ныя з'я­вы. Тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра ўна­чы бу­дзе ад мі­нус 2 да плюс 5 гра­ду­саў, удзень — 2-9 цяп­ла. У чац­вер і пят­ні­цу апад­кі бу­дуць ужо ў вы­гля­дзе мок­ра­га сне­гу і даж­джу. Мес­ца­мі — ту­ман і га­ла­лёд­ныя з'я­вы. Тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра ўна­чы бу­дзе ва­гац­ца ад мі­нус 4 да плюс 4 гра­ду­саў, удзень — 1-8 цяп­ла.

У вы­хад­ныя тэ­ры­то­рыя кра­і­ны тра­піць у зо­ну па­ні­жа­на­га ціс­ку. Та­му мес­ца­мі праг­на­зу­ец­ца ка­рот­ка­ча­со­вы дождж і мок­ры снег. У асоб­ных ра­ё­нах — ту­ман і сла­бы га­ла­лёд, на да­ро­гах — га­ла­лё­дзі­ца. Тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра ўна­чы на су­бо­ту і ня­дзе­лю бу­дзе скла­даць ад мі­нус 4 да плюс 2 гра­ду­саў, удзень — ад 0 да 7 цяп­ла.

Сяр­гей КУР­КАЧ

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Гісторыя ваеннага братэрства

Гісторыя ваеннага братэрства

«Нармандыя», што стала Нёманскай.

Рэлігія

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

Гомельскі кафедральны Свята-Петра-Паўласкі сабор — адзін з самых велічных праваслаўных храмаў Беларусі, адзін з нямногіх помнікаў архітэктуры зрэлага класіцызму, які захаваўся да нашых дзён.