Вы тут

Аформіла на сябровак і знаёмых 80 гаджэтаў


Не­пра­цу­ю­чая 20-га­до­вая дзяў­чы­на ця­гам го­да на­бы­ва­ла ма­біль­ныя пры­ста­са­ван­ні на паш­парт­ныя да­ныя сяб­роў і зна­ё­мых. Мін­чан­ка па­спе­ла афор­міць та­кім чы­нам... 80 га­джэ­таў.

— Усё па­ча­ло­ся з та­го, што дзяў­чы­на ўзя­ла ў крэ­дыт тры ма­біль­ныя тэ­ле­фо­ны, якія прак­тыч­на ад­ра­зу ж і пра­да­ла. З атры­ма­ных сум яна на­ват апла­ці­ла пер­шыя ўзно­сы па крэ­ды­тах. Ад­нак гро­шай ха­пі­ла не на­доў­га. Па­пра­віць ма­тэ­ры­яль­нае ста­но­ві­шча бы­ло вы­ра­ша­на па ўжо ад­пра­ца­ва­най схе­ме, праў­да, з не­ка­то­ры­мі да­пра­цоў­ка­мі, — па­ве­да­мі­ла пад­ра­бяз­нас­ці гэ­тай гіс­то­рыі прэс-сак­ра­тар Пер­ша­май­ска­га РУ­УС г. Мін­ска Свят­ла­на Бі­лін­ская. — У дзяў­чы­ны бы­ло шмат сяб­ро­вак. І яна ста­ла па чар­зе ха­дзіць да іх у гос­ці, імк­ну­чы­ся па­ці­хень­ку... пры­ха­піць там чу­жы паш­парт. На атры­ма­ныя та­кім чы­нам да­ку­мен­ты яна афарм­ля­ла крэ­ды­ты на чар­го­выя ма­біль­ныя пры­ста­са­ван­ні. Пас­ля фі­гу­рант­ка зноў на­вед­ва­ла­ся да сяб­ро­вак, дзе імк­ну­ла­ся не­ўпры­кмет вяр­нуць паш­парт. Агу­лам на сем чу­жых да­ку­мен­таў яна афор­мі­ла ў крэ­дыт 28 га­джэ­таў.

Ка­лі спіс сяб­ро­вак быў вы­чар­па­ны, дзяў­чы­на па­ча­ла на­вед­ваць сва­іх ко­ліш­ніх ад­на­клас­ні­каў і зна­ё­мых. Тлу­ма­чы­ла, што не мо­жа ўзяць крэ­дыт на ўлас­нае імя і пра­сі­ла да­па­маг­чы ў афарм­лен­ні. За да­па­мо­гу пра­па­ноў­ва­ла ўзна­га­ро­джан­не. Як пра­ві­ла, га­вор­ка іш­ла пра 300-500 ты­сяч руб­лёў. Дзяў­чы­на так­са­ма да­ва­ла клят­вы, што бу­дзе свое­ча­со­ва па­га­шаць крэ­дыт, у не­ка­то­рых вы­пад­ках на­ват вы­да­ва­ла рас­піс­кі.

Уся­го ад дзе­ян­няў зла­чын­цы па­цяр­пе­ла больш за 30 гра­ма­дзян.

Выбар рэдакцыі

Адукацыя

Наталля Карчэўская: Культуры патрэбны прыток новых людзей

Наталля Карчэўская: Культуры патрэбны прыток новых людзей

Рэктар БДУКМ — пра падрыхтоўку прафесійных кадраў для ўстаноў культуры.

Грамадства

Батанічны сад — месца, напоўненае спакоем і прыгажосцю

Батанічны сад — месца, напоўненае спакоем і прыгажосцю

Прагуляліся па квітнеючым Цэнтральным батанічным садзе: расказваем аб уражаннях

Грамадства

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Пра гэта даведаліся карэспандэнты «Звязды».

Гандаль

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Напярэдадні Міжнароднага сімпозіума кандытараў эксперты расказалі аб планах і перспектывах кандытарскай галіны.