Вы тут

Аперацыя на вачах


Як ле­чыц­ца ка­та­рак­та? У якім вы­пад­ку апе­ра­тыў­нае ўмя­шан­не да­па­мо­жа за­быц­ца на аку­ля­ры? Ці трэ­ба пра­вя­раць васт­ры­ню зро­ку, ка­лі ня­ма ні­я­кіх скар­гаў? Чым пра­яў­ля­ец­ца ста­рэн­не ва­чэй? Які­мі маг­чы­мас­ця­мі ва­ло­дае су­час­ная аф­таль­ма­ла­гіч­ная хі­рур­гія? На са­мыя роз­ныя пы­тан­ні, звя­за­ныя з пра­фі­лак­ты­кай, ды­яг­нос­ты­кай і ля­чэн­нем воч­най па­та­ло­гіі, ад­ка­жа на ста­рон­ках га­зе­ты док­тар ме­ды­цын­скіх на­вук, пра­фе­сар, за­гад­чык ад­дзе­ла аф­таль­ма­ла­гіч­най да­па­мо­гі Ме­ды­цын­ска­га цэнт­ра Мінск­ага трак­тар­на­га за­во­да, урач вы­шэй­шай ка­тэ­го­рыі Мі­ка­лай Іва­на­віч ПА­ЗНЯК.

Па­кі­дай­це, ка­лі лас­ка, пы­тан­ні па ну­ма­ры (017) 287 18 29 і на e-maіl: іnfo@zvyazda.mіnsk.by (з па­мет­кай «пра­мая лі­нія» да 3 са­ка­ві­ка). Ад­ка­зы бу­дуць на­дру­ка­ва­ныя ў «Звяз­дзе».

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Гісторыя ваеннага братэрства

Гісторыя ваеннага братэрства

«Нармандыя», што стала Нёманскай.

Рэлігія

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

Гомельскі кафедральны Свята-Петра-Паўласкі сабор — адзін з самых велічных праваслаўных храмаў Беларусі, адзін з нямногіх помнікаў архітэктуры зрэлага класіцызму, які захаваўся да нашых дзён.