Вы тут

Дыскамфорт у страўніку


На якое сур'­ёз­нае за­хвор­ван­не мо­жа ўказ­ваць пя­кот­ка? Ці вар­та бес­кант­роль­на пры­маць ле­кі, зма­га­ю­чы­ся з гэ­тым не­пры­ем­ным сімп­то­мам? Як ра­та­ваць пад­страў­ні­ка­вую за­ло­зу і страў­нік, пе­чань і жоў­це­вы пу­зыр? На лю­быя пы­тан­ні, звя­за­ныя з пра­фі­лак­ты­кай, ды­яг­нос­ты­кай і ля­чэн­нем за­хвор­ван­няў страў­ні­ка­ва-кі­шач­на­га трак­ту вам ад­ка­жа на ста­рон­ках га­зе­ты кан­ды­дат ме­ды­цын­скіх на­вук, да­цэнт 2-й ка­фед­ры ўнут­ра­ных за­хвор­ван­няў Бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га ме­ды­цын­ска­га ўні­вер­сі­тэ­та, урач-гаст­ра­эн­тэ­ро­лаг вы­шэй­шай ка­тэ­го­рыі Мі­ка­лай Ва­лян­ці­на­віч КАП­РА­ЛАЎ.

Па­кі­дай­це, ка­лі лас­ка, пы­тан­ні па ну­ма­ры (017) 287 18 29 і на e-maіl: іnfo@zvyazda.mіnsk.by (з па­мет­кай «пра­мая лі­нія» да 3 сакавіка). Ад­ка­зы бу­дуць на­дру­ка­ва­ныя ў «Звяз­дзе».

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Гісторыя ваеннага братэрства

Гісторыя ваеннага братэрства

«Нармандыя», што стала Нёманскай.

Рэлігія

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

Гомельскі кафедральны Свята-Петра-Паўласкі сабор — адзін з самых велічных праваслаўных храмаў Беларусі, адзін з нямногіх помнікаў архітэктуры зрэлага класіцызму, які захаваўся да нашых дзён.